Lekárska fakulta SZU
Študijný poriadok

ŠTUDIJNÝ PORIADOK

PRE

ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV


LEKÁRSKEJ FAKULTY

SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY

V BRATISLAVE


ktorý podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 39 zákona 578/2004 Z. z. a nariadenia vlády SR 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení s c h v á l i l Akademický senát Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 23. apríla 2012.

2012


OBSAH

Študijný poriadok. 3

Zaradenie do odboru. 4

Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka. 5

Garant ďalšieho vzdelávania 5

Špecializačné štúdium, Certifikačná príprava. 6

Vzdelávacie aktivity. 7

Špecializačná práca. 8

Špecializačná skúška/certifikačná skúška, skúšobná komisia. 8

Diplom, Certifikát, Osvedčenie. 10

Príprava na výkon práce v zdravotníctve. 11

Zmena špecializačného odboru a vzdelávacej ustanovizne

. 11

Udeľovanie kreditov za ďalšie vzdelávanie .......... .............................................. 11

Úhrada za ďalšie vzdelávanie. 12

Prechodné a záverečné ustanovenia

. 12


Študijný poriadok

pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Lekárskej fakulty SZU

Článok 1

Základné ustanovenia

(1) Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len „študijný poriadok“) na základe § 33 ods.1 a ods.2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 39 zákona 578/2004 Z. z. a nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (ďalej len „nariadenie“) ako vnútorný predpis upravuje:

a) upravuje právne vzťahy vznikajúce pri poskytovaní, organizovaní a zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v rámci akreditovaných študijných programov na fakulte,

b) vymedzuje práva a povinnosti vysokoškolských učiteľov v rámci právnych vzťahov podľa písmena a).

(2) Ďalším vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov sa zvyšuje, rozširuje a prehlbuje odborná spôsobilosť.

Ďalšie vzdelávanie zahŕňa:

- špecializačné štúdium,

- certifikačnú prípravu,

- prípravu na výkon práce v zdravotníctve

- sústavné vzdelávanie.

(3) Ďalším vzdelávaním sa rozširujú a prehlbujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou. Jeho výsledkom je získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolanie v jednotlivých špecializačných odboroch.

(4) Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností.

(5) Prípravou na výkon práce v zdravotníctve sa získavajú vedomosti a zručnosti na výkon odborných pracovných činností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ak ide o zdravotnícke povolania logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik.

Článok 2

Zaradenie do odboru

(1) Do ďalšieho vzdelávania v špecializačnom štúdiu a certifikačnej prípravy zdravotníckeho pracovníka, ako aj pracovníka v zdravotníctve do prípravy na výkon práce v zdravotníctve zaraďuje Organizačno-metodický odbor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „OMO“).

(2) OMO zaradí do:

- špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka na základe :

1. žiadosti zamestnávateľa, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere,

2. žiadosti lekára samosprávneho kraja, sestry samosprávneho kraja alebo farmaceuta samosprávneho kraja podľa príslušného špecializačného odboru na základe žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie, držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,

3. žiadosti, ktorú si zdravotnícky pracovník môže podať aj sám;

- certifikačnej prípravy na základe :

- žiadosti zamestnávateľa, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere,

- do prípravy na výkon práce v zdravotníctve pracovníka v zdravotníctve na základe žiadosti zamestnávateľa.

(3) Prílohou žiadosti o zaradenie je:

- overená kópia kvalifikačného dokladu o vzdelaní,

- ku kvalifikačnému dokladu získanému v cudzine, je nutné priložiť Rozhodnutie /rovnocennosť/ Ministerstva školstva SR, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní na profesijné účely,

- povolenie na pobyt v SR u cudzieho štátneho príslušníka,

- ovládanie slovenského jazyka a odbornej terminológie v slovenskom jazyku v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania,

- potvrdenie o registrácii v stavovskej organizácii.

(4) Pri zmene špecializačného odboru je potrebné predložiť:

- žiadosť o zmenu špecializačného odboru, ktorej súčasťou je súhlas žiadateľa

o zaradenie do pôvodného odboru,

- originál dokladu pôvodného zaradenia,

- index odbornosti, špecializačný index,

- rozpis odbornej zdravotníckej praxe vykonanej v pôvodnom špecializačnom odbore.

(5) OMO predkladá garantovi/vedúcemu pedagogického útvaru LF SZU dvakrát za akademický rok zoznam zaradených do jednotlivých študijných odborov. Tento zoznam sa predkladá raz za akademický rok aj prodekanovi pre ďalšie vzdelávanie LF SZU.

(6) Zaradenie do štúdia sa môže vykonať počas celého akademického roka. Po zaradení do štúdia je zdravotnícky pracovník povinný prihlásiť sa u vedúceho pedagogického útvaru príslušného študijného programu, ktorý určí priebeh štúdia a v prípade potreby rozhodne o možnosti spätného uznania praxe v rozsahu maximálne 2 rokov, ak obsahom zodpovedá minimálnemu štandardu študijného programu v danom odbore. Pri zaradení do štúdia sa uzatvorí zmluva medzi LF SZU a zdravorníckm pracovníkom..

Článok 3

Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka

(1) Podmienkou ďalšieho vzdelávania sú doklady o ďalšom vzdelávaní, t.j. index odbornosti (ďalej len index) a záznamník zdravotných výkonov (ďalej len záznamník), ktoré musia byť personalizované a vložené do databázy OMO.

(2) Zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.

(3) Do týchto dokladov si zdravotnícky pracovník zapisuje celý priebeh svojho individuálneho študijného plánu, ako aj všetky výkony podľa minimálneho štandardu potvrdené príslušným vedúcim pracovníkom. Do indexu si zdravotnícky pracovník zaznamenáva všetky svoje zdravotnícke vzdelávacie aktivity.

Článok 4

Garant ďalšieho vzdelávania

(1) Garant/vedúci pedagogického útvaru špecializačného štúdia / certifikačnej prípravy (ďalej len „garant“):

· zodpovedá za kvalitu odbornej časti výučby a dozerá na jej priebeh,

· dáva návrhy na pracoviská, ktoré spĺňajú podmienky akreditácie pre realizáciu výučby daného odboru,

· určuje školiteľov a navrhuje externých školiteľov dekanovi a vedeckej rade fakulty. Externý školiteľ je spravidla vedúci pracovník s úplnou špecializáciou a aspoň 5 ročnou praxou v odbore na materskom pracovisku uchádzača. Externý školiteľ dohliada na odbornú prípravu uchádzača a podpisuje realizované zdravotnícke výkony zaznamenávané v záznamníku,

· posudzuje odbornú zdravotnícku prax uchádzača absolvovanú v zahraničí a určuje rozsah jej uznania, ak obsahom a rozsahom zodpovedá minimálnemu štandardu študijného programu, a to v zmysle platnej legislatívy,

· posudzuje a schvaľuje plnenie študijného programu podľa podmienok pracoviska a individuálnych možností uchádzača,

· určuje témy špecializačných prác,

· raz ročne vyhodnotí plnenie individuálneho študijného plánu uchádzačov (vedomostným testom, pohovorom a pod.) na krátkodobom školiacom mieste (ŠM- seminár...) a hodnotenie zaznamená do indexu, aj v prípade, že študijný program má spoločný kmeň. Ak zdravotnícky pracovník splnil podmienky, garant mu pridelí predpísaný počet kreditov za 1 rok štúdia.

· na záver štúdia posúdi, či uchádzač splnil podmienky stanovené akreditovaným študijným programom. Zároveň rozhoduje, či sa uchádzač môže podrobiť špecializačnej/certifikačnej skúške.

· za tieto úkony zodpovedá garant vedúcemu pedagogického útvaru, v prípade, že garant nie je vedúcim pedagogického útvaru.

Článok 5

Špecializačné štúdium

Certifikačná príprava

(1) Uchádzač začína špecializačné štúdium/certifikačnú prípravu po zaradení do odboru. Vedúci pedagogického útvaru môže posúdiť, či uzná odbornú prax i pred dňom zaradenia do štúdia (čl. 1). Minimálna dĺžka štúdia je stanovená v jednotlivých minimálnych štandardoch a je v súlade so smernicou Európskej únie.

(2) Individuálny študijný plán, ktorý vychádza z minimálneho štandardu pre študijný program a certifikačnú prípravu, pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

(3) Teoretickú časť tvorí okruh tém, ktoré musí uchádzač ovládať, účasť na vzdelávacích aktivitách (kurzy špecializačného štúdia, kurzy certifikačnej prípravy, tematické kurzy, semináre, vedecké podujatia a pod.), zoznam povinnej a odporúčanej literatúry, témy pre samo štúdium a špecializačná práca.

(4) Praktická časť pozostáva z praxe a povinných zdravotníckych výkonov, ktoré je uchádzač povinný realizovať. Ich rozsah a počty sú stanovené v príslušných minimálnych štandardoch a sú zaznamenávané v záznamníku. Súčasťou praktickej časti sú predpísané školiace miesta na akreditovaných pracoviskách univerzity.

(5) Odbornú zdravotnícku prax pre účely špecializačného štúdia započítava garant/vedúci pedagogického útvaru po predložení príslušných dokladov o jej vykonaní.

(6) Občanovi SR alebo cudzincovi sa do špecializačného štúdia môže započítať aj odborná zdravotnícka prax vykonaná v zahraničí (v zmysle zákona maximálne 2 roky), ak obsahom a rozsahom zodpovedá minimálnemu štandardu. Žiadosť o uznanie odbornej zdravotníckej praxe predkladá uchádzač spolu s dokladmi o jej vykonaní a úradne overeným prekladom do štátneho jazyka na Študijné oddelenie LF SZU (ďalej len „študijné oddelenie“). Doklady o obsahu a rozsahu odbornej zdravotníckej praxe v zahraničí musia byť podpísané kompetentným vedúcim zahraničného pracoviska. Predložené doklady posúdi garant/vedúci pedagogického útvaru a definitívne schváli prodekan pre ďalšie vzdelávanie LF SZU.

(7) Do štúdia sa nezapočítava obdobie zdravotnej neschopnosti, materskej a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy.

Článok 6

Vzdelávacie aktivity

(1) Do teoretickej časti štúdia patria vzdelávacie aktivity – kurz špecializačného štúdia, kurz certifikačnej prípravy, tematický, integrovaný alebo inovačný kurz, seminár a workshop.

(2) Do praktickej časti štúdia patria školiace miesta špecializačného štúdia, školiace miesta certifikačnej prípravy a tematické školiace miesta.

(3) Garant odboru stanovuje, ktoré z daných vzdelávacích aktivít sú pre splnenie akreditovaného študijného programu pre uchádzača. povinné a ktoré odporúčané.

(4) Za odporúčané vzdelávacie aktivity a za nepovinné aktivity uchádzač získava kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania (príloha č. 2).

(5) Uchádzač sa na vzdelávaciu aktivitu prihlasuje na predpísanom tlačive (prihláška na vzdelávaciu aktivitu) v termíne 4 týždne pred jej konaním. Prihláška musí byť riadne a úplne vyplnená a podpísaná štatutárom zdravotníckeho zariadenia uchádzača.

(6) Pred konaním vzdelávacej aktivity urobí pedagogický útvar výber a potvrdí študijnému oddeleniu zoznam uchádzačov, ktorých je potrebné pozvať. Na vzdelávacej aktivite (kurze) sa musí zúčastniť minimálne 12 uchádzačov. V prípade nižšieho počtu uchádzačov rozhodne dekan fakulty na základe písomnej žiadosti vedúceho pedagogického útvaru o forme vzdelávacej aktivity. (kurz/ŠM).

(7) Spolu s potvrdením uchádzačov pedagogický útvar zasiela na študijné oddelenie návrh programu vzdelávacej aktivity. Program schvaľuje dekan fakulty.

(8) Na základe týchto informácií pozýva študijné oddelenie jednotlivých prednášajúcich, ako aj uchádzačov.

(9) Po ukončení vzdelávacej aktivity (kurz) zasiela pedagogický útvar na študijné oddelenie do troch dní vyplnenú triednu knihu, vyplnené dohody o vykonaní práce. Po ukončení vzdelávacej aktivity (školiace miesto) zasiela pedagogický útvar na študijné oddelenie vyhodnotenie ŠM, vyplnené dohody o vykonaní práce. Po absolvovaní vzdelávacej aktivity je vedúci aktivity povinný odovzdať na sekretariát fakulty hodnotenie vzdelávacej aktivity frekventantami.

(10) Študijné oddelenie LF SZU vydá po ukončení vzdelávacej aktivity účastníkovi potvrdenie o jej absolvovaní.

(11) V prípade, že sa vzdelávacia aktivita neuskutoční, študijné oddelenie eviduje prihlášky na vzdelávacie aktivity v aktuálnom akademickom roku. Potom ich archivuje. Študijné oddelenie je povinné včas informovať uchádzača, že sa vzdelávacia aktivita neuskutoční.

(12) Všetky doklady o vzdelávacej aktivite (triedna kniha, program, vyhodnotenie, prezenčné listy) sa archivujú 10 rokov.

Článok 7

Špecializačná práca

(1) Tému, školiteľa a oponenta špecializačnej práce určuje garant/vedúci pedagogického útvaru špecializačného štúdia minimálne 1/2 roka pred ukončením štúdia.

(2) Uchádzač vypracuje prácu na podklade literárnych údajov z uvedenej problematiky. Rozsah práce je minimálne 25 normovaných strán, počet citácií je minimálne 25, z toho najmenej polovica musí byť z obdobia ostatných piatich rokov. Pri citáciách musí byť dodržaná slovenská technická norma ISO 690.

(3) Práca sa predkladá v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach, a to dvakrát v knihársky upravenej a jedenkrát v elektronickej podobe. Jeden exemplár je archivovaný na pedagogickom útvare, jeden exemplár sa archivuje v knižnici univerzity.

(4) Špecializačnú prácu odovzdá uchádzač po konzultácii so svojim školiteľom aspoň 1 týždeň pred prezentáciou a obhajobou na pedagogickom útvare.

(5) Prezentácia a obhajoba špecializačnej práce je verejná, prebieha v prítomnosti školiteľa a oponenta na príslušnom pedagogickom útvare. Obhajoba špecializačnej práce sa uskutočňuje pred špecializačnou skúškou v termíne, ktorý určí vedúci pedagogického útvaru a je podmienkou pre absolvovanie špecializačnej skúšky. Úspešná obhajoba je súčasťou skúšky.

(6) Oponentský posudok vypracuje oponent určený vedúcim pedagogického útvaru, pokiaľ ho neurčí, môže byť oponentom sám.

Článok 8

Špecializačná skúška/certifikačná skúška, skúšobná komisia

(1) Po splnení študijného programu a po odporučení garanta, sa môže uchádzač prihlásiť na špecializačnú/certifikačnú skúšku.

(2) Na špecializačnú skúšku/certifikačnú skúšku sa uchádzač prihlasuje na špeciálnom tlačive (prihláška na špecializačnú skúšku/certifikačnú skúšku) minimálne 10 týždňov pred konaním skúšky. Prihlášku spolu s prílohami zasiela uchádzač na Študijné oddelenie LF SZU. V prípade, že prihláška nie je dôsledne vyplnená, alebo v nej chýbajú niektoré údaje alebo prihláška nemá potrebné prílohy, študijné oddelenie vráti celý materiál uchádzačovi na doplnenie. Prílohou prihlášky je kópia o zaradení do odboru, spersonalizovaný index a záznamník. Index aj záznamník musia obsahovať potvrdené údaje o absolvovaní predpísaných výkonov.

(3) Kompletné materiály ku skúške (prihláška, zaradenie do odboru, záznamník, index) zasiela študijné oddelenie na posúdenie garantovi odboru 4 týždne pred konaním skúšky. Ten po posúdení materiálov, potvrdí svojim podpisom v prihláške uchádzača, že spĺňa/nespĺňa podmienky ku skúške. Zároveň garant presne uvedie v prihláške, čo je uchádzač povinný si doplniť. Pedagogický útvar (so súhlasom garanta) predkladá dekanovi fakulty, prostredníctvom študijného oddelenia, kompletnú dokumentáciu uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na špecializačnú/certifikačnú skúšku minimálne 3 týždne pred konaním špecializačnej/certifikačnej skúšky.

(4) Špecializačná skúška sa skladá z troch častí: obhajoby špecializačnej práce, praktickej časti a z teoretickej časti. Samostatnou časťou špecializačnej skúšky je absolvovanie dvojdňovej vzdelávacej aktivity Sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva. Vzdelávacia aktivita je ukončená písomným testom. Protokol o úspešnom absolvovaní vedomostného testu je súčasťou dokumentácie uchádzača ku skúške. Absolvovanie tejto vzdelávacej aktivity a testu zostáva v platnosti aj pri realizácii ďalších špecializačných skúšok.

(5) Certifikačná skúška sa skladá z dvoch častí: praktickej časti a z teoretickej časti. Praktická časť skúšky predchádza teoretickú časť skúšky. Na praktickej aj teoretickej časti skúšky si uchádzač otázky žrebuje. Okruhy otázok praktickej aj teoretickej skúšky musia byť zverejnené pred špecializačnou skúškou. V jednom dni môže komisia skúšať maximálne 15 uchádzačov.

(6) Zloženie komisie musí byť zostavené podľa platných zásad akreditácie. Komisiu vymenúva dekan fakulty na návrh garanta odboru. Predseda komisie riadi prácu komisie, zodpovedá za úroveň a hodnotenie skúšok.

(7) Návrh členov komisie zasiela garant na študijné oddelenie minimálne pred konaním špecializačnej/certifikačnej skúšky. Študijné oddelenie, po odsúhlasení komisie dekanom fakulty, pozýva členov komisie v dostatočnom časovom predstihu.

(8) Dátum špecializačnej/certifikačnej skúšky je vedúci pedagogického útvaru povinný navrhnúť najneskôr do 15. septembra bežného akademického roku. Definitívny zoznam termínov jednotlivých špecializačných/certifikačných skúšok, po odsúhlasení dekanom fakulty, zverejňuje študijné oddelenie najneskôr do 30. septembra bežného akademického roku na webovej stránke univerzity.

(9) Študijné oddelenie je povinné pozvať uchádzačov na špecializačnú /certifikačnú skúšku, na základe predloženého zoznamu garantom, najneskôr 2 týždne pred konaním skúšky.

(10) Ak sa uchádzač z vážnych dôvodov nemohol skúšky zúčastniť, je povinný sa písomne ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie a požiadať o nový termín špecializačnej/certifikačnej skúšky.

(11) Po skončení skúšok v príslušnom dni, sa koná záverečná porada skúšobnej komisie. Predseda na nej prerokuje a zhodnotí priebeh a celkovú úroveň skúšok. Záverečná porada je neverejná.

(12) O priebehu špecializačnej/certifikačnej skúšky sa vedie protokol, ktorý je archivovaný v archíve univerzity spolu so všetkými príslušnými dokladmi (prihláška na skúšku, doklad o zaradení do odboru).

(13) Výsledok skúšky sa zaznamenáva do protokolu a je podkladom pre vydanie kvalifikačného dokladu. Výsledok skúšky zároveň predseda komisie zaznamenáva do indexu.

(14) Na protokole je hodnotená každá časť skúšky. Hodnotí sa slovne: „prospel“ alebo „neprospel“. Rovnako sa klasifikuje aj celkové hodnotenie: „prospel“ alebo „neprospel“.

(15) Protokol podpisuje predseda a všetci členovia komisie.

(16) Pedagogický útvar je povinný najneskôr do troch dní od konania skúšok odovzdať vyplnené protokoly, ako aj ostatnú dokumentáciu absolventov na študijné oddelenie.

(17) Ak účastník neobhájil špecializačnú prácu, nemôže pokračovať v praktickej časti skúšky, ak nevyhovel z praktickej časti skúšky, nemôže pokračovať v teoretickej časti skúšky.

(18) Ak od skúšky odstúpi, nie je klasifikovaný. Odstúpiť od skúšky môže pred vylosovaním otázok. Ak odstúpi až po vyžrebovaní otázok, klasifikuje sa stupňom „neprospel“.

(19) Špecializačnú skúšku možno opakovať najskôr za jeden rok, certifikačnú skúšku najskôr za 6 mesiacov a najviac jeden raz. Opakovanú skúšku je účastník povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov.

(20) Ak sa účastník nedostaví na opakovanú skúšku a ani sa neospravedlní, resp. na opakovanej skúške opäť nevyhovie, táto skutočnosť sa posudzuje ako zanechanie štúdia, a to nasledujúcim dňom po termíne skúšky. Študijné oddelenie študentovi vráti doklady (index a záznamník). Príslušný pedagogický útvar túto skutočnosť oznámi OMO a ten uchádzača vyradí zo svojej databázy.

Článok 9

Diplom, Certifikát, Osvedčenie

(1) Diplom o špecializácii/certifikát o certifikačnej príprave spolu s dodatkom k diplomu o rozsahu praxe a získaných teoretických aj praktických vedomostí sa vydá úspešnému absolventovi špecializačného štúdia/certifikačnej prípravy po vykonaní špecializačnej/certifikačnej skúšky v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 269/2011, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve.

(2) Pedagogický odbor SZU vedie zoznam vydaných diplomov, certifikátov a osvedčení.

Článok 10

Príprava na výkon práce v zdravotníctve

(1) Na základe žiadosti svojho zamestnávateľa a po splnení podmienok je pracovník v zdravotníctve zaradený OMO do prípravy na výkon práce v zdravotníctve (ďalej len „príprava“).

(2) Príprava trvá 6 mesiacov, počas ktorej musí absolvovať povinné vzdelávacie aktivity. Na tieto vzdelávacie aktivity sa uchádzač prihlasuje prostredníctvom študijného oddelenia na predpísanom tlačive (prihláška na prípravu na výkon práce v zdravotníctve), ktorého súčasťou je kópia zaradenia do prípravy a index (spersonalizovaný a riadne vyplnený).

(3) Pedagogický útvar urobí výber uchádzačov, ktorí sa aktivity zúčastnia.

(4) Príprava na výkon práce je ukončená odborným pohovorom na príslušných pedagogických útvaroch, kde zdravotnícky pracovník bude pokračovať v špecializačnom štúdiu. Na pohovor sa prihlasuje prostredníctvom študijného oddelenia na predpísanom tlačive a priloží index odbornosti s presným popisom 6 mesačnej prípravy, podpísanej zodpovedným pracovníkom zdravotníckeho zariadenia, kde absolvoval prípravu.

(5) Po úspešnom absolvovaní pohovoru získa pracovník v zdravotníctve – Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve.

Článok 11

Zmena vzdelávacej ustanovizne

Zmena vzdelávacej ustanovizne na inú vzdelávaciu ustanovizeň je možná na základe písomnej žiadosti navrhovateľa pôvodného zaradenia so súhlasom zdravotníckeho pracovníka a prorektora SZU pre ďalšie vzdelávanie.

Článok 12

Udeľovanie kreditov za ďalšie vzdelávanie

Za ďalšie vzdelávanie sa prideľujú kredity podľa Vyhlášky MZSR 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych

pracovníkov.

Kredity za špecializačné štúdium
Tabuľka č. 1

CELKOVÝ POČET KREDITOV

Špeciali-
začné
štúdium
v trvaní

Lekár

Zubný
lekár

Farmaceut

Sestra

Pôrodná
asistentka

Labo-
rant

Asis-
tent

Tech-
nik

Iný zdra-
votnícky
pracov-
ník

5 rokov

250

250

100

-

-

-

-

-

100

4 roky

200

200

80

-

-

-

-

-

80

3 roky

150

150

60

-

-

-

-

-

60

2 roky

-

-

40

40

40

40

40

40

40

1 rok

-

-

20

20

20

20

20

20

20Kredity za certifikačnú prípravu
Tabuľka č. 2

CELKOVÝ POČET KREDITOV

Certifi-
kačná
príprava
v trvaní

Lekár

Zubný
lekár

Farmaceut

Sestra

Pôrodná
asistentka

Labo-
rant

Asis-
tent

Tech-
nik

Iný
zdravot-
nícky
pracov-
ník

4 roky

-

-

-

-

-

-

-

-

80

3 roky

150

150

60

-

-

-

-

-

60

2 roky

100

100

40

40

-

40

40

-

40

1 rok

50

50

20

20

20

20

20

20

20

1 semester

25

25

10

10

10

10

10

10

10

3 mesiace

20

20

8

8

8

8

8

8

8

Článok 13

Úhrada za ďalšie vzdelávanie

(1) Na úhrady a poplatky spojené so špecializačným/certifikačným štúdiom sa vzťahujú rozhodnutia vedenia univerzity vydávané v súlade s vyhláškou č. 31/2006 Z. z. MZ SR o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie.

Článok 14

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Ustanovenia tohto Študijného poriadku sa vzťahujú aj na zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli zaradení do ďalšieho vzdelávania pred dátumom účinnosti tohto študijného poriadku.

(2) Tento Študijný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť schválením Akademickým senátom Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Študijného poriadku pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU zaniká platnosť a účinnosť Študijného poriadku, ktorý bol schválený Akademickým senátom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 04. decembra 2008.

V Bratislave dňa ................ 2012

prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc. prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.

predseda Akademického senátu dekan fakulty

LF SZU LF SZU