prejsť na: |  AMBULANCIA |  ILF.o.z. |  ČASOPIS |
  • Slovensky
  • English
  • Deutch
  • Česky
Príprava lekára na atestáciu z FBLR
POVINNÁ CIRKULÁCIA LEKÁRA

MINIMÁLNY  ŠTANDARD

FBLR

 

Povinná
CIRKULÁCIA
lekárov

- podľa FBLG_min.stand._vesnik - 15.10.2010, VÝNOS MZ SR zo 17.9.2010, pdf

- č. A032 – FBLR:

 

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ

REHABILITÁCIA

Charakteristika odboru Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

(FBLR)

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia ( v iných štátoch EÚ Rehabilitácia a fyzikálna medicína) je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie, resp. zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností a schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie pacienta do domáceho prostredia a ak je možné do pracovného zaradenia. Fyziatria sa zaoberá vplyvom a liečebným využitím fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus.

Balneológia sa zaoberá vplyvom a liečebným využitím prírodných liečebných prostriedkov na ľudský organizmus.

Rehabilitácia skúma a liečebne využíva prostriedky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie v procese diagnostiky, liečby a reintegrácie pacienta.

Akupunktúra využíva na diagnostiku celkové vyšetrenie, pulzovú diagnostiku, pomocné vyšetrovacie postupy a na terapiu akupunktúrne body ovplyvňované pomocou ihiel alebo inými modifikáciami akupunktúry.

Lekár s atestáciou z odboru FBLR sa uplatní ako samostatne pracujúci lekár v rehabilitačnej ambulancii, v kúpeľnom zariadení, špecializovanom ústave alebo na rehabilitačnom pracovisku.

Rozsah teoretických vedomostí potrebných na získanie špecializácie

v špecializačnom odbore

Lekár zaradený do špecializačnej prípravy v odbore FBLR musí získať dostatočné teoretické medicínske vedomosti z fyziatrie, balneológie, liečebnej rehabilitácie, vnútorného lekárstva, chirurgie a traumatológie, neurológie, ortopédie, pediatrie a primerané vedomosti z ďalších súvisiacich odborov.

Tématické okruhy z teoretickej prípravy:

- topografická a funkčná anatómia pohybového aparátu

- základy fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

- fyziológia a patofyziológia motorických funkcií

- morfologické a funkčné chápanie medicíny

- funkčná patológia pohybového systému, manuálne techniky

- patológia pohybového aparátu po úrazoch a operáciách

- funkčná a štrukturálna patológia v ortopédii a reumatológii

- FBLR a ochorenia nervového systému

- FBLR a ochorenia respiračného systému

- FBLR a ochorenia kardiovaskulárneho systému

- FBLR a ochorenia detského veku

- FBLR a geriatria

- FBLR a ochorenia urogenitálneho systému

- FBLR a psychiatria

- balneológia

- FBLR a šport

- imobilný pacient

- psychosociálna rehabilitácia a organizácia sociálnej starostlivosti

- pracovná rehabilitácia

- objektivizácia porúch vo FBLR, techniky merania, hodnotenia a testovania

- domáca ošetrovateľská starostlivosť

- základy intenzívnej starostlivosti pri naliehavých situáciách

- posudková a revízna činnosť v rehabilitácii

- zobrazovacie metodiky a pohybový aparát

- ortopedické a protetické pomôcky

- základy medicínskej štatistiky.

Rozsah praktických zručností a skúseností potrebných na výkon

špecializovaných pracovných činností

Lekár na záver špecializačnej prípravy musí preukázať praktické skúsenosti zo samostatnej práce na fyziatricko-rehabilitačnej ambulancii, lôžkovom oddelení, v kúpeľnom zariadení a na špecializovaných pracoviskách vlastného odboru ako aj jednotlivých odborov, na ktorých cirkuloval. Praktické skúsenosti preukáže z prevencie, evaluácie, diagnostiky a terapie ochorení prostriedkami odboru FBLR.

Rozsah praktických znalostí:

- základné vyšetrenie pacienta ( rehabilitačné, interné, neurologické, ortopedické, chirurgické,

pediatrické)

- posudzovanie výsledkov laboratórnych vyšetrení a zobrazovacích metód

- rehabilitačné vyšetrovacie techniky – artrokineziometria, svalový test, antropometria,

somatometria, skrátené a oslabené svaly, reťazenia, pohybové stereotypy

- komplexná evaluácia pohybového systému

- kineziologický rozbor

- stanovenie rehabilitačného plánu a rehabilitačného programu

- špeciálne liečebno - rehabilitačné techniky

- vyšetrenie, diagnostika a terapia prostriedkami manuálnej medicíny, reflexná liečba

- posúdenie kognitívnych, fatických funkcií, sebaobsluhy, testovacie metódy

- ortopedické a protetické pomôcky a ich použitie

- farmakoterapia

- ergodiagnostika, ergoterapia

- balneológia, indikačný zoznam na kúpeľnú liečbu

- laseroterapia

- praktické postupy vo fyzikálnej liečbe

- praktické postupy v rehabilitácii detského veku

- praktické postupy v rehabilitácii kardiovaskulárnych ochorení

- praktické postupy v rehabilitácii neurologických ochorení

- praktické postupy v rehabilitácii ortopedických ochorení

- praktické postupy v rehabilitácii chirurgických a traumatologických ochorení

- praktické postupy v rehabilitácii interných ochorení

- praktické postupy v rehabilitácii psychiatrických ochorení

- praktické postupy v rehabilitácii v gynekológii, pôrodníctve a urológii

- praktické postupy v rehabilitácii gerontov

Spôsob preukazovania teoretických vedomostí a praktických zručností určuje všeobecná

časť tohto predpisu.

Organizačná forma štúdia

Špecializačné štúdium prebieha podľa akreditovaného študijného programu, na základe ktorého vypracuje školiteľ so školencom individuálny študijný plán. Školiteľ priebežne kontroluje jeho plnenie zdokumentované v záznamníku , kde sa v chronologickom poradí zaznamenávajú všetky predpísané zdravotné výkony a iné odborné aktivity, osobne uskutočnené školencom v rámci a v rozsahu špecializačného študijného programu. Zodpovedný školiteľ priebežne (1-2x ročne) kontroluje priebeh a plnenie špecializačného študijného programu formou testu alebo ústneho pohovoru so školencom, za prítomnosti školiteľa. Súčasne vykoná aj kontrolu plnenia predpísaných činností a aktivít v záznamníku. Špecializačné štúdium z odboru FBLR trvá minimálne 4 roky od zápisu do špecializačného indexu. Lekár je počas prípravy zamestnaný na plný úväzok na pracovisku odboru FBLR. Počas dvoch rokov sa venuje odboru FBLR tak, že pracuje na pracovisku FBLR (na lôžkovom pracovisku FBLR 18 mesiacov a na ambulancii FBLR 6 mesiacov a keď je potrebné, dochádza za rehabilitovanými pacientmi zo základného pracoviska na pracoviská iných odborov alebo do iných zariadení, a to 3 mesiace v nasledujúcich odboroch:

vnútorné lekárstvo

chirurgia

úrazová chirurgia

ortopédia

neurológia

pediatria

reumatológia

2 mesiace v nasledujúcich zariadeniach:

kúpeľné zariadenie

zariadenie sociálnej starostlivosti

Zvyšok času do vyššie uvedenej celkovej doby sa venuje menežmentu, jazykovej, teoretickej, praktickej a výskumnej problematike na vlastnom pracovisku. Odporúča sa absolvovať časť prípravy na špičkových zahraničných pracoviskách po odporúčaní školiteľa. Špecializačná príprava sa ukončuje špecializačnou skúškou pred Komisiou pre špecializačné skúšky.

1.Teoretická časť

Lekár zaradený do špecializačnej prípravy získava teoretické vedomosti samoštúdiom, účasťou na vzdelávacích akciách SZU a odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, Lekárskej komory, kongresoch, konferenciách, seminároch, školeniach, stážach a odborných konzultáciách. Účasť na odborných aktivitách v zahraničí je vítaná.

2. Praktická časť

Pod vedením odborného školiteľa získava lekár praktické skúsenosti a návyky pri diagnostike a terapii rehabilitovaného pacienta, podieľa sa na publikačnej činnosti pracoviska (prípadne samostatne), minimálne ako spoluautor 1x ročne.

Písomná práca ku kvalifikačnej skúške

Tému písomnej práce k špecializačnej skúške určuje zodpovedný školiteľ – vedúci pedagogického útvaru vzdelávacej ustanovizne pre príslušný odbor. Rozsah práce je najmenej 25 strán normovaného textu (jedna strana má 30 riadkov, 60-70 úderov v riadku) + schémy, obrázky, obsah, zoznam skratiek, zoznam použitej literatúry. Počet citácie odbornej literatúry je najmenej 25, najmenej polovica nie staršie ako 2 roky. Štruktúra a citácie odbornej literatúry majú byť podľa normy STN 690 (010197) (používa sa napr. v odbornom časopise MZ SR a SZU Lekársky odbor). Konzultácie k atestačnej práci vykonáva katedrou pridelený konzultant, resp. školiteľ.

Uznávanie praxe a študijných pobytov na zahraničných pracoviskách

Prax na renomovaných zahraničných pracoviskách rehabilitácie a fyzikálnej terapie ako aj príslušných pracoviská ÉU je plnohodnotná s praxou na domácom pracovisku. Uznanie zahraničnej praxe robí SZU na návrh Katedry FBLR.

Podmienky pre pozvanie ku špecializačnej skúške

Lekár je pozvaný ku špecializačnej skúške:

- po absolvovaní predpísaného špecializačného študijného programu v odbore po

získaní minimálne 320, optimálne 400 kreditov overených v indexe odbornosti

z absolvovaní kurzov:

- poriadaných SZU Katedrou FBLR – vstupný kurz, kurz pre začiatočníkov, kurz

laseroterapie, hipoterapeutický, manipulačný, prípravný na písomnú prácu, predatestačný a prípadne iné,

- na iných vzdelávacích pracoviskách,

- po získaní odporúčania školiteľov preukázaním odbornej pripravenosti na špecializačnú skúšku záverečným pohovorom so zodpovedným školiteľom alebo vstupným písomným testom, ktorý zostavuje príslušný pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne

- po predložení písomnej práce k špecializačnej skúške.

 

Literatúra:

 

1. Bartko D. 1994: Neurológia. Osveta, Martin 1994

 

2. Baumgartner R. 1995: Amputation und Prothesenversorgung der unteren Extremität. F. Enke   Verlag, Stuttgart 1995

 

3. Bobáthová B., 1997: Hemiplégia dospelých, Liečreh Bratislava 1997, s. 175

 

4. Dinka P. a kol. 2008: Voda a chlad, prevencia – liečba, Liečreh Bratislava 2008, s. 400  

 

5. Gúth A. a kol. 2010: Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII, Liečreh Bratislava   2016, s. 400

 

6. Gúth A. a kol. 2011: Liečebné metodiky v REHABILITÁCII, Liečreh Bratislava 2015, s. 400

 

7. Gúth A., 2010: Propedeutika v REHABILITÁCII, Liečreh Bratislava 2016, s. 170  

 

8. Gúth A., 2011: Neurofyziológia, 2. vyd., Liečreh Bratislava 2016, s. 112

 

9. Gúth A., 2012: Bolesť a škola chrbtice, Liečreh Bratislava 2017, s. 128

 

10. Hadraba I., Kříž V., Křížová M., Pěkná J., Picek F., Picková G. 1987: Léčba prací. IVZ SZP Brno 1987

 

11. Hájek M. a kol. 1995: Chirurgie pro praktického lékaře. Avicenum, Praha,1995

 

12. Hornáček A. a kol 2010: Hippoterapia – Hipporehabilitácia, Ševt Bratislava 2010, s. 316

 

13. Hunter J. M., Schneider L. H., Macklin E. J., Callahan A. D. 1990: Rehabilitation of the Hand: Philadelphia, Toronto 1990

 

14. Hupka J. 1993: Fyzikálna terapia. Osveta, Martin 1993

 

15. Chrobák L. a kol. 1997: Propedeutika vnitřního lékařství. Avicenum, Grada Praha 1997

 

16. Janda V. 2005: Funkční svalový test. Avicenum, Praha, 2005

 

17. Janda V., Poláková Z., Véle F. 1996: Funkce pohybového systému. Státní zdravotnické     nakladatelství, Praha 1996

 

18. Javůrek J. 1995: Fototerapie biolaserem. Avicenum, Praha,1995

 

19. Johnson D. 1994: Conan,s Cuff, Occupational Therapy Forum USA 1994

 

20. Johnstone M. 2000: Therapie der Vaskulerän Hemiplegie. Pflaum, 2000

 

21. Kalvach P. a kol. 2010: Mozkové ischemie a hemoragie. Avicenum, Praha 2010

 

klinické fyziologie, 3. lékařská fakulta, Universita Karlova, Praha 1992

 

22. Kolář P a kol., 2010: Rehabilitace v klinické praxi, Galen 2010, s. 714

 

23. Kolesár J. a kol. 1975: Fyziatria. Osveta, Martin 1975

 

24. Komi P. V. 1994: Kraft und Schnellkraft im Sport. Deutscher Ärzte-Verlag Köln 1994

 

25. Kováčiková V. a kol. 1996: Vojtův princip. Avicenum, Praha, 1996

 

26. Kříž V. 1986: Rehabilitace a její uplatnění po úrazech a operacích. Avicenum, Praha 1986

 

27. Lánik V. 1980: LTV I , II. Osveta Martin 1980.

 

28. Lánik V. 1990: Kineziológia. SPN, Martin 1961, Osveta Martin 1990.

 

29. Lechta V., a kol. 1997: Nové cesty k postihnutým ľuďom, Liečreh Bratislava, 1997, s. 246

 

30. Lewit K. 2007: Manipulační léčba, Nadas, Praha, 2007

 

31. Marquardt H. 1999: Reflexzonenarbeit am Fuß. Haug, 1999

 

32. Miossec P., W. v. d. Berg, Firestein G. 1999: T Cells in Arthritis. Birkhäuser, 1999

 

33. Mojžíšová L. 1992: Rehabilitační metodika. Ústav fyziologie a

 

34. Platzer W. 1999: Atlas topografické anatomie. Grada,1999

 

35. Plenning L. 2000: Hals- und Lenden Wirbelsäule. Pflaum, 2000

 

36. Poděbradský J., Vařeka I. 1999: Fyzikální terapie I. a II..Grada,1999

 

37. Pöntinen P., Pothmann R. 1994: Laser in der Akupunktur. Hippokrates Verlag Stuttgart 1994

 

38. Rost R. 1991: Sport- und Bewegungstherapie bei Inneren Krankheiten. Deutscher Ärzte-Verlag Köln 1991

 

39. Rovenský J. a kol. 1996: Reumatológia v teórii a praxi. Osveta, Martin 1996

 

40. Rychlíková E. 2007: Manuální medicína, Grada Avicenum, Praha 2007

 

41. Sachse J 1999: Manuelle Untersuchung und Mobilisationsbehandlung der Extremitätengelenken. Ullstein Mosby, 1999

 

42. Saner H. a kol. 1993: Kardiale Rehabilitation. George Thieme Verlag Stuttgart 1993

 

43. Senn E., Falkensammer H. W. 1993: Bewegungsübungen bei rheumatischen  Erkrankungen. Deutscher Ärzte-Verlag Köln 1993

 

44. Schmidt K. L. 1995: Lehrbuch der Physikalischen Medizin und Rehabilitation. Gustav Fischer Verlag Stuttgart, Jena, New York 1995

 

45. Schnorrenberger C. C. 1992: Therapie mit Akupunktur Band III, Kopferkrankungen, Schmerztherapie und Analgesie. Hippokrates Verlag Stuttgart 1992

 

46. Schulz M. 1999: Bewegen und Bewegtsein im Wasser. Pflaum, 1999

 

47. Stingl J. 1998: Atlas topografické anatomie. Avicenum, Praha, 1998

 

48. Strauss I. 1995: Hippoterapia. Hippokrates Verlag Stuttgart 1995

 

49. Szabová M., 2003: Pohybom proti ASTME, Liečreh Bratislava 2003, s. 144

 

50. Štejfa M. a kol. 1997: Kardiologie. Avicenum, Praha, 1997

 

51. Tilscher H., Eder M. 1993: Klinik der Wirbelsäule. Hippokrates Verlag Stuttgart 1993

 

52. Tilscher H., Eder M. 1994: Wirbelsäulenschule aus Ganzheitsmedizinischer Sicht. Hippokrates 1994

 

53. Tilscher H., Eder M. 1999: Wirbelsäulenschule aus Ganzheitsmedizinischer Sicht. Hippokrates,1999

 

54. Topinková E., Neuwirth J. 1995: Geriatrie pro praktického lékaře. Avicenum, Praha 1995

 

55. Trávničková E. a kol. 1998: Atlas fyziologie člověka. Avicenum, Praha, 1998

 

56. Trojan S. a kol. 2005: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky. Avicenum, Praha 2005

 

57. Trojan S.: 1999 Lékařská fyziologie. Grada, 1999

 

58. Vojta A, 1993: Cerebrálne poruchy pohybového ústrojenstva v dojčeneckom veku, MK 3, 1993, s. 266

 

 

 

 

 

Doporučené časopisy:

 

Rehabilitácia

 

Eurorehab

 

Rehabilitace a fyzikálni lékařství

 

Reumatologický vestník

 

Slovenský lekár

 

Lekársky obzor

 

 

 

Doporučená prax v kúpeľoch

Možnosti praxovania pre lekárov v odbore FBLR v kúpeľných zariadeniach a sociálnych zariadení za výhodných podmienok umožnia:

 

Liečebné kúpele Bojnice

- kontak na riaditeľa: Ing. Slavomír Eliáš:

č.t.:  046/5116100

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

 

GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

kontakt, PhDr. Štefan Tvarožek

       Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava

       č.t.: +421 2 591 009 11

      email: info@mokrohajska.sk

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia ďalšieho vzdelávania v pediatrii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 

1.     krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru,

2.     krok – kontakt s Katedrou fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, telefonicky, e-mailom,

3.     krok – plnenie predpísaného študijného programu povinnej cirkulácie podľa Minimálneho štandardu FBLR schváleného auditorskou komisiou MZ SR (príloha),

4.     krok – v 1. roku vzdelávania absolvovať predpísané 2-dňové Školiace miesto (ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností a 2-týždňový kurz Tematický kurz (TK) - Manuálna terapia I. Pokiaľ sa plní predpísaný študijný program, požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej práce,

5.     krok – v 2. roku absolvovať predpísané 2-dňové Školiace miesto (ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností a 2-týždňový kurz Tematický kurz (TK) - Manuálna terapia II.,

6.     krok – v 3. roku štúdia absolvovať 2-dňové Školiace miesto (ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností a 2-týždňový kurz Tematický kurz (TK) - Manuálna terapia III. a Laseroterapia,

7.     krok – v 4. roku štúdia absolvovať 2-dňové Školiace miesto (ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností a 2-týždňový kurz Tematický kurz (TK) - Manuálna terapia IV.,  

8.     krok – v 4. roku pred špecializačnou skúškou absolvovať 2-týždňový Špecializačný predatestačný kurz v odbore FBLR SZU Limbova 12, Bratislava, týždňový Špecializačný predatestačný kurz v odbore FBLR v SLK a. s., Piešťany a týždňový Špecializačný predatestačný kurz v odbore FBLR II. v SLK a. s., Bojnice. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 4-rokoch klinickej praxe v dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

9. krok – okrem povinných kurzov môže ešte absolvovať nepovinné školiace akcie FBLR – LF SZU: Školiace miesto (ŠM) – kardiorehabilitácia, Integrovaný kurz (IK) – Hippoterapia, Tematický kurz (TK) – Nové trendy a poznatky v kúpeľnej liečbe, Školiace miesto (ŠM) v balneoterapii.  Fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia je odbor, ktorého názov je v s