Ako citovať do časopisu, atestačných prác.....

CITÁCIE
podľa ISO 690 a ISO 690-2
do časopisov, diplomových, dizertačných a doktorantských prác

1. Monografie

Autor, rok vydania. Názov. Poradie vydania. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán. ISBN.

Ak sú traja autori, oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja, môže sa uviesť prvý autor a skratka a kol., alebo et. al., ak je to zahraničné dielo. Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať.

Príklady:


KRÁLOVIČOVÁ, M. 2006. Návraty a odkazy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006.

129 s. ISBN 80-8094-046-0.

BALÁŽ, A. - IVÁNEK, A. - KARAS. F. 2004. Opticky modifikované organizmy. Bratislava: Veda, 2005. 10 s. ISBN 80-222-8888-9.

BELEŠ, A. a kol. 2000. Anatómia a fyziológia. 3. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 400 s. ISBN 80-222-8888-9.

2. Článok

Autor, rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok, ročník, číslo zväzku, rozsah strán (strana od-do).

Príklady:

DOBRÝ, A. 2010. Princípy postgraduálneho vzdelania vo vede. In Rehabilitácia, ISSN 2222-3333, 2010, roč. 3, č. 4, s. 18-61.

BEČÁR, V. et al. 2010. Rehabilitat
ion to pendulum equation. In Journal of Rehabilitation in Science. ISSN 2222-3333, 2010, roč. 49, č. 3, s. 20-21.

3. Zo zborníka a monografie

Autor, rok vydania. Názov článku. In Zborník. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, rozsah strán (strana od-do). ISBN

Príklafd:

DINKA, P. 2003. The machine for "works". In 19th International seminar. Vol. 3. Zahradkar. Lednice: Mendel University, 2003, s. 62-68. ISBN 80-222-8888-9.

JURASOVÁ, H. et al. 1999. In introduction. In 38. Sborník referátu z mezinárodní vedecké konference. Brno: Univerzita, 1999, s. 7-8. ISBN 80-222-8888-9.

4. Elektronické dokumenty

Autor, rok vydania. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum vydania. Dátum aktualizácie. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISBN.

Príklad:

MORAVČÍK, C. 2009. Handbook of Chemy, [online]. Berlin: Graw-Berg, 2009. 57 s. [cit. 2010.06.10.] Dostupné na internete: http://www.basic_search/display.de. ISBN 80-222-8888-9.

5. Elektronických časopis


Autor, rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. Rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.

Príklad:

VAŠKOVIČOVÁ, M. 2000. Strategies and Tools Scientists. In Electronic Journal Library [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 2004-01-10]. Dostupné na internete: www. ernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03.de

ISSN 2222 - 3333.

6. Príspevok v zborníku na CD

Autor, rok vydania. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, rozsah strán (strana od-do). ISBN.

ORAVCOVÁ, M. 2002. Machine for "works". In 11th International Symposium. Vol. 1. Zahradkar [CD-ROM]. Lednice : Mendel University, 2002, s. 62-68. ISBN 4444 - 5555.

7. Vedecé práce

Autor, rok vydania. Názov práce: označenie druhu práce (dizertačná, doktorandská). Miesto vydania : Názov vysokej školy, rok vydania. Rozsah strán.

Príklad: v

MORAVČÍK, J. 1996. Pomôcky pre výutbu pre 1. stupeň stredných škôl \ diplomová práca. Trnava : TU, 1996. 162 s.

8. Výskumné správy

Autor, rok vydania. Názov práce: druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto vydania : Názov inštitúcie, rok vydania. Rozsah strán.

Príklad:
KĽAČKA, J. a kol. 1999. Ochrana zvierat: výskumná správa. Trnava: TU, 1999. 278 s.

9. Zákony a normy

Označenie a číslo zákona: rok vydania (nie rok schválenia, alebo účinnosti): Názov.

Príklad:

STN ISO 901:1999: Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra.