Príprava lekára na atestáciu z FBLR
Písomná predatestačná práca lekára

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta verejného zdravotníctva

METODICKÉ USMERNENIE K PRÍPRAVE A

SPRACOVÁVANIU ŠPECIALIZAČNÝCH PRÁC

PhDr. Mgr. Andrej Kováč, PhD.

Bratislava 2009

PREDHOVOR

Metodický návod na spracovanie špecializačných prác bol vypracovaný pre potreby Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave za účelom jednotnosti formálnej a obsahovej stránky špecializačných prác. Pri spracovaní metodického návodu na spracovanie špecializačných prác sa vychádzalo z publikácie autorov: Kováč, A.: Metodické usmernenie k príprave a spracovávaniu bakalárskych a diplomových prác. Bratislava : FVZ SZU, 2007. 37 s. ISBN 978-80-969611-6-0. Meško, D., Katuščák, D., Findra, J. a kol.: Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6. Odporúčania vychádzajú z normy ISO 690, ISO 7144, ISO 1086 a ďalších medzinárodných noriem, ktoré sa týkajú formálnej úpravy práce.

Bratislava 2009

OBSAH

1. ŠTRUKTÚRA PRÁCE..............................................................................................5

1.1. Obal a väzba práce..........................................................................................5

1.2. UVODNÁ ČASŤ.....................................................................................................5

1.3. HLAVNÝ TEXT......................................................................................................7

1.4. PRÍLOHY ...........................................................................................................9

1.5. ROZSAH PRÁCE..................................................................................................9

2. FORMÁLNA STRÁNKA PRÁCE...........................................................................10

2.1. FORMÁLNA ÚPRAVA STRANY..............................................................................10

2.2. ČÍSLOVANIE STRÁN PRÁCE................................................................................11

2.3. ČLENENIE TEXTU A JEHO PREHĽADNOSŤ.............................................................11

2.3.1. Číslovanie jednotlivých častí práce................... ....................................11

2.3.2. Poznámky pod čiarou............................................................................12

2.3.3. Zvýrazňovanie časti textu......................................................................13

2.4. INTERPUNKCIA A SKRATKY.................................................................................13

2.4.1. Úvodzovky.............................................................................................13

2.4.2. Skratky...................................................................................................13

2.4.3. Číslice a skratky merných jednotiek.......................................................14

2.5. OBRÁZKY, TABUĽKY A ROVNICE..........................................................................14

2.5.1. Obrázky..................................................................................................14

2.5.2. Tabuľky..................................................................................................15

2.5.3. Rovnice..................................................................................................16

3. SPÔSOBY UVÁDZANIA PRAMEŇOV..................................................................18

3.1. NORMA STN ISO 690 ................................................................................. ...18

3.2. CITOVANIE.......................................................................................................18

3.3. ZOZNAM BIBIOGRAFICKÝCH ODKAZOV.................................................................21

3.4. ODKAZY NA ELEKTRONICK0 DOKUMENTY.....................................................................23

LITERATÚRA.............................................................................................................27

ZOZNAM PRÍLOH......................................................................................................28

Príloha A.....................................................................................................................29

Príloha B.....................................................................................................................30

Príloha C.....................................................................................................................31

Príloha D.....................................................................................................................32

Príloha E.....................................................................................................................33

Príloha F.....................................................................................................................34

Príloha G....................................................................................................................35

Príloha H.....................................................................................................................36


1. ŠTRUKTÚRA PRÁCE

Pojem štruktúra, odráža architektúru textu z hľadiska formálnej úpravy. Hlavné časti

špecializačnej práce sú:

 • Obal a väzba práce
 • Úvodná časť
 • Hlavný text
 • Prílohy

1.1. Obal a väzba práce

Práca sa dáva zviazať do pevnej väzby, pričom farba obalu nie je predpísaná. Obal práce v prednej časti má nasledovné položky (Príloha A):

 • Názov práce (v strede obalu veľkými písmenami, písmo 20)
 • Meno a priezvisko autora (ak má autor titul, uvádza sa pred meno)
 • Rok

1.2. Úvodná časť

Predná časť má obligatórne (povinné) a fakultatívne súčasti, ktoré majú presne určené poradie (medzinárodná norma ISO 7144 z r.1986, s. 2).

Povinnými časťami práce sú:

- Prvá strana práce

- Abstrakt

- Prehlásenie

- Obsah

Prvá strana práce

Na prvej strane práce sa uvádzajú podstatné údaje, ktoré sú všetky zarovnané na stred strany. Približne 7cm od horného okraja sa uvádza názov práce (veľkými písmenami). Pod názvom práce je uvedený typ práce (špecializačná práca). Po vynechaní niekoľkých riadkov nasleduje úplné meno a priezvisko autora vrátane titulov. Opäť sa vynechá niekoľko riadkov a uvedie sa názov školy (veľkými písmenami), pod ním v novom riadku názov fakulty a v nasledujúcom riadku názov katedry. Vynechá sa zhruba jeden riadok a nasleduje názov špecializačného odboru. Po vynechaní niekoľkých riadkov je uvedené meno školiteľa, resp. vedúceho práce. Meno autora i vedúceho práce sa uvádza v priamej forme, t.j. v poradí titul, meno a priezvisko, titul. Napokon sa v poslednom riadku uvedie miesto a dátum publikovania. (Príloha B)

Abstrakt

Abstrakt sa nachádza na samostatnej strane, hneď za prvou stranou práce. Uvádza sa povinne v slovenčine. Môže sa doplniť aj v niektorom zo svetových jazykov (spravidla v angličtine). Celý abstrakt by nemal presiahnuť jednu stranu. Cudzojazyčný abstrakt nemožno deliť. Ak sa cudzojazyčná verzia nedá umiestniť na jednej strane spolu so slovenskou verziou, potom ju treba dať na novú, samostatnú stranu. Abstrakt je stručný, ide o výstižnú charakteristiku obsahu práce. Úlohou abstraktu je pomôcť čitateľovi rýchlo sa oboznámiť s obsahom diela. Zahŕňa komprimované údaje o cieľoch práce, metódach, výsledkoch a záveroch obsiahnutých v práci. Text abstraktu sa píše ako jeden odsek. Neobsahuje odkazy na text práce, je to samostatný dokument. Obsahuje:

 • PRIEZVISKO, meno autora; názov: podnázov (Špecializačná práca); názov univerzity, fakulty, katedry; školiteľ: meno a priezvisko; stupeň odbornej kvalifikácie
 • Text abstraktu – 75 – 100 slov (teoretické práce) a 100 – 150 slov (empirické práce)
 • Kľúčové slová, deskriptory, predmetové slová

(Príloha C)

Prehlásenie

Obsahom tejto strany je prehlásenie autora, že vypracoval celú prácu samostatne vrátane príloh, obrázkov a grafov s použitím odbornej literatúry. Ďalej obsahuje dátum ukončenia práce a vlastnoručný podpis. (Príloha D)

Obsah

Obsah sa umiestňuje v prednej časti práce za prehlásením. Je nevyhnutnou pomôckou pre čitateľa, ako aj pre autora, uľahčuje orientáciu v práci. Zahŕňa názvy hlavných častí a podčastí práce a čísla strán. Uvádza logické radenie jednotlivých častí práce, ktoré sú navzájom od seba oddelené číselnou a grafickou úpravou. V obsahu musia byť názvy kapitol a podkapitol uvedené v rovnakom znení ako v texte, vrátane správnych údajov o číslach strán. Pokiaľ ide o grafickú úpravu, názvy jednotlivých častí práce môžu byť písane dvojako:

a) Od pomyselnej kolmice s ohľadom na najdlhšie číselné označenie

b) Jeden - dva prázdne údery za každým číselným označením.

Súčasťou obsahu práce sú:

- Zoznam obrázkov a zoznam tabuliek

- Zoznam skratiek a symbolov (tieto sa uvedú len vtedy, ak sa v práci vyskytujú).

(Príloha E)

Zoznam obrázkov a zoznam tabuliek

Ak autor v práci použil obrázky a tabuľky, potom na samostatnej strane za obsahom uvedie úplný zoznam ich názvov. Dlhšie názvy sa môžu skrátiť. V záhlaví sa napíše názov "Zoznam obrázkov a tabuliek". Najprv sa umiestni zoznam obrázkov, kde sa uvedú všetky obrázky, grafy, schémy a pod. Ak sú v práci všetky pomenované ako obrázky, potom ich zoznam je spoločný. Ak je jednotlivých druhov viac a sú osobitne číslované, potom sa uvedie zoznam špecifikovaný podľa druhov (osobitne grafy, osobitne schémy a pod.). Potom nasleduje zoznam tabuliek. Pri každej položke je číslo strany (Príloha F).

Zoznam skratiek a symbolov

Ak práca obsahuje skratky, symboly, značky, označenia jednotiek, alebo termíny, ktoré nie sú bežné (pre čitateľa nemusia byť hneď zrozumiteľné), potom musia byť vysvetlené v časti „Zoznam skratiek a symbolov". Je to povinná súčasť práce. V samotnom texte práce sa každá skratka alebo symbol musí vysvetliť pri prvom výskyte. (Príloha G)

1.3. Hlavný text

Hlavný text práce zahŕňa:

 • Úvod
 • Jednotlivé kapitoly
 • Záver a odporúčania pre prax
 • Zoznam bibliografických odkazov (použitá literatúra a citácie)

Úvod

V úvode autor stručne a jasne:

 • zdôvodní aktuálnosť témy,
 • predloží problémy, ktoré chce riešiť,
 • spresní, ktoré hlavné informačné zdroje použil,
 • zdôvodní význam riešenia problematiky,
 • načrtne stručný obsah jednotlivých kapitol.

Jednotlivé kapitoly

Jednotlivé kapitoly musia vychádzať z nasledovnej štruktúry:

· Súčasný stav riešenej problematiky (doma a v zahraničí)

- charakterizuje jestvujúci stav poznania problematiky, ktorá je predmetom práce,

· Vlastné zhodnotenie doterajšieho rozpracovania problematiky

· Ciele práce

- vytýči ciele, ktoré sa majú v práci dosiahnuť,

· Materiál (ak si to charakter práce vyžaduje) a metodika práce vrátane metód skúmania

- opíše súbor použité metódy a postup riešenia,

· Štatistické spracovanie (ak je potrebné)

· Výsledky práce

· Diskusia

Záver a odporúčania pre prax

Obsahuje stručné zhrnutie výsledkov práce. Autor sa vracia k cieľom a zhodnotí, či sa ich podarilo splniť. Nemal by už prinášať nové poznatky, t.j. nemal by obsahovať nič, čo nie je v texte práce. Možno odporučiť, aby sa tu poukázalo na ďalšie otvorené (doteraz nevyriešené) problémy, ktorým by bolo účelné venovať pozornosť, ale ich riešenie prekračuje odporúčaný rozsah práce. Zo záveru by mali vyplinúť odporúčania pre prax.

Zoznam bibliografických odkazov

Začína sa písať vždy na novú stranu za záverom. Je organickou súčasťou hlavného

textu, ktorý uzatvára. Tento názov možno nahradiť synonymami ako napr. „Zoznam použitej literatúry", „Použitá literatúra", „Literatúra“ a pod.

1.4. Prílohy

Slúžia na umiestnenie podrobnejšieho materiálu v podobe rozsiahlejších štatistických

tabuliek, doplnkových ilustrácií, ktoré nie je vhodné umiestňovať do textu. V texte práce majú byť len stručné, výstižné údaje, ktoré nerušia plynulosť výkladu. Súčasťou príloh môže byť aj bibliografia. Je to zoznam prameňov, ktoré neboli citované v práci, ale ktoré môžu byť pre čitateľa zaujímavé, pretože poskytujú doplňujúcu informáciu o danej téme. Ide o nepoužitú, ale relevantnú literatúru predmetu. Každá príloha sa začína na novej strane. Pri každej prílohe sa má uviesť aj prameň, z ktorého sme príslušný materiál získali. Pri väčšom počte príloh je vhodné kvôli prehľadnosti na osobitnom liste uviesť aj zoznam očíslovaných príloh, na ktoré sa v texte odvolávame. V prípade spracovania dotazníkového prieskumu v práci, bude v prílohe uvedený vzor dotazníka. Prílohová časť je samostatnou časťou práce, jej strany sa nezapočítavajú do predpísaného rozsahu vlastnej textovej časti práce. (Príloha H)

1.5. Rozsah práce

Rozsah špecializačej práce je spravidla 40 - 80 strán.

Dôležité je dodržať spodnú hranicu, platí však, že dôležitejšia ako rozsah práce je jej

kvalita a úroveň jej spracovania. Je úplne prirodzené, že materiálu treba preštudovať a zhromaždiť oveľa viac, ako sa nakoniec použije. Do rozsahu práce sa počíta len hlavný text, t.j. úvod, kapitoly, záver a zoznam bibliografických odkazov. Pri písaní je dôležité dbať na vyváženosť jednotlivých častí hlavného textu práce:

 • úvod má spravidla 1-2 strany,
 • teoreticko-metodologická časť tvorí asi tretinu celej práce,
 • ostatné kapitoly tvoria zhruba dve tretiny práce,
 • záver má 1-2 strany.

2. FORMÁLNA STRÁNKA PRÁCE

Formálnou stránkou práce rozumieme, či práca obsahuje a spĺňa formálne náležitosti práce (prvá strana, zadanie, resumé, prehlásenie, obsah, zoznam bibliografických odkazov). Jej súčasťou je aj formálne (logické) rozčlenenie a číslovanie textu, poradie jednotlivých častí práce, štýl spracovania, čitateľnosť a gramatická čistota práce, spôsob citovania prameňov, odkazový a poznámkový aparát, prehľadnosť tabuliek a obrázkov, štatistické prílohy, rešpektovanie rozsahu práce a pod.

2.1. Formálna úprava strany

Práca sa predkladá vo formáte A4 (210 x 297 cm) na výšku. Zásadne sa má použiť biely, nepriehľadný papier, ktorý umožňuje bezproblémovú tlač, čítanie. Prácu je nutné písať textovým editorom na počítači. Píše sa len na jednu stranu papiera.

Písanie textu:

 • textový editor Microsoft Word alebo iná obdoba textového editoru
 • typ písma Times New Roman alebo Arial
 • veľkosť písma 12
 • riadkovanie 1,5.

Formát strany: v prostredí MS Word môže byť zostavený podľa týchto pravidiel:

okraje:

 • horný 2,54 cm od hornej hrany listu papiera,
 • dolný 2,54 cm od dolnej hrany listu papiera,
 • ľavý 3,5 cm od ľavej hrany listu papiera,
 • pravý 2,5 cm od pravej hrany listu papiera.

záhlavie:

 • hore 1,9 cm od hornej hrany listu papiera

zápätie:

 • dole 1,9 cm od dolnej hrany listu papiera

Medzery medzi odstavcami: pred odstavcom 6 pt.

Odsadenie 1. riadku: 0,5 cm

2.2. Číslovanie strán práce

Pre jednotnosť formálnej stránky práce sú čísla strán umiestnené v zápätí v strede strany. Číslovanie strán práce sa začína od prvej strany práce - na prvej strane práce sa však číslo neuvádza. Na číslovanie hlavného textu sa zásadne používajú arabské číslice. Čísla strán začíname uvádzať od strany, na ktorej je prvý súvislý text (resumé). Prílohy sa v práci tiež stránkujú bez nadväznosti na stránkovanie v hlavnom texte. Stránkujú sa osobitne. Predná časť ani prílohy, napriek tomu, že sa číslujú, sa nezapočítavajú do rozsahu práce. Do rozsahu patrí len hlavný text, t.j. úvod, kapitoly, záver a zoznam bibliografických odkazov.

2.3. Členenie textu a jeho prehľadnosť

Text práce sa člení na kapitoly, podkapitoly. Hĺbka členenia je determinovaná hlavne

predmetom skúmania a rozsahom práce.

Písanie názvov jednotlivých častí práce:

1. úroveň - názvy kapitol: veľkosť písma 18 bold, veľké písmená

2. úroveň: 17 bold, malé písmo

3. úroveň: 16 bold, malé písmo

4. úroveň: 14 bold, malé písmo

Názov časti textu bez číslovania: 12 bold, malé písmo

Nadpisy a názvy kapitol sú zarovnané vľavo, t.j. píšu sa od začiatku riadku. Za nadpismi a názvami kapitol sa nepíše bodka. Nová kapitola sa vždy začína na novej strane.

Medzery medzi názvami (nadpismi):

Za nadpisom 1. úrovne: 2 riadky

Za nadpisom 2. úrovne: 2 riadky

Za nadpisom 3. úrovne: 1 riadok

Za nadpisom 4. úrovne: 1 riadok

Za názvom časti textu : 1 riadok

2.3.1. Číslovanie jednotlivých častí práce

Zmyslom číslovania je sprehľadniť text. Číslovanie uľahčuje čitateľovi orientáciu v

texte a umožňuje autorovi presne odkazovať na určité miesta práce. Číslovanie častí práce sa robí desatinným spôsobom, v hlavnom texte sa pritom používajú arabské číslice. Kapitoly sa číslujú priebežne, začínajúc číslom 1. Za posledným číslom kapitoly (podkapitoly) sa vždy píše bodka (pozri Pravidlá slovenského pravopisu). Bodka sa za posledným číslom kapitoly (podkapitoly) nepíše len vtedy, keď sa v texte nachádza odvolanie na danú kapitolu a za číslom nenasleduje názov tejto kapitoly. Ak za číslom nasleduje aj názov, vtedy sa bodka za poslednou číslicou píše.

Príklad:

1. Analýza jestvujúceho stavu

1.3. Opatrenia prijaté v oblasti zdravotnej politiky

3.1.2.3. Návrh optimalizácie nákladov na prevádzku

„Z analýzy, ktorá je uvedená v kapitole 1.2 vyplýva potreba zavedenia nového systému .“

„Z analýzy, ktorá je uvedená v kapitole 1.2. Charakteristika jestvujúcich informačných systémov vyplýva potreba zavedenia nového informačného systému .“

Prílohy sa označujú samostatným písmenom alebo číslom (napr. Príloha A, Príloha 1...). Ak sa prílohy členia na nižšie úrovne, potom ich označenie má takúto skladbu:

Napr.: Príloha A

Príloha A.1

Príloha A.1.1 ... atď.

2.3.2. Poznámky pod čiarou

Uvádzajú sa na konci strany menším typom písma (Times New Roman, resp. Arial 10) a od predchádzajúceho textu sa oddeľujú vodorovnou čiarou v dĺžke asi jednej tretiny riadku. Na poznámky sa odkazuje arabskými číslicami umiestnenými nad textom. V poznámke pod čiarou možno okrem bibliografických odkazov na citované diela uvádzať aj doplňujúce informácie k textu. Takéto poznámky sa však odporúča používať v minimálnej miere. Ak sú vysvetlivky naozaj dôležité, lepšie je ich umiestniť priamo v texte práce.

Príklad:

________________________________

1Prameň uvádza aj ďalšie...........

2.3.3. Zvýrazňovanie časti textu

Prehľadnosť práce možno zvýšiť zvýraznením dôležitých častí textu, na ktoré chceme upriamiť pozornosť čitateľa. Zvýrazňovanie v texte podľa stupňa dôležitosti zmenou veľkosti, druhu a rezu písma:

 • Dôležité: kurzíva
 • Dôležitejšie: kurzíva bold
 • Najdôležitejšie: bold

V texte môžeme podčiarknuť: cudzie slová, ktoré nie sú bežné, vedecké názvy, odborné termíny, celé vety, za predpokladu, že nie sú veľmi dlhé a zahŕňajú výklad a

uvádzajú kľúčové myšlienky práce, názvy kníh. V texte nepodčiarkujeme: citácie iných autorov, text, ktorého dĺžka presahuje 2-3 riadky.

2.4. Interpunkcia a skratky

Interpunkcia je sústava príslušných grafických znakov, ktoré sa používajú na členenie textu. Za interpunkčnými znamienkami (bodka, čiarka a pod.) musí vždy nasledovať medzera.

2.4.1. Úvodzovky

Dvojité úvodzovky sa používajú na začiatku a na konci citovanej vety, alebo v jej časti v rámci vlastného textu. V prípade, že sa v rámci cudzieho textu, ktorý citujeme a ktorý je teda v úvodzovkách, nachádza ďalší citát, dáva sa tento posledný citát do „jednoduchých" úvodzoviek (,text ďalšieho citátu´). Horný index sa kladie vždy za interpunkčné znamienko (.....už spomínaná publikácia Kotlera,1 ktorá uvádza......).

2.4.2. Skratky

V písomnom prejave často dochádza k skracovaniu slov. Medzi základné skratky patria skratky ustálených slovných spojení, za ktorými sa píše bodka. Napr.: atď., a pod., a.i., o.i., t.j., tzv., napr., resp. Pri skratkách združených pomenovaní sa dodržiava skracovanie jednotlivých slov oddelene. Napr.: a. s. (akciová spoločnosť), s. r. o. alebo aj spol. s r. o. (spoločnosť s ručením obmedzeným). Skratky utvorené zo začiatočných písmen jednotlivých slov v názvoch štátov, inštitúcií, organizácií a pod. sa považujú za značky, píšu sa s veľkými písmenami bez bodky a neskloňujú sa. Napr.: USA, MMF, OSN, EÚ. Vedecké hodnosti sa píšu za priezviskom osoby, pričom medzi priezviskom a skratkou sa vždy píše čiarka (CSc., PhD., DrSc.). Vedecko-pedagogické hodnosti sa píšu pred menom s malým počiatočným písmenom (prof., doc.), napr.: prof. RNDr. Jozef Holec, DrSc.

2.4.3. Číslice a skratky merných jednotiek

Číslice, ktoré označujú počet tisícov, miliónov atď., neoddeľujeme v práci bodkou, ale

medzerou, napr.: 1 000 domácností. Ak sú za sebou v rade desatinné čísla, oddeľujeme ich bodkočiarkou, napr.: 3,14; 3,67; 4,12 atď. Merné jednotky uvádzané za číslicou sú od nej oddelené medzerou, napr.: 12 m2, 15 kg, 8 000 USD a pod.

Zlomky možno písať dvoma spôsobmi: 3/4 alebo 3.

4

V texte sa odporúča použiť zápis zlomku prvým spôsobom: 3/4. Údaje v práci sa podľa možnosti vypisujú slovami, napr. po druhej (nie po 2.) svetovej vojne, v prvej (nie v 1.) kapitole a pod.

2.5. Obrázky, tabuľky a rovnice

2.5.1. Obrázky

Obrázky obsahujú grafy, diagramy, schémy, fotografie a pod. V prípade, že je v práci

väčší počet obrázkov jedného typu (napr. viac grafov, viac schém a pod.), potom sa každý typ môže číslovať samostatne. Ak je obrázkov menej, potom sa na ich označenie použije pomenovanie "Obrázok". Obrázky sa majú zaradiť bezprostredne za textom, kde sa spomínajú prvýkrát a podľa možnosti na tej istej strane. Doplnkové obrázky je vhodnejšie zaradiť do prílohy na konci práce. Každý obrázok musí mať svoj názov (titulok) a číselné poradie v rámci celkového počtu obrázkov v práci. Číselné poradie a titulok obrázku umiestňujeme pod obrázok vľavo.

Príklad:

Obr.1 Vývoj počtu absolventov lekárskych fakúlt podľa pohlavia

Ak preberáme hotový graf, schému alebo čerpáme údaje do grafu z cudzieho materiálu, je potrebné to pod grafom presne uviesť.

Príklad:

Prameň: Štatistický úrad Slovenskej republiky, rok 2007.

2.5.2. Tabuľky

Tabuľka sa označuje arabskou číslicou (nie poradovým číslom) v rámci celkového počtu tabuliek v práci a kvôli väčšej prehľadnosti obyčajne aj názvom. Označenie „tabuľka“ sa spravidla uvádza nad tabuľkou od ľavej zvislice. Názov tabuľky sa umiestňuje v strede nad tabuľkou. Ak preberáme tabuľku alebo jej časť od iného autora alebo z iného zdroja (napr. z firemných materiálov, interných materiálov inštitúcie a pod.), je potrebné to uviesť pod tabuľku aj so zdrojom.

Príklad:

Tabuľka 1 Percentuálny podiel lekárov v ambulanciách a lôžkových zariadeniach


Počet lekárov

nemocnice

%

ambulancie

%

spolu

%

Stomatológ

0

0

2555

38,65

2555

16,19

Praktický lekár pre dospelých

0

0

2240

33,88

2240

14,19

Praktický lekár pre deti a dorast

0

0

1182

17,88

1182

7,49

Vnútorné lekárstvo

678

12,89

418

10,69

1096

6,94

Chirurgia

588

11,18

277

7,08

865

5,48

Anestéziológia a intenzívna medicína

635

12,07

72

1,84

707

4,48

Gynekológ (ambulantný)

0

0

634

9,59

634

4,02

Gynekológia a pôrodníctvo

420

7,98

113

2,89

533

3,38

Neurológia

265

5,04

255

6,52

520

3,29

Psychiatria

258

4,90

245

6,26

503

3,19

Oftalmológia

117

2,22

334

8,54

451

2,86

Pediatria

311

5,91

67

1,71

378

2,40

Otorinolaryngológia

142

2,70

226

5,78

368

2,33

Dermatovenerológia

62

1,18

278

7,11

340

2,15

Pneumológia a ftizeológia

169

3,21

154

3,94

323

2,05

Ortopédia

120

2,28

198

5,06

318

2,01

Fyziatria, balneológia a lieč. Rehabilitácia

77

1,46

197

5,04

274

1,74

Urológia

104

1,98

122

3,12

226

1,43

Traumatológia

161

3,06

44

1,13

205

1,30

Kardiológia

57

1,08

130

3,32

187

1,18

Klinická onkológia

85

1,62

90

2,30

175

1,11

Zdroj: ÚZIŠ, Bratislava, 2004

2.5.3. Rovnice

Rovnice (vzorce) sa v práci uvádzajú vždy v strede riadku. Na rozdiel od rovníc, sa vysvetlivky symbolov uvádzajú na začiatku riadku. Rovnice píšeme s použitím editora pre písanie rovníc. Ak je vzorcov viac, uvádza sa číslo vzorca vpravo v okrúhlej zátvorke.

Príklad:

(1)

k

Ú = E . å (Vi Ii) = E = (V1 I1 + V2 I2 + ...Vk Ik)

i=1

kde: Ú – úsilie

E – expektancia, očakávanie

Vi – valencia pre i-tú odmenu

Ii – inštrumentalita pre i-tú odmenu

V texte výkladu sa odvolávame na príslušné číslo vzorca, napr.: Zo vzorca (1) vyplýva, že.....

3. SPÔSOBY UVÁDZANIA PRAMEŇOV

Otázkam citovania a uvádzania bibliografických prameňov v odborných a vedeckých prácach je potrebné venovať náležitú pozornosť. Odkazovanie na zdroje informácií sa reglementuje štátnymi a medzinárodnými štandardmi.

3.1. Norma STN ISO 690

Pri spôsobe uvádzania prameňov vychádzame z normy STN ISO 69O o bibliografických odkazoch, ktorá vyšla v roku 1998 a v plnom rozsahu nahrádza staršiu normu ČSN (STN) 01 0197 z roku 1970 o bibliografických citáciách.

Citát je text doslovne prevzatý z nejakého prameňa. V odbornom texte sa využíva na podporu či doplnenie vlastných tvrdení, resp. slúži ako predmet našej analýzy alebo kritiky. Píše sa v úvodzovkách. Pri rozsiahlejších citátoch (viac ako štyri riadky) sa odporúča citovaný text oddeliť od ostatného textu a odsunúť od ľavého okraja.

Citácia je forma skráteného odkazu. Je umiestnená v zátvorkách vnútri textu alebo je pripojená k textu ako poznámka v dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo na samom konci textu. Umožňuje identifikovať publikáciu, z ktorej autor prebral alebo podľa ktorej parafrázoval myšlienku a označuje presné umiestnenie tejto myšlienky alebo výňatku v zdrojovej publikácii.

Skrátený odkaz pod čiarou sa umiestňuje na tej istej strane, kde je citácia. Nie je povinný, ale jeho používanie sa odporúča, pretože čitateľovi uľahčuje orientáciu v texte a v prameňoch bez toho, aby musel zakaždým hľadať v zozname bibliografických odkazov na konci publikácie.

(Úplný) bibliografický odkaz predstavuje komplexný záznam o použitom dokumente. Obsahuje všetky požadované údaje o publikovaných dokumentoch, monografiách, seriálových publikáciách a pod. Norma určuje povinné poradie týchto údajov, ktoré je medzinárodne dohodnuté a nie je možné ho meniť a stanovuje pravidlá ich zápisu.

3.2. Citovanie

Na citovanie je možné použiť metódu prvého údaja a dátumu alebo metódu číselných odkazov.

.

Metóda prvého údaja a dátumu (metóda: meno - dátum)

Citovanie podľa mena a dátumu je preferovanou metódou citovania. Znamená, že na príslušnom mieste v texte, kde je citovaná myšlienka, sa v zátvorkách napíše meno autora (t.j. prvý údaj) a dátum (t.j. rok vydania citovanej publikácie), napr.: (Armstrong, 2002)

Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci textu, rok publikovania sa uvedie za ním v zátvorkách. V prípade potreby sa za rokom uvedú aj čísla strán, napr.: „Vo svojej publikácii Armstrong (2002, s. 265) uvádza........“.

Ak majú dve publikácie alebo niekoľko publikácií ten istý prvý údaj a rovnaký rok vydania, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c atď.) za rokom vnútri zátvoriek. (Príslušné rozlišovacie písmeno sa pripojí k roku vydania aj v bibliografickom odkaze, aby sa zabezpečilo presné prepojenie medzi citáciou a odkazom), napr.: (Friedmann, 1980a), (Friedmann, 1980b).

Meno autora v texte môže byť súčasťou vety alebo súčasťou citácie v zátvorkách. V texte sa nemusí písať v inverznej forme. Údaje sa píšu malými písmenami (nie verzálkami), napr.: „Ako výstižne uvádza Armstrong (2002, s. 200) ........“.

Ak má publikácia viac ako dvoch autorov, citáciu (nie však záznam v zozname bibliografických odkazov) možno skrátiť. Uvedie sa iba meno prvého autora a za ním latinská skratka "et al." (et alii = a iní, a ďalší), napr.: Bělohlávek et al., 2001.

Ak použitý dokument nemá autora, cituje sa podľa prvého údaja, ktorý je v zázname o dokumente (napr. názov publikácie, číslo normy atď.) alebo primerane skrátenej časti názvu a odkazu na strany. Na jeho zvýraznenie možno v citácii použiť kurzívu, napr.: (Ekonomická encyklopédia, 1995, s. 418), (ČSN 01 0197, 1971, s. 4).

Pri tejto metóde citovania sa jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov uvádzajú v abecednom poradí, pričom sa nečíslujú. Zoradené sú podľa prvého prvku (autor, resp. názov publikácie), za ktorý sa (len pri tejto metóde) pridá rok vydania. Za ním sa v prípade potreby uvedú malé písmená na odlíšenie odkazov s rovnakým prvým údajom a rokom vydania. Rok publikovania sa potom zopakuje aj na príslušnom mieste za miestom vydania a vydavateľom.

Príklad:

Armstrong, Michael. 1999a. Personální management. Praha : Grada, 1999.

963 s. ISBN 80-7169-614-5.

Ak používame v práci aj skrátený odkaz pod čiarou, potom v ňom uvedieme (na tej strane, kde sa citácia použila) meno autora (verzálkami, t.j. veľkými písmenami) a iniciálovú skratku rodného mena, názov dokumentu (môže byť skrátený) a rok vydania.

Príklad:

KOUBEK, J. Řízení....., 1997.

Metóda číselných odkazov

Citácie sú spojené s popisom citovaného dokumentu poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný index alebo v zátvorke. Poradie odkazov zodpovedá prvému výskytu ich citovania. Ak za sebou nasleduje viac citácií toho istého dokumentu, majú rovnaké číslo ako prvá citácia. Ak sa citujú osobitné časti dokumentu, môžu sa za poradovým číslom citácie uviesť čísla strán. Odkazy sa v číslovanom zozname bibliografických odkazov usporiadajú podľa ich poradových čísel.

Príklad:

Text a citácie

... kultúrna, kvalifikačná a informačná úroveň, ktorá mu uľahčí sebapoznávanie,

sebaaktualizovanie, sebarealizáciu v danom prostredí i spoločnosti.” (26, s. 35).

Dnes, po dvadsiatich rokoch, je téma človeka v spoločenských procesoch

všeobecne znovu oživená a ...

...

predchádzajúcich výskumov. Pri skúmaní človeka v informačných procesoch

vychádzame z podnetov filozofickej antropológie (15), evolučnej ontológie

Poznámka pod čiarou

(16), ...

_______________________

15. SEILEROVÁ, B. Človek vo filozofickej antropológii. 1995.

16. ŠMAJS, J. Ohrožená kultura : od evoluční ontologie k ekologické politice. 1997.

26. ŽATKULIAK, J.G. Používatelia odborných informácií a informatické služby. 1981.

Zoznam bibliografických odkazov:

15. SEILEROVÁ, B. Človek vo filozofickej antropológii. Bratislava : IRIS,

1995. 152 s.

16. ŠMAJS, J. Ohrožená kultura : od evoluční ontologie k ekologické politice.

2. rozš. vyd. Praha : Nakl. Hynek, 1997. 205 s.

26. ŽATKULIAK, J.G. Používatelia odborných informácií a informatické

služby. Bratislava : SPN 1981. 342 s.

Zhrnutie:

1. Citát a citácia v texte:

„Kariéra predstavuje dráhu životom, hlavne profesionálnym, na ktorej človek získava nové skúsenosti a realizuje svoj osobný potenciál“. (Bělohlávek, 1994, s. 11) alebo (3, s. 11).

2. Odkaz pod čiarou (na konci strany, kde je citácia):

Bělohlávek, F.: Osobní ......., 1994.

3. Záznam v zozname bibliografických odkazov:

Bělohlávek, F.. 1994. Osobní kariéra. Praha : Grada, 1994. 109 s. ISBN 80-7169-083-X.

3.3. Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov (tradične označovaný ako „Použitá literatúra") predstavuje dôležitú súčasť práce. Čitateľovi má umožniť (rýchlo) získať všeobecnú informáciu o literatúre (na danú tému), ktorú autor práce použil pri jej písaní. Zoznam bibliografických odkazov zahŕňa všetky pramene, z ktorých autor práce čerpal potrebné poznatky. Mal by obsahovať len skutočne použitú literatúru, teda nie zoznam literatúry, ktorý sa danej témy týka. Zostavením súpisu bibliografických odkazov autor práce preukazuje svoju schopnosť nájsť významné pramene a pracovať s nimi. Zoznam použitej literatúry sa uvádza súhrnne na konci práce pred prílohami. Jednotlivé publikácie sa uvádzajú:

 • pri metóde citovania "meno - dátum" v abecednom poradí podľa priezviska autorov a v prípade anonymných diel podľa prvého slova svojho názvu. Viaceré tituly toho istého autora sa uvedú chronologicky podľa roku vydania. Pri veľkom rozsahu literatúry je možné pramene členiť - zvlášť knihy, zvlášť časopisy, zvlášť výskumné správy a pod.,
 • v prípade metódy číselných odkazov sa záznamy v zozname bibliografických odkazov radovo číslujú a nie sú zoradené abecedne.

Schéma a príklady bibliografických odkazov

Tučné písmo – povinné prvky

Obyčajné písmo – nepovinné prvky

„Klasické” (nie elektronické) publikácie

A. Monografické publikácie

Schéma (poradie prvkov) odkazu

Primárna zodpovednosť. Názov : podnázov. Sekundárna zodpovednosť. Vydanie. Miesto vydania : Názov vydavateľa, Rok vydania. Rozsah. Edícia. Poznámky. Štandardné číslo.

Príklady:

LOMINADZE, D.G. Cyclotron waves in plasma. Translated by A.N. Dellis; edited by S.M. Hamberger. 1st ed. Oxford : Pergamon Press, 1981. 206 p. International series in natural philosophy. Translation of: Ciklotronnyje volny v plazme. ISBN 0-08-021680-3.

DAVIS, Gordon B., OLSON, Margrethe H. Management information systems : conceptual foundations, structure and development. 2nd ed. New York; St. Louis; London : McGraw-Hill, 1984. 693 p. ISBN 0-07-566241-X.

Časti monografických publikácií

Schéma (poradie prvkov) odkazu

Primárna zodpovednosť. Názov zdrojového dokumentu : podnázov. Vydanie. Číslo časti. Sekundárna zodpovednosť. Miesto vydania : Názov vydavateľa, Rok vydania. Štandardné číslo. Lokalizácia v zdrojovom dokumente.

Príklady…

PARKER, T.J., HASWELL, W.A. A text-book of zoology. 5th ed. Vol. 1. revised by W.D. Lang. London : Mcmillan, 1930. Section 12, Phylum Mollusca, p. 663-782.

PARKER, T.J., HASWELL, W.A. A text-book of zoology. 6th ed. Vol. 2 [Chordata], revised by C. Forster-Cooper. London : Macmillan, 1940.

BRUNTON, P. Perspektivy. 1. vyd. Sv. 2. Přel. R. Formánková. Praha : Unitaria, 1992. Kapitola 19, Vláda relativity, s. 19-32.

Príspevok v monografii

Schéma (poradie prvkov) odkazu

Primárna zodpovednosť. Názov príspevku. In Hlavná zodpovednosť za zdrojový dokument. Názov zdrojového dokumentu : podnázov. Vydanie. Miesto vydania : Názov vydavateľa, Rok vydania. Štandardné číslo, Lokalizácia v zdrojovom dokumente.

Príklady

WRIGLEY, William. Parish registers and the historian. In STEEL, D.J. National index of parish registers. London : Society of Genealogists, 1968, vol. 1, p. 155-167.

PRICE, Derek de Solla. A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes. In GRIFFITH, B.C. Key papers in information science. New York : Knowledge Industry Publication, 1980, p. 177-191.

B. Článok v seriálovej publikácii

Schéma (poradie prvkov) odkazu

Primárna zodpovednosť. Názov príspevku : podnázov. Sekundárna zodpovednosť. In Názov zdrojového dokumentu : podnázov. Vydanie. Štandardné číslo, Lokalizácia v zdrojovom dokumente.

Príklady

WEAWER, William. The collectors : command performances. Photography by Robert

Emmet Bright. In Architectural digest. ISSN 1123-9719, December 1985, vol. 42, no. 12, p. 123-133.

INGVERSEN, P. - WILLET, P. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for information retrieval. In Libri. ISSN 0024-2667, 1995, vol. 45, no. 2, p. 160-177.

STEINEROVÁ, Jela. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR., 1998, roč. 2, č. 3, s. 8-16.

3.4. Odkazy na elektronické dokumenty

V súčasnosti sa čoraz samozrejmejšou stáva práca so súbormi v elektronickej forme. Tieto zdroje sú rovnocenné s ostatnými dokumentmi a vzťahujú sa na ne rovnaké práva a povinnosti, pokiaľ ide o rešpektovanie autorského práva a copyrightu. S problémom citovania elektronických údajov sa stretávame najmä pri práci s internetom. Pri využívaní informácií z internetu sa odporúča zaznamenať si dostatok informácií o súbore tak, aby bolo možné znovu vyhľadať predmetné informácie. Potrebné je zaznamenať meno autora a názov dokumentu, na ktorý sa v písomnej práci odvolávame a príslušnú trajektóriu (lokáciu URL).

Schéma a príklady bibliografických odkazov

A. Elektronické monografie, bázy dát a počítačové programy

Schéma (poradie prvkov) odkazu

Primárna zodpovednosť. Názov : podnázov. [Druh nosiča]. Sekundárna zodpovednosť. Vydanie/verzia. Miesto vydania : Názov vydavateľa, Dátum vydania. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Edícia. Poznámky. Dostupnosť a prístup. Štandardné číslo.

Poznámka: údaje Dátum citovania a Dostupnosť a prístup sú povinné iba pre on-line dokumenty, pre ostatné dokumenty sú nepovinné.

Príklady:

CARROLL, Lewis. Alice's adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed. 2.1. [Dortmund (Germany)] : WindSpiel, Nov. 1994 [cit. 1996-02-10]. Dostupné na internete: . Dostupné tiež v PostScript a ASCII verziách na internete: .

Meeting agenda [online]. Gif-sur-Yvette (France) : Centre d'etudes Nucléaires, Saclay Service de Documentation, Mar. 1991-. Aktualizované dvojmesačne [cit. 1992-09-30]. Formát ASCII. Dostupné v QUESTEL.

Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology [online]. 3rd ed. New York : John Wiley, 1984 [cit. 1990-01-03]. Dostupné v DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.).

B. Časti elektronických monografií, báz dát a počítačových programov

Schéma (poradie prvkov) odkazu

Primárna zodpovednosť. Názov [Druh nosiča]. Vydanie/verzia. Miesto vydania : Názov vydavateľa, Dátum vydania. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Kapitola. Lokalizácia. Poznámky. Dostupnosť a prístup. Štandardné číslo.

Príklady

CARROLL, Lewis. Alice's adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed. 2.1. [Dortmund (Germany)] : WindSpiel, Nov. 1994 [cit. 1996-12-11]. Chapter VII. A Mad Tea-Party, p. 221-240.Dostupné na internete: . Dostupné

tiež v PostScript a ASCII verziách na internete:

carroll/>.

World Factbook [CD-ROM]. (Washington, D.C.) : Central Intelligence Agency, 1990. Spain vital statistics. Ident. no.: CI WOFACT 1206.

ICC British Company Financial Datasheets [online]. Hanpton (Middlesex, G.B.) : ICC

Online,1992. Updated Mar. 3, 1992 [cit. 1992-03-11]. Robert Maxwell Group PLC. Acces. no. 01209277. Dostupné v DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.).

C. Príspevky do elektronických monografií, zborníkov, báz dát alebo počítačových programov

Schéma (poradie prvkov) odkazu

Primárna zodpovednosť za príspevok. Názov príspevku. In Primárna zodpovednosť za zdrojový dokument. Názov zdrojového dokumentu [Druh nosiča]. Vydanie/verzia. Miesto vydania : Názov vydavateľa, Dátum vydania. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Číslovanie v rámci zdrojového dokumentu. Lokalizácia. Poznámky. Dostupnosť a prístup. Štandardné číslo.

Príklady

ZHUKOVSKY, V., ITKIN, V., CHERNENKO, L. Helicopters over the crater. In Current

digest of the Soviet press [online]. Columbus (Ohio) : Current Digest of the Soviet Press, June 11, 1986 [cit. 1991-02-14]. Access. no. 0008752. Dostupné v DIALOG Infomation Services, Palo Alto (Calif.).

Belle de Jour. In Magill's Survey of Cinema [online]. Pasadena (Calif.) : Salem Press, 1985- [cit. 1994-04-04]. Access. no. 0050053. Dostupné v DIALOG Infomation Services, Palo Alto (Calif.).

MCCONNELL, W.H. Constitutional history. In The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto : McClelland & Steward, c1993. ISBN 0-7710-1932-7.

D. Články a iné príspevky v elektronických seriáloch

Schéma (poradie prvkov) odkazu

Primárna zodpovednosť za príspevok. Názov príspevku. In Názov zdrojového dokumentu [Druh nosiča]. Vydanie/verzia. Označenie čísla. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Lokalizácia. Poznámky. Dostupnosť a prístup. Štandardné číslo.

Príklady

STONE, Nan. The Globalization of Europe. In Harvard Busines Review [online]. May-June 1989 [cit. 1990-09-03]. Dostupné v: BRS Information Technologies, McLean (Va.).

PRICE-WILKIN, John. Using the World-Wide Web to deliver Complex Electronic

Documents : Implications for Libraries. In The Public-Access Computer Systems Review [online]. 1994, vol. 5, no. 3 [cit. 1994-07-28], pp. 5-21. Dostupné na internete: <gopher://info.lib.uh.edu:70/00/articles/e-journals/uhlibrary/pacsreview/v5/n3/ pricewil.5n3>. ISSN 1048-6542.

TKAČÍKOVÁ, D. Když se řekne digitální knihovna ... In Ikaros [online]. 8/3 1999 [cit. 2000-06-10]. Dostupné na internete: <http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c08/usti/ usti_tkacikova.htm>. ISSN 1212-5075.

LITERATÚRA

ISO 7144 Documentation – Presentation of Theses and Similar Documents. 1986.

ISO 1086 Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh. 1999.

KIMLIČKA, ŠTEFAN: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác.

učebné texty – vybrané časti. 2005. Bratislava : FiF UK, 2005. 58 s.

KOVÁČ, A. Metodické usmernenie k príprave a spracovaniu bakalárskych

a diplomových prác [online]. Bratislava : FVZ SZU. 2007. Dostupné na:

http://www.szu.sk/index.html ISBN 978-80-969611-6-0.

Meško, D., Katuščák, D., Findra, J. a kol.: Akademická príručka. 2. upravené

a doplnené vydanie. Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.

METODICKÝ NÁVOD NA SPRACOVANIE BAKALÁRSKYCH A DIPLOMOVÝCH

PRÁC. 2007. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2007. 20 s.

STN ISO 690 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra. 1998,

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha A – Obal práce

Príloha B - Prvá strana

Príloha C - Abstrakt

Príloha D - Prehlásenie

Príloha E - Obsah

Príloha F - Zoznam obrázkov a tabuliek

Príloha G - Zoznam skratiek a symbolov

Príloha H - Zoznam príloh

Príloha A – Obal práce

NÁZOV PRÁCE

Titul Meno Priezvisko Rok

Príloha B - Prvá strana

Názov práce

(prípadne podnázov)

ŠPECIALIZAČNÁ PRÁCA

Titul Meno, Priezvisko autora práce, titul

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta verejného zdravotníctva

Katedra ...................

Názov špecializačného odboru

Vedúci/školiteľ špecializačnej práce

Titul Meno, Priezvisko, titul

BRATISLAVA 200_

Príloha C – Abstrakt

Abstrakt

KROŠLÁK, Anton. Kvalita riadenia vo verejnom zdravotníctve [špecializačná práca]. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Fakulta verejného zdravotníctva; Katedra riadenia. Školiteľ: doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mimoriadny profesor. Komisia pre špecializačnú skúšku: Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health. Predseda: doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mimoriadny profesor. Bratislava : FVZ SZU, 2007. 70 s.

Text abstraktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kľúčové slová

KKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKK KKKK

Príloha D - Prehlásenie

PREHLÁSENIE

Prehlasujem, že celú špecializačnú prácu na tému „....................................“, vrátane všetkých príloh, obrázkov som vypracoval/a samostatne s použitím literatúry uvedenej v priloženom zozname.

Meno, Priezvisko

(vlastnoručný podpis)

V Bratislave, dátum

Príloha E - Obsah

OBSAH

ÚVOD...........................................................................................................................5

1. Názov kapitoly........................................................................................................6

2. Názov kapitoly......................................................................................................15

2.1. Názov podkapitoly.......................................................................................16

2.1.1. Názov podkapitoly............................................................................16

2.1.2. Názov podkapitoly............................................................................28

2.1.3. Názov podkapitoly............................................................................46

3. Názov kapitoly......................................................................................................56

4. Názov kapitoly......................................................................................................60

5. Názov kapitoly......................................................................................................64

5.1. Názov podkapitoly.......................................................................................64

5.2. Názov podkapitoly.......................................................................................67

ZÁVER ......................................................................................................................68

Príloha F - Zoznam obrázkov a tabuliek

ZOZNAM OBRÁZKOV A TABULIEK

OBRÁZOK 1 Názov číslo strany

OBRÁZOK 2 Názov číslo strany

OBRÁZOK 3 Názov číslo strany

TABUĽKA 1 Názov číslo strany

TABUĽKA 2 Názov číslo strany

Príloha G - Zoznam skratiek a symbolov

ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV

SZU – Slovenská zdravotnícka univerzita

WHO – World Health Organization (Svetová zdravotnícka organizácia)

ÚVZ – Úrad verejného zdravotníctva

Príloha H - Zoznam príloh

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha A: Názov

Príloha B: Názov

Príloha C: Názov


PhDr. Mgr. Andrej Kováč, PhD.

Metodické usmernenie k príprave a spracovávaniu špecializačných prác

© Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava 2009

Rozsah: 37 strán