Príprava lekára na atestáciu z FBLR
SMERNICA NA ZABEZPEČENIE ORIGINALITY ZÁVEREČNÝCH  PRÁC:
Predatestačná práca lekárov