prejsť na: |  AMBULANCIA |  ILF.o.z. |  ČASOPIS |
  • Slovensky
  • English
  • Deutch
  • Česky
Minimálne požiadavky - návrh
Návrh vyhlášky


Návrh vyhlášky č. 428/2006 Z. z.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Návrh

Vyhláška

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slovo „v prílohe“ nahrádza slovami „v prílohe č.1“.

2. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ústavné zariadenie“) sú uvedené v prílohe č. 2.“. Táto vyhláška sa nevzťahuje na prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne.“.

3. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Ústavné zariadenia sú povinné spĺňať minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie podľa tejto vyhlášky do 31. decembra 2008 a na materiálno - technické vybavenie podľa tejto vyhlášky najneskôr do 31. decembra 2010.“.

4. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1.

5. V prílohe č. 1 v spoločných ustanoveniach bod 2 znie:

„Zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotníckej starostlivosti tvoria jednotlivé funkčné priestory, ktoré spolu vytvárajú ucelený celok. Musia mať zabezpečený bezbariérový vstup do priestorov pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnou komunikáciou, rampou alebo výťahom.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

[1]a) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.“.

7. V prílohe č. 1 v spoločných ustanoveniach bod 8 znie:

„Ambulancia v ktorej sa predpokladá epidemicky alebo priebežne zvýšený výskyt infekčných ochorení, nemôže byť súčasne zriaďovaná pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v iných špecializačných odboroch určených pre lekárov a má čakáreň nepriechodnú a stavebne odčlenenú od ostatných ambulancií. Ide najmä o všeobecné ambulancie pre dospelých a pre deti a dorast, infektologickú ambulanciu a pneumologickoftizeologickú ambulanciu.“.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 2 znie:

2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. ......./2008 Z. z. o podobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia.“.

9. V prílohe č. 1 v spoločných ustanoveniach v bode 10 sa v štvrtej vete za slovo odolávať vkladajú slová „umývaniu na mokro, chemickým a“.

10. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 3 znie:

3) § 35 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.“.

11. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 5 znie:

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.“.

12. V prílohe č. 1 v spoločných ustanoveniach bod 15 znie:

„Toalety musia byť vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej a teplej vody. Toalety pacientov majú dvere otvárateľné smerom von. Toalety pacientov lekárskych odborov so zvýšeným výskytom infekčných ochorení (pozri bod č. 8) nesmú byť spoločné pre pacientov iných lekárskych odborov.“.

13. V prílohe č. 1 v spoločných ustanoveniach v bode 16 sa za prvú vetu vkladá nová veta ktorá znie:

„Na zabránenie šírenia vzdušných nákaz je odvetranie riešené tak, aby sa vzduch z priestorov ambulancií a ich príslušenstva nedostával do ostatných vnútorných priestorov vlastného objektu, alebo susediacich objektov.“.

14. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 7 znie:

7) § 7 zákona č. 355/2007 Z. z.“.

15. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ sa bod 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) denná miestnosť alebo šatňa pre personál (môže byť spoločná pre viaceré ambulancie),

g) priestor pre upratovačku s výlevkou.“.

16. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v bode 2 písmeno s) znie:

„s) parný sterilizátor (ak nie je možnosť dodávok z oddelenia centrálnej sterilizácie alebo materiálu na jednorazové použitie),“

17. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ sa bod 2 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:

„ab) umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok.“.

18. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v bode 4 sa na konci pripája táto veta:

„Ak je dvojdrez nainštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje.“.

19. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v časti I. „Ambulancie“ v bode I. „Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ v písm. B. „Všeobecná ambulancia pre deti a dorast“ v bode 2 sa písmeno c) sa dopĺňa bodmi 8 a 9, ktoré znejú:

„8. germicídny žiarič1) v ambulancii,

9. prístroj na stanovenie CRP s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov a možnosťou softwarového vybavenia pre ďalšie testy.“.

20. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v časti I. „Ambulancie“ v bode II. „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ v písm. B. „Ambulancia zubného lekárstva“ v bode 2 sa písmeno b) dopĺňa bodmi 25 a 26, ktoré znejú:

„25. germicídny žiarič.1)

26. umývací a dezinfekčný automat s horúcovzdušným sušením.“.

21. V prílohe 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v časti I. „Ambulancie“ v bode II. „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ sa za písmeno B. „Ambulancia zubného lekárstva“ vkladá nové písmeno C. ktoré znie:

„C. AMBULANCIA MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE

1. Personálne zabezpečenie:

a) maxilofaciálny chirurg 1,

b) sestra8) alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 1.

2. Priestorové vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie maxilofaciálnej chirurgie (najmenej s rozlohou 15 m2 ) je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Ďalšie priestorové vybavenie tvoria:

1. zákrokovňa s dvojdrezom 20 m2 ,

2. hygienický filter pre pacienta,

3. hygienický filter pre personál s umývadlom na ruky.

3. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie maxilofaciálnej chirurgie tvorí:

1. stomatologická súprava s príslušenstvom, kreslom, svietidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,

2. stomatologická súprava nástrojov,

3. chirurgické inštrumentárium,

4. nástenné a ručné zrkadlo,

5. ručný kriesiaci prístroj,

6. súbor základných chirurgických nástrojov (extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a zastavenie krvácania),

7. súbor základných paradontologických nástrojov,

8. ochranné pomôcky pre lekára,

9. umývadlo na ruky,

10. dvojdrez,

11. písací stôl a stolička,

13. stolička,

14. vešiak,

15. nádoba na odpad so šliapadlom,

16. poháriky na vodu na jednorazové použitie,

17. uzamykateľná skriňa na lieky a na zdravotnícke pomôcky,

18. kartotečná uzamykateľná skriňa,

19. chladnička,

20. skrinka na nástroje a pomôcky,

21. sterilizátor (ak nie je možnosť dodávok z oddelenia centrálnej sterilizácie),

22. sterilné štvorce a tampóny,

23. germicídny žiarič1),

24. dezinfekčné prostriedky a antiseptiká,

25. tlakomer, fonendoskop,

26. nábytok na vybavenie čakárne (minimálne 3 stoličky).“.

Doterajšie písmená C. až X. sa označujú ako písmená D. až Y.“.

22. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v časti I „Ambulancie v bode II. „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ v písmene C. „Ambulancie vnútorného lekárstva“ sa slová „do skupiny C“ nahrádzajú slovami „do skupiny D“.

23. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v časti I. „Ambulancie“ v bode II. „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ v písm. C v bode V. „Gastroenterologická ambulancia“ v bode 2 písm. c) bod 8. znie:

„8. ultrazvuková čistiaca vaňa s preplachom pre flexibilné endoskopy.“.

24. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v časti I. „Ambulancie“ v bode II. „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ v písm. C. „Ambulancie vnútorného lekárstva“ v bode IX. „Hematologická ambulancia“ v bode 2 v časti „Odberová miestnosť“ písmeno j) znie:

„j) umývadlo a drez s tečúcou studenou a teplou vodou.“

25. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v časti I. „Ambulancie“ v bode II. „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ v písm. C. „Ambulancie vnútorného lekárstva“ v bode IX. „Hematologická ambulancia“ posledná veta znie:

Ak sa na pracovisku vykonáva liečba cytostatikami, musí mať na túto činnosť priestorové zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ako ambulancia klinickej onkológie.“.

26. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v časti I „Ambulancie“ v bode II. „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ v bode XII. „Ambulancie klinickej onkológie“ sa bod 2 v časti „Miestnosť na ambulantné podávanie chemoterapie a cytostatík“ dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) germicídny žiarič1).“

27. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v časti I. „Ambulancie“ v bode II. „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ v písm. D. „Chirurgické ambulancie“ v bode I. „Chirurgická ambulancia“ v bode 2 v písmene b) sa na konci pripája táto veta:

„Zákroková miestnosť je určená pre nenáročné ambulantné výkony, pri ktorých nedochádza k otváraniu telesných dutín a ktoré nevyžadujú jednodňovú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť.“.

28. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v časti I. „Ambulancie“ v bode II. „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ v písm. G. „Otorinolaryngologická ambulancia“ sa v bode 2 písmeno c) dopĺňa bodom 8, ktorý znie:

„germicídny žiarič 1)“.

29. V prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v časti I. „Ambulancie“ v bode II. „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ v písm. U. „Ambulancia klinickej farmakológie“ v bode 2 v časti „Odberová miestnosť“ písmeno j) znie:

„j) umývadlo a drez s tečúcou studenou vodou a teplou vodou.“

30. V prílohe č. 1 v oddiele 2 „Zariadenia na poskytovanie jednodňovej starostlivosti“ v bode 4 sa v písmene i) piata odrážka znie:

„- miestnosť na umývanie nástrojov s dvojdrezom (ak nie je k dispozícii prekladacia umývačka alebo dezinfektor inštrumentária),“

31. V prílohe č. 1 v oddiele 2 „Zariadenia na poskytovanie jednodňovej starostlivosti“ v bode 4 v písmene i) sa za piatu odrážku vkladá nová šiesta odrážka a nová siedma odrážka, ktoré znejú:

„- miestnosť na sterilizáciu nástrojov,

- priestor pre upratovačku s výlevkou,“.

31. V prílohe č. 1 v oddiele 2 „Zariadenia na poskytovanie jednodňovej starostlivosti“ v bode 7 písmeno l) znie:

„l) parný sterilizátor/autokláv (v prípade, že pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom, pracoviskom centrálnej sterilizácie),“

33. V prílohe č. 1 v oddieli 2 „Zariadenia na poskytovanie jednodňovej starostlivosti“ sa v bode 6 v prvej vete za slovom vybavená vkladajú slová „umývadlom a“.

32. V prílohe č. 1 v oddiele 2 „Zariadenia na poskytovanie jednodňovej starostlivosti“ v bode 7 sa dopĺňajú nové písmená p) a q), ktoré znejú:

„p) umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok,

q) sterilizátor pre rýchlu prípravu sterilnej pomôcky.“.

34. V prílohe č. 1 v oddiele 3 „Stacionáre“ v bode 2 sa na konci písmena b) pripájajú tieto slová:

„podľa pohlavia 1 sedadlo na 1 až 10 žien, 2 sedadlá na 11 až 30 žien; 1 sedadlo na 10 mužov a 2 sedadlá pre 11 až 30 mužov.“

35. V prílohe č.1 v oddiele 3 „Stacionáre“ v časti III. „Stacionáre“ v písm. A „Dialyzačné stredisko“ v bode 1 v písmene a) sa slová „6 mesačnou“ nahrádzajú slovami „ 2 mesačnou“.

36. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 10 znie:

10) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.“.

37. V prílohe č.1 v oddiele 3 „Stacionáre“ v časti III. „Stacionáre“ v písm. A „Dialyzačné stredisko“ v bode 2 „Materiálno - technické vybavenie“ v bode B. „prevádzková časť (oddelená od pacientskej zóny)“ sa vypúšťa bod 10.

Bod 11. sa označí ako bod 10.

38. V prílohe č.1 v oddiele 3 „Stacionáre“ v časti III. „Stacionáre“ v písm. A „Dialyzačné stredisko“ v bode 2 „Materiálno - technické vybavenie“ sa v písmene b) „Základné vecné a prístrojové vybavenie dialyzačného strediska“ vypúšťa bod 13.

Body 14. až 29. sa primerane prečíslujú.

39. V prílohe č.1 v oddiele 3 „Stacionáre“ v časti III. „Stacionáre v písm. A „Dialyzačné stredisko“ v bode 2 písmeno b) „Základné vecné a prístrojové vybavenie dialyzačného strediska“ bod 29 znie:

„29. generátor elektrického prúdu v prípade, že dialyzačný monitor nemá batériový zdroj.“.

40. V prílohe č.1 v oddiele 3 „Stacionáre“ v časti III. „Stacionáre“ v písmene A „Dialyzačné stredisko“ sa na konci vypúšťa posledná veta.

41. V prílohe č. 1 v oddiele 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ v časti IV. „Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ v písm. D. „Rádiodiagnostika“ v bode 2 sa písmeno a) dopĺňa bodom 12, ktorý znie:

„12. čakáreň najmenej 12 m2.“

42. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 11 znie:

11) Zákon č. 355/2007 Z. z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.“.

43. Slovo „rádiodiagnostika“ sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „rádiológia“.

44. V prílohe číslo 1 v oddiele 4 „Spoločné vyšetrovacie zložky a liečebné zložky“ v časti IV „Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ v písm. G „Klinická mikrobiológia“ v bode 1 sa v písmene a) vypúšťajú slová: “alebo iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína.“

45. V prílohe č. 1 v oddiele 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ v časti IV. „Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ v písm. G „Klinická mikrobiológia“ v bode 2 sa časť „Miestnosť na príjem materiálu“ dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„ f) umývadlo.“

46. V prílohe číslo 1 v oddiele 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ v časti IV. „Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ v písm. G „Klinická mikrobiológia“ v bode 2 v časti „Umyváreň skla“ bod c) znie:

„c) umývací a dezinfekčný automat s horúcovzdušným sušením,“

47. V prílohe číslo 1 v oddiele 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ v štvrtej časti písm. K. „Transfúzna služba“ v bode 2 písmene c) v časti „Umyváreň skla“ bod c) znie:

„c) umývací a dezinfekčný automat s horúcovzdušným sušením,“

48. V prílohe číslo 1 v oddiele 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ v časti IV. „Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ sa vypúšťa písmeno L. „Centrálna sterilizácia“.

Doterajšie písmená M a N sa označujú ako L a M.

49. V prílohe č. 1 v oddiele 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ v časti V. „Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti“ v bode 1 “Personálne zabezpečenie“ sa v písmene b) číslo „2“ nahrádza číslom „1“.

50. Príloha č. 2 znie:

„PRÍLOHA č. 2

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO - TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ

PRVÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ústavného zariadenia umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na lôžku.

2. Ústavné zariadenie musí mať zabezpečený bezbariérový vstup do objektu pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnými komunikáciami, rampou alebo výťahom.[1])

3. Ústavné zariadenie musí mať zabezpečené parametre tepelno – vlhkostnej mikroklímy vnútorných priestorov podľa osobitného predpisu.[2])

4. Ústavné zariadenie musí mať zabezpečený dostatok zdravotne bezchybnej studenej pitnej a nezávadnej teplej úžitkovej vody.[3])

5. Všetky čisté priestory ústavných zariadení musia spĺňať požiadavky podľa osobitného prepisu.[4])

6. Ak je v ústavnom zariadení zriadená miestnosť na dočasné uloženie mŕtvych, musí byť dostatočne odvetraná, s prívodom teplej a studenej vody, kanalizačným vpustom a umývateľným povrchom podláh a stien do výšky 180 cm.

7. Miestnosti ústavného zariadenia, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu; všetky miestnosti musia mať zabezpečené vyhovujúce denné a umelé osvetlenie.[5])

8. Výška prevádzkových miestností ústavného zariadenia je 3 m, ak to charakter už existujúcej stavby neumožňuje, môže byť nižšia, najmenej 2,5 m.

9. Tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien miestností ústavného zariadenia pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta musia mať steny umývateľný povrch minimálne do výšky 180 cm. Steny chirurgických zákrokových miestností, a miestnosti infektologických pracovísk, sú po celom obvode vrátane stropu hladké a majú ľahko umývateľný povrch. Ďalšie špecializované pracoviská v závislosti od charakteru svojej činnosti vyžadujú špeciálne povrchové úpravy stien podľa osobitných predpisov.[6])

10. Podlahy miestností ústavného zariadenia, okrem kancelárií a pracovní personálu sú ľahko umývateľné, dekontaminovateľné s protišmykovou povrchovou úpravou, odolávajúcou umývaniu na mokro, chemickým a mechanickým vplyvom.

11. Nábytok a ostatné zariaďovacie predmety ústavného zariadenia s výnimkou kancelárií a pracovní personálu sú s ľahko umývateľnou a dekontaminovateľnou povrchovou úpravou.

12. Ústavné zariadenie sa organizačne člení na oddelenia.

13. Oddelenie, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast musí mať priestorové vybavenie a materiálno - technické vybavenie totožné s vybavením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre dospelých v príslušnom špecializačnom odbore, so zohľadnením špecifických potrieb poskytovania zdravotnej starostlivosti detskému pacientovi. Súčasťou oddelenia musí byť osobitný priestor pre ubytovanie rodiča, s osobitným priestorom pre osobnú hygienu.

14. Oddelenie pozostáva z jednotlivých funkčných priestorov, ktoré tvoria prevádzkovo ucelený celok. Ucelené sektory, vchody, východy, výťahy, schodištia, únikové cesty musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.[7])

15. Na oddelení sa musí zabezpečovať oddelený zber nebezpečného a ostatného odpadu podľa osobitného predpisu.[8]) Použité ostré pomôcky sa musia odkladať do špeciálnych nepriepustných trvale uzatvárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite označené[9]) a uzamykateľné alebo umiestnené v označenom uzamykateľnom skladovacom priestore upravenom tak, aby sa zamedzilo prístupu živočíšnych škodcov vrátane túlavých zvierat. Nemocničný nebezpečný odpad sa musí zneškodňovať spaľovaním v spaľovni určenej na tento účel.

ODDIEL 1

PRIESTOROVÉ VYBAVENIE

ÚSTAVNÉHO ZARIADENIA

Funkčné priestory ústavného zariadenia tvoria:

a) centrálny príjem/prijímacia ambulancia,

b) oddelenia,

c) šatňa pre personál,

d) operačný trakt,

e) riadiaca časť,

f) archív alebo centrálny archív,

g) nemocničná lekáreň,

h) centrálna sterilizácia.

A) Prijímacia ambulancia

Prijímacia ambulancia sa zriaďuje v ústavnom zariadení, ktoré nemá centrálny/urgentný príjem. Prijímacia ambulancia má plochu najmenej 15 m2 a je vybavená umývadlom na ruky, dvojdrezom a germicídnym žiaričom.4)

B) Oddelenie

Funkčné priestory oddelenia tvoria:

1) Vyšetrovňa,

2) Zákroková miestnosť,

3) Miestnosť pre personál,

4) Izby pre pacientov,

5) Jedálenský priestor a čajová kuchynka,

6) Mliečna kuchynka,

7) Miestnosti určené na osobnú hygienu pacientov,

8) Sklad na zdravotnícke pomôcky a materiály,

9) Čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie.

1) Vyšetrovňa

Na oddelení sa zriaďuje vyšetrovňa. Vyšetrovňa je miestnosť určená na vyšetrovanie, na ošetrovanie pacientov, na vykonávanie odberov biologického materiálu, na aplikáciu liekov a na vykonávanie preväzov. Vyšetrovňa má najmenej 15 m2 a je vybavená umývadlom na ruky s prívodom tečúcej teplej a studenej pitnej vody; jej vecné a prístrojové vybavenie zodpovedá vybaveniu ambulancie v príslušnom špecializačnom odbore podľa prílohy č. 1 vyhlášky. Vyšetrovňa, v ktorej sa v rámci poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonáva odber biologického materiálu, je vybavená drezom na jeho vylievanie a na umývanie a dekontamináciu pomôcok; ak sa vo vyšetrovni používa väčšie množstvo opakovane použiteľného inštrumentária, musí byť okrem umývadla na ruky vybavená aj dvojdrezom. Drezy a umývadla sú zabezpečené tak, aby sa kontaminovaný odpad nevyplavoval bez dekontaminácie do kanalizácie.

2) Zákroková miestnosť

Zákroková miestnosť, ak je zriadená má najmenej 20 m2, je vybavená filtrom, germicídnym žiaričom4) a priľahlými miestnosťami na umývanie rúk personálu a na umývanie a sterilizáciu inštrumentária. Čistota ovzdušia zodpovedá príslušnej triede čistoty podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.4)

3) Miestnosť pre personál

Na oddelení sa zriaďuje miestnosť pre personál. Miestnosť pre personál je vybavená umývadlom na ruky, stolom, stoličkou.

4) Izby pre pacientov

Na oddelení sú izby pre pacientov. Izba pre pacienta je nepriechodná miestnosť určená pre pobyt pacienta počas trvania hospitalizácie v ústavnom zariadení. V jednej izbe pre pacienta okrem špecializovaných lôžkových častí a novorodeneckých oddelení určených pre intenzívnu zdravotnú starostlivosť sú najviac štyri lôžka. Na pôrodníckych oddeleniach izby „rooming in“ sú zriaďované najviac s dvomi lôžkami pre matky a dvomi lôžkami pre novorodencov. Ku každému lôžku s výnimkou novorodeneckého patrí nočný stolík. Súčasťou vybavenia priestoru izby pre pacienta je umývadlo na ruky s prívodom teplej a studenej pitnej vody v prípade, že nemá izba vlastný alebo so susednou izbou spoločne zriadený priestor pre osobnú hygienu, ktorý je vybavený umývadlom. Najväčší počet lôžok v izbe pre pacienta na oddeleniach nukleárnej medicíny je jedno lôžko pre liečbu vysokoaktívnymi žiaričmi, pre liečbu žiaričmi stredných aktivít dve lôžka, ktoré sú oddelené príslušnou protiradiačnou ochranou. Súčasťou vybavenia izby pre pacientov je aj nádoba na odpad.

Najmenšia rozloha vymedzená pre jedno lôžko na izbe pre pacienta je 7 m2 a na lôžko pre novorodenca a dojča je 5 m2. Všetky jednolôžkové izby majú minimálnu plochu 10 m2. Pri systéme „rooming in“ je najmenšia rozloha pre lôžko matky a postieľku novorodenca 12 m2 plochy. Minimálna rozloha vymedzená pre jedno lôžko na pracovisku intenzívnej zdravotnej starostlivosti je 10 m2 plochy. Ak je zriadená izolačná miestnosť, má len jedno lôžko s najmenšou rozlohou 10 m2 a je vybavená samostatnou toaletou s umývadlom, z priestoru chodby je izolovaná zádverím s najmenšou plochou 2 m2, ktoré tvorí box na prezliekanie a priestor na dezinfekciu s umývadlom. Rovnakým spôsobom ako u izolačných miestností je riešený prístup do izieb na infektologických a pneumologicko - ftizeologických oddeleniach, najmä pre izby určené na hospitalizáciu pacientov s tuberkulózou a ďalej do izieb pacientov so závažným oslabením imunity vrátane popáleninových centier. Na oddelení nukleárnej medicíny má izba s jedným lôžkom plochu najmenej 10 m2, každé lôžko v dvojlôžkovej izbe má najmenšiu plochu 8 m2. Izolačná miestnosť na pracoviskách nukleárnej medicíny musí mať len jedno lôžko s najmenšou plochou 10 m2, ktorá je vybavená samostatnou toaletou; z priestoru chodby je izolovaná zádverím o najmenej 2 m2, ktoré tvorí box na prezliekanie a priestor na dezinfekciu a dekontamináciu s umývadlom. Na oddelení nukleárnej medicíny sú napojené všetky umývadlá, toalety, sprchy, sanitárne uzly, hygienické filtre a miestnosti pre očistu na oddelenú kanalizáciu so samostatnou záchytnou nádržou pre rádioaktívne kontaminovaný kvapalný odpad s možnosťou dozimetrického monitorovania a skladovania.

Vzdialenosť pozdĺžnej strany alebo prednej strany lôžka od telesa ústredného kúrenia je najmenej 40 cm, vzdialenosť pozdĺžnej strany a prednej strany lôžka od vonkajšej steny je najmenej 40 cm a vzdialenosť dvoch pozdĺžnych strán susediacich lôžok je najmenej 80 cm.

5) Jedálenský priestor a čajová kuchynka

Ak je na oddelení zriadený jedálenský priestor s umývadlom a čajová kuchynka musia spĺňať požiadavky osobitného predpisu.[10])

6) Mliečna kuchynka v prípade, že sa jedná o oddelenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť novorodencom a dojčatám

Pre potreby oddelení, na ktorých sú hospitalizovaní novorodenci a dojčatá je zriadená mliečna kuchynka, ktorá musí spĺňať požiadavky na manipuláciu s mliečnou a novorodeneckou stravou podľa osobitného prepisu.[11])

7) Miestnosti určené na osobnú hygienu pacientov

Toalety pre pacientov na oddelení ústavného zariadenia sú rozdelené podľa pohlavia (muži, ženy) a sú vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej a teplej vody a dverami otvárateľnými smerom von. Na toaletách je zabezpečené účinné prirodzené alebo umelé vetranie a sú prístupné aj pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Na oddelení nukleárnej medicíny má každá izba samostatné sociálne zariadenie (toaletu, sprchu a umývadlo). Na 12 lôžok pripadá najmenej jedna toaleta s umývadlom a sprcha. Táto požiadavka sa vzťahuje na lôžka tých izieb, ktoré nemajú vlastnú toaletu a sprchu. Na oddelení je najmenej jeden sprchovací box prístupný pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, alebo pre vozík s imobilným pacientom.

Steny a podlahy miestností určených na osobnú hygienu pacientov majú ľahko umývateľný povrch po celom obvode najmenej do výšky 180 cm.

8) Sklad na zdravotnícke pomôcky a materiály

Na oddelení sa zriadi sklad na zdravotnícke pomôcky a materiály podľa potreby a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Sklad možno nahradiť vhodnými uzamykateľnými skriňami. Skladovanie materiálov je zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi.4)8) Na oddelení nukleárnej medicíny je osobitná miestnosť pre rádioaktívne kontaminovanú bielizeň, umožňujúca dlhodobé skladovanie. Ak sa rádioaktívne kontaminovaná bielizeň perie priamo na oddelení nukleárnej medicíny, je na tú bielizeň vyčlenená samostatná pračka, v ktorej sa prádlo predpiera, v prípade potreby aj viackrát, kým kontaminácia nedosiahne úroveň určenú osobitným predpisom.4)

9) Čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie

Na oddelení je zriadená čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie. Čistiaca miestnosť je vybavená prívodom tečúcej studenej a teplej pitnej vody s výlevkou, drezom alebo umývadlom. Miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie je vybavená výlevkou s prívodom tečúcej studenej a teplej pitnej vody. Steny a podlahy miestností majú ľahko umývateľný povrch po celom obvode najmenej do výšky 180 cm. Na oddelení nukleárnej medicíny má čistiaca miestnosť minimálnu plochu 3 m2 na skladovania použitých predmetov a minimálne 3 m2 na skladovanie čistých predmetov a je vybavená drezom a výlevkou pre radiačnú dekontamináciu predmetov.

Čistiaca miestnosť je vybavená germicídnymi žiaričmi vhodného typu.4)

C) Šatňa pre personál

1. Šatňa pre personál musí byť vybudovaná samostatne pre mužov a pre ženy. V šatni sú umiestnené uzamykateľné skrinky s členením na priestor na civilný a pracovný odev. Na pracovisku nukleárnej medicíny má hygienický filter čistú a nečistú časť oddelenú od seba priechodným sprchovacím kútom s dozimetrickým meradlom. V čistej časti hygienického filtra sú umiestnené uzamykateľné skrinky s členením na priestor na civilný a pracovný odev.

2. Šatňa pre personál musí mať toaletu s umývadlom a sprchovací box. Počet toaliet na počet zamestnancov určuje osobitný predpis.[12]) Na pracovisku nukleárnej medicíne je toaleta umiestnená v čistej časti, umývadlo je v čistej aj nečistej časti hygienického filtra.

D) Operačný trakt

1. V ústavnom zariadení, ktoré má oddelenia chirurgického zamerania je zriadený operačný trakt.

2. Základné priestorové vybavenie operačného traktu tvorí:

a) hygienický filter pre personál s toaletou s umývadlom a sprchou pre mužov a ženy,

b) hygienický filter pre pacientov,

c) miestnosť na umývanie rúk operujúceho personálu nadväzujúca na operačnú sálu,

d) miestnosť na dekontamináciu nástrojov (s dvojdrezom) strojovú dezinfekciu a miestnosť na sterilizáciu (ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom, oddelením centrálnej sterilizácie),

e) miestnosť na prípravu anestézie s vybavením (anesteziologický prístroj, technické pomôcky, lieky, roztoky, lokálne a celkové anestetiká),

f) operačná sála,

g) miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov,

h) denná miestnosť pre lekárov a ďalší personál operačného traktu s priestorom operačného protokolu,

i) čistiaca miestnosť s výlevkou s prívodom tečúcej studenej a teplej vody,

j) skladový priestor,

k) miestnosť na uloženie RTG, USG a iných prístrojov na predoperačné vyšetrenie.

3. Operačný trakt musí mať vstup personálu na sálu cez hygienický filter a oddelený vstup pacientov na sálu.

4. Najmenšia rozloha operačnej sály je 25 m2 plochy. Steny operačnej sály sú svetlé, hladké, umývateľné po celom obvode vrátane stropu. Podlaha operačnej sály je hladká, ľahko umývateľná, dekontaminovateľná s bezpečnostnou antistatickou krytinou. Miestnosti susediace s operačnou sálou majú steny upravené hladkým umývateľným povrchom po celom ich obvode do výšky až po strop.

5. Ak je súčasťou operačného traktu miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov je vybavená lôžkami alebo kreslami, ktorých počet závisí od druhu a rozsahu poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Najmenšia rozloha na jedno lôžko alebo kreslo je 10 m2 plochy.

6. Operačná sála, predoperačná miestnosť, miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov, miestnosti umývania a sterilizácie inštrumentária a čistiaca miestnosť musia byť vybavené germicídnymi žiaričmi vhodného typu.4)

F) Archív/Centrálny archív

V ústavnom zariadení sa zriaďuje archív, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené osobitným predpisom.[13]) Ak je súčasťou oddelenia archív musí spĺňať požiadavky ustanovené osobitným predpisom.13)

G) Nemocničná lekáreň

Ak sa v ústavnom zariadení zriaďuje nemocničná lekáreň musí spĺňať požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.[14])

H) Centrálna sterilizácia

V ústavnom zariadení sa zriaďuje oddelenie centrálnej sterilizácie, ktoré musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2 v tretej časti tejto vyhlášky.

ODDIEL 2

VECNÉ A PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

ÚSTAVNÉHO ZARIADENIA

1. Základné vecné a prístrojové vybavenie prijímacej ambulancie tvoria:

a) vyšetrovacie lôžko,

b) negatoskop,

c) fonendoskop,

d) teplomer,

e) tlakomer,

f) protišoková skrinka s minimálnym vybavením liekov a infúznych roztokov uvedených v oddiele 1 - Ambulancia v bode 8,

g) lieková skrinka,

h) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,

i) externý defibrilátor,

j) set na koniotómiu (tracheotómiu) - chirurgická ambulancia,

k) germicídny žiarič.4)

2. Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia tvoria:

a) vyšetrovacie lôžko (kreslo),

b) lôžka (polohovateľné lôžka),

c) matrace,

d) zábrany na lôžka,

e) posteľná bielizeň,

f) paplóny a podušky,

g) vozík na prevoz pacientov,

h) resuscitačný set pozostávajúci z:

1. tubusu (ústny vzduchovod),

2. ambuvaku (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,

3. kyslíkovej fľaše a redukčného ventilu,

4. kyslíkovej masky,

5. odsávačky a odsávacieho katétra v dvoch rôznych veľkostiach.

i) mobilný germicídny žiarič,4)

j) defibrilátor,

k) odsávačka,

l) EKG prístroj,

m) parný sterilizátor (ak nie je možnosť dodávok z centrálnej sterilizácie alebo materiálu na jednorazové použitie),

n) umývací a dezinfekčný automat (ak nie je možnosť dodávok z oddelenia centrálnej sterilizácie alebo materiálu na jednorazové použitie),

o) centrálna signalizácia (signalizačné zariadenie - pacient – personál),

p) chladnička na lieky,

q) skrinky na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál,

r) pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,

s) infúzny stojan,

t) infúzne pumpy a dávkovače liekov,

u) kyslíková fľaša s redukčným ventilom,

v) pomôcky na odbery biologického materiálu,

w) pomôcky na podávanie liekov,

x) tlakomer,

y) fonendoskop,

z) teplomer,

aa) osobná váha,

ab) podložná misa,

ac) močová fľaša,

ad) telefón.

3. Základné vecné a prístrojové vybavenie operačnej sály tvoria:

a) operačný stôl (polohovateľné kreslo),

b) operačná lampa,

c) anesteziologický prístroj s monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, saturácie Hb (SpO2), ETCO2 a monitorom anestetických plynov (halotan, izofluran),

d) defibrilátor s EKG monitorom,

e) Rtg prístroj pojazdný,

f) chirurgické inštrumentárium podľa zamerania pracoviska,

g) resuscitačný set pozostávajúci z:

1. sady laryngoskopov a rôznych lyžíc, zavádzača a Magillových klieští,

2. endotracheálnych kanýl (rôzne veľkosti, z každej veľkosti po 1 kuse),

3. T - tubusu (ústny vzduchovod) najmenej tri rôzne veľkosti pre mužov, ženy, deti a dorast,

4. ambuvaku (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,

5. kyslíkovej fľaše a redukčného ventilu,

6. kyslíkovej masky,

7. odsávačky a odsávacieho katétra v dvoch rôznych veľkostiach,

8. endotracheálnej trubice v dvoch rôznych veľkostiach,

9. nasogastrálnej sondy v dvoch rôznych veľkostiach.

h) záložný zdroj elektrickej energie (generátor),

i) sterilizačná aparatúra vhodného typu a výkonu (ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie),

j) sterilizátor pre rýchlu prípravu sterilnej pomôcky,

k) umývací a dezinfekčný automat,

l) klimatizácia s filtráciou vzduchu zabezpečujúca požadované parametre ovzdušia4) a teplotno – vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,

m) infúzny stojan,

n) schodíky,

o) zberné nádoby,

p) inštrumetárny stolík.

4. Základné vecné a prístrojové vybavenie miestnosti na pozákrokové sledovanie pacientov tvoria:

a) základný monitor vitálnych funkcií – EKG, pulzová frekvencia, teplota, frekvencia dýchania a neinvazívny tlak krvi (na každé obsadené lôžko jeden),

b) umývadlo a dvojdrez,

c) anestéziologicky prístroj,

d) kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,

e) stojan na infúzie.

5. V rámci ústavného zariadenia je centrálny náhradný zdroj elektrickej energie.

DRUHÁ ČASŤ

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ

ODDIEL 1

LEKÁRI

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení zdravotníckymi pracovníkmi v povolaní lekár sú určené ako počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení.

2. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení sa určuje osobitne pre zmenu, v ktorej sa vykonáva prevažný objem poskytovanej zdravotnej starostlivosti (ranná zmena v pracovných dňoch pri dvojzmennej, trojzmennej a nepretržitej prevádzke a denná zmena pri jednozmennej prevádzke – ďalej len „denná zmena“) a osobitne pre ostatné zmeny (ranná zmena v dňoch pracovného voľna, odpoludňajšia a nočná zmena vo všetkých dňoch a pohotovosť na pracovisku vo všetkých dňoch – ďalej len „nočná zmena“).

3. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení v dennej zmene je uvedený v tabuľke č. 1. Ak počet pacientov na 1 lekára presahuje hodnotu uvedenú v tabuľke č. 1, ústavné zariadenie zabezpečí ďalšieho lekára. Z celkového počtu lekárov na každom z uvedených oddelení je v zmene najmenej jeden lekár s príslušnou špecializáciou[15]) zodpovedajúcou zameraniu oddelenia.

4. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení pre deti a dorast v dennej zmene je 20 v odboroch vnútorného lekárstva, 15 v chirurgických odboroch a 10 na novorodeneckom oddelení. Ak počet pacientov na 1 lekára presahuje uvedenú hodnotu ústavné zariadenie zabezpečí ďalšieho lekára. Z celkového počtu lekárov na každom z uvedených oddelení je v dennej zmene najmenej jeden lekár s príslušnou špecializáciou15) zodpovedajúcou zameraniu oddelenia. Na oddelení detskej psychiatrie je na každých 20 obsadených lôžok aj najmenej jeden liečebný alebo špeciálny pedagóg.

5. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára s príslušnou špecializáciou v ústavnom zariadení poskytujúcom zdravotnú starostlivosť v nočnej zmene je najviac 100. Ak ústavné zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, vnútorného lekárstva, kardiológie, chirurgie, ortopédie alebo úrazovej chirurgie, neurológie, gynekológie a pôrodníctva, neurochirurgie, kardiochirurgie, pediatrie, neonatológie, detskej chirurgie, detskej kardiochirurgie, detskej kardiológie detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny a na oddelení popálením, musí byť na každom z týchto oddelení v nočnej zmene aj lekár s príslušnou špecializáciou15) zodpovedajúcou zameraniu oddelenia.

6. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára s príslušnou špecializáciou v ústavnom zariadení poskytujúcom zdravotnú starostlivosť v nočnej zmene, ktoré neposkytuje zdravotnú starostlivosť na žiadnom z oddelení uvedených v bode 5, je najviac 150.

7. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na pracoviskách jednotky intenzívnej starostlivosti a oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny je uvedený v tabuľke č. 2.

8. Príslušné profesijné tituly lekárov poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, zodpovedajúce zameraniu oddelenia/jednotky, sú uvedené v osobitnom predpise16) podľa tabuľky č. 3.

9. Príslušné profesijné tituly lekárov poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, zodpovedajúce zameraniu oddelenia/jednotky, sú uvedené v osobitnom predpise16) podľa tabuľky č. 4.

10. V minimálnych personálnych požiadavkách je zahrnuté jedno lekárske miesto vedúceho lekára oddelenia alebo kliniky v príslušnom špecializačnom odbore.

11. Na urgentnom príjme sú v dennej a nočnej zmene najmenej 2 lekári s príslušným profesijným titulom16) podľa tabuľky č. 3 a 4. V prijímacej ambulancii je v dennej a nočnej zmene najmenej 1 lekár s príslušným profesijným titulom16) podľa tabuľky č. 3 a 4.

Tab. č. 1

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na oddeleniach v dennej zmene

Oddelenie/jednotka

Počet pacientov na jedného lekára

Vnútorné lekárstvo

20

Infektológia

20

Pneumológia a ftizeológia

20

Neurológia

20

Psychiatria*

20

Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

20

Gynekológia a pôrodníctvo

15

Chirurgia

15

Ortopédia/úrazová chirurgia

15

Urológia

15

Otorinolaryngológia

15

Oftalmológia

15

Maxilofaciálna chirurgia

15

Dermatovenerológia

20

Klinická onkológia

20

Anestéziológia a intenzívna medicína

3

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

20

Neurochirurgia

15

Plastická chirurgia

15

Ortopedická protetika

20

Radiačná onkológia

20

Foniatria

20

Reumatológia

20

Nukleárna medicína

20

Gastroenterológia

20

Kardiológia

20

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

20

Geriatria

20

Nefrológia

20

Endokrinológia

20

Cievna chirurgia

15

Kardiochirurgia

15

Medicína drogových závislostí

20

Gerontopsychiatria

20

Popáleninové

15

Doliečovacie

20

Dlhodobo chorých

20

Transplantačné

5

Klinická hematológia

20

Paliatívna medicína

20

Hospic

20

Hrudníková chirurgia

15

Angiológia, vrátane intervenčnej angiológie

20

Oddelenie chirurgie ruky

20

Klinická imunológia a alergológia

20

*Na 20 obsadených lôžok na oddelení psychiatrie a oddelení detskej psychiatrie je najmenej 1 liečebný alebo špeciálny pedagóg.

Tabuľka č. 2

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na jednotkách intenzívnej starostlivosti a oddelení

anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie/jednotka

Denná zmena

Nočná zmena

Počet pacientov na jedného lekára

Počet pacientov na jedného lekára

Jednotka intenzívnej starostlivosti

5

8

Jednotka intenzívnej starostlivosti – patologickí novorodenci

5

8

Jednotka ventilačnej starostlivosti o novorodencov

3

8

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny– úsek resuscitácie

3

3

Koronárna jednotka

3

3

Jednotka arytmií

3

3

Tabuľka č. 3 Príslušné profesijné tituly lekárov [16]) pre poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach pre dospelých

č.

Oddelenie

Profesijný titul

1.

Vnútorné lekárstvo

internista

2.

Infektológia

infektológ

3.

Pneumológia a ftizeológia

pneumoftizeológ

4

Neurológia

neurológ

5.

Psychiatria

psychiater

6.

Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

lekár pracovného lekárstva

7.

Gynekológia a pôrodníctvo

gynekológ a pôrodník

8.

Chirurgia

chirurg

9.

Ortopédia

ortopéd

10.

Urológia

urológ

11.

Úrazová chirurgia

traumatológ

12.

Otorinolaryngológia

otorinolaryngológ

13.

Oftalmológia

oftalmológ

14.

Maxilofaciálna chirurgia

maxilofaciálny chirurg

15.

Dermatovenerológia

dermatovenerológ

16.

Klinická onkológia

klinický onkológ

17.

Anestéziológia a intenzívna medicína

anestéziológ

18.

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

fyziater a balneológ

19.

Neurochirurgia

neurochirurg

20.

Plastická chirurgia

plastický chirurg

21.

Ortopedická protetika

ortoprotetik

22.

Radiačná onkológia

radiačný onkológ

23.

Foniatria

foniater

24.

Reumatológia

reumatológ

25.

Nukleárna medicína

lekár nukleárnej medicíny

26.

Gastroenterológia

gastroenterológ

27.

Kardiológia

kardiológ

28.

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

diabetológ

29.

Geriatria

geriater

30.

Nefrológia

nefrológ

31.

Endokrinológia

endokrinológ

32.

Cievna chirurgia

cievny chirurg

33.

Kardiochirurgia

kardiochirurg

34.

Medicína drogových závislostí

adiktológ

35.

Gerontopsychiatria

gerontopsychiater

36.

Popáleninové

plastický chirurg

37.

Doliečovacie

internista

38.

Dlhodobo chorých

geriater

39.

Transplantačné

chirurg alebo internista

40.

Klinická hematológia

hematológ a transfúziológ

41.

Paliatívna medicína

lekár paliatívnej medicíny alebo internista alebo algeziológ alebo neurológ

42.

Hospic

lekár paliatívnej medicíny alebo internista alebo algeziológ alebo neurológ

43.

Hrudníková chirurgia

hrudníkový chirurg

44.

Angiológia, vrátane intervenčnej angiológie

angiológ

45.

Oddelenie chirurgie ruky

plastický chirurg

46.

Klinická imunológia a alergológia

alergoimunológ

47.

Algeziológia

algeziológ

48.

Anestéziológia intenzívna medicína

anestéziológ

49.

Urgentný príjem/Prijímacia ambulancia

lekár urgentnej medicíny alebo chirurg alebo internista

Tabuľka č. 4 Príslušné profesijné tituly lekárov16) pre poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach pre deti a dorast

č.

Oddelenie

Profesijný titul

1.

Pediatrická infektológia

pediatrický infektológ/pediater

2.

Pediatrická pneumológia a ftizeológia

pediatrický pnemológ a ftizeológ/pneumoftizeológ

3.

Pediatrická neurológia

pediatrický neurológ/pediater

4.

Detská psychiatria

detský psychiater

5.

Pediatria

pediater

6.

Detská chirurgia

detský chirurg

7.

Pediatrická ortopédia

pediatrický ortopéd/ortopéd

8.

Pediatrická urológia

pediatrický urológ/pediater

9.

Pediatrická otorinolaryngológia

pediatrický otorinolaryngológ/otorinolaryngológ

10.

Pediatrická oftalmológia

pediatrický oftalmológ/oftalmológ

11.

Detská dermatovenerológia

pediater/dermatovenerológ

12.

Pediatrická onkológia

pediatrický hematológ a onkológ/onkológ

13.

Rehabilitácia v detskom veku

fyziater a balneológ

14.

Detská ortopedická protetika

ortoprotetik

15.

Pediatrická reumatológia

pediatrický reumatológ/pediater

16.

Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

pediatrický gastroenterológ/pediater

17.

Pediatrická kardiológia

pediatrický kardiológ/ pediater

18.

Detská kardiochirurgia

detský kardiochirurg/kardiochirurg

19.

Neonatológia

neonatológ

20.

Pediatrická nefrológia

pediatrický nefrológ/nefrológ

21.

Pediatrická endokrinológia

pediatrický endokrinológ/pediater

22.

Detská diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

diabetológ

23.

Pediatrická imunológia a alergiológia

pediatrický imunológ a alergiológ/alergoimunológ/pediater

24.

Detská hematológia

pediatrický hematológ a trasfuziológ/hematológ a transfúziológ/pediater

25.

Detský hospic

pediater

26.

Patologickí novorodenci

neonatológ

27.

Detská anestéziológia a intenzívna medicína

pediatrický anestéziológ

alebo pediater intenzívnej medicíny/anestéziológ

28.

Urgentný príjem/ Prijímacia ambulancia

pediater urgentnej medicíny /pediater alebo detský chirurg

ODDIEL 2

SESTRY, PÔRODNÉ ASISTENTKY A ĎALŠÍ ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení zdravotníckymi pracovníkmi v povolaniach sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent, fyzioterapeut alebo sanitár sú určené ako počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v uvedených povolaniach na jednotlivé oddelenia ústavných zariadení.

2. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaniach sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent, fyzioterapeut alebo sanitár na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení sa určuje osobitne pre zmenu, v ktorej sa vykonáva prevažný objem poskytovanej zdravotnej starostlivosti (ranná zmena v pracovných dňoch pri dvojzmennej, trojzmennej a nepretržitej prevádzke a denná zmena pri jednozmennej prevádzke – ďalej len „denná zmena“) a osobitne pre ostatné zmeny (ranná zmena v dňoch pracovného voľna, odpoludňajšia a nočná zmena vo všetkých dňoch a pohotovosť na pracovisku vo všetkých dňoch – ďalej len „nočná zmena“).

3. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaniach sestra, zdravotnícky asistent alebo sanitár na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení pre dospelých je uvedený v tabuľke č. 5. Ak sa počet pacientov na 1 sestru v dennej a nočnej zmene zvýši o 3 a viac pacientov ústavné zariadenie zabezpečí ďalšiu sestru. Z celkového počtu sestier na každom z uvedených oddelení je v dennej zmene a nočnej zmene najmenej jedna sestra s príslušným profesijným titulom16) podľa tabuľky č. 12.

4. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení pre deti a dorast je v dennej zmene 7 a nočnej zmene 10. Ak sa počet pacientov na 1 sestru v dennej a nočnej zmene zvýši o 3 a viac pacientov ústavné zariadenie zabezpečí ďalšiu sestru. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho asistenta/sanitára na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení pre deti a dorast je v nočnej zmene a dennej zmene 10. Z celkového počtu sestier na každom z uvedených oddelení je v zmene najmenej jedna sestra s príslušným profesijným titulom16) podľa tabuľky č. 13. Na 5 obsadených lôžok pacientov do 1 roku v dennej a nočnej zmene pripadá 1 sestra.

5. V uvedených minimálnych požiadavkách na infektologických oddeleniach sa počíta naviac s 1,00 pracovným miestom sanitára vykonávajúceho dezinfekciu potrebného materiálu pred odoslaním na oddelenie centrálnej sterilizácie.

6. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaniach sestra, fyzioterapeut a zdravotnícky asistent alebo sanitár na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je uvedený v tabuľke č. 6. Z celkového počtu sestier a fyzioterapeutov na každom z uvedených oddelení je v dennej zmene a nočnej zmene najmenej jedna sestra a jeden fyzioterapeut s príslušným profesijným titulom16) podľa tabuľky č. 14.

7. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaniach sestra, pôrodná asistentka a zdravotnícky asistent alebo sanitár na gynekologicko - pôrodníckom oddelení je uvedený v tabuľke č. 7. Z celkového počtu sestier alebo pôrodných asistentiek na každom z uvedených oddelení je v zmene najmenej jedna sestra alebo jedna pôrodná asistentka s príslušným profesijným titulom16) podľa tabuľky č. 15.

8. Počet pacientiek na pôrodné lôžko pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaniach pôrodná asistentka a sanitár na pôrodných sálach, sú uvedené v tabuľke č. 8. Z celkového počtu pôrodných asistentiek na pôrodnej sále je v dennej zmene a nočnej zmene najmenej jedna pôrodná asistentka s príslušným profesijným titulom16) podľa tabuľky č. 15.

9. Minimálne požiadavky personálneho zabezpečenia na operačnej sále v každej zmene v povolaniach sestra, pôrodná asistentka a zdravotnícky asistent sú uvedené v tabuľke č. 9. Z celkového počtu sestier alebo pôrodných asistentiek na operačnej sále je v dennej zmene a nočnej zmene najmenej jedna sestra alebo jedna pôrodná asistentka s príslušným profesijným titulom16) podľa tabuľky č. 16.

10. Počet pacientov na lôžku v každej zmene pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaniach sestra a zdravotnícky asistent alebo sanitár na jednotkách intenzívnej starostlivosti, transplantačných centrách a oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny, sú uvedené v tabuľke č. 10. Z celkového počtu sestier na každom z uvedených oddelení je v dennej zmene a nočnej zmene najmenej jedna sestra s príslušným profesijným titulom16) podľa tabuľky č. 17.

11. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaniach klinický psychológ, liečebný pedagóg alebo špeciálny pedagóg, sestra a zdravotnícky asistent alebo sanitár na oddelení medicíny drogových závislostí sú uvedené v tabuľke č. 11. Z celkového počtu klinických psychológov, liečebných pedagógov alebo špeciálnych pedagógov a sestier v centre pre liečbu drogových závislostí je v dennej zmene najmenej jeden klinický psychológ, jeden liečebný pedagóg alebo špeciálny pedagóg a v dennej a nočnej zmene jedna sestra s príslušným profesijným titulom16) podľa tabuľky č. 18.

12. V uvedených minimálnych požiadavkách personálneho zabezpečenia sa počíta okrem počtu sestier uvedených v príslušných tabuľkách s jedným miestom vedúcej sestry oddelenia alebo kliniky.

13. V uvedených minimálnych požiadavkách personálneho zabezpečenia sa počíta okrem počtu pôrodných asistentiek uvedených v príslušných tabuľkách s jedným miestom vedúcej pôrodnej asistentky pôrodníckeho oddelenia alebo kliniky.

14. V uvedených minimálnych požiadavkách personálneho zabezpečenia je zahrnuté 1,00 sesterské miesto manažérky pre dennú zmenu na ošetrovaciu jednotku alebo 1,00 miesto pôrodnej asistentky manažérky pre dennú zmenu na ošetrovaciu jednotku pôrodníckeho oddelenia; to sa týka aj pracoviska operačnej sály, ak je organizované ako samostatné oddelenie.

15. V nočnej zmene je možné z celkového počtu sestier nahradiť 1 sesterské miesto zdravotníckym asistentom. Uvedeným spôsobom nie je možné nahradiť sestru špecialistku so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

16. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na sestru, pôrodnú asistentku, zdravotníckeho asistenta alebo sanitára na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení počas víkendov a sviatkov je určený ako v nočnej zmene podľa tabuliek č. 5 až 7.

17. Na urgentnom príjme sú v dennej a nočnej zmene najmenej 3 sestry s príslušným profesijným titulom16) podľa tabuľky č. 12 a 13. V prijímacej ambulancii je v dennej a nočnej zmene najmenej 1 sestra s príslušným profesijným titulom16) podľa tabuľky č. 12 a 13.

Tabuľka č. 5 Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru a jedného zdravotníckeho asistenta/sanitára na oddeleniach pre dospelých

č.

Oddelenie

Počet obsadených lôžok na jednu sestru

Počet obsadených lôžok na jedného zdravotníckeho asistenta/sanitára

Denná zmena

Nočná zmena

Denná zmena

Nočná zmena

1.

Vnútorné lekárstvo

10

20

10

20

2.

Diabetológia, porucha látkovej premeny a výživy

10

20

10

20

3.

Endokrinológia

10

20

10

20

4.

Gastroenterológia

10

20

10

20

5.

Geriatria

9

15

10

20

6.

Hematológia a transfúziológia

10

20

10

20

7.

Kardiológia, vrátane intervenčnej kardiológie

10

20

10

20

8.

Nefrológia

10

20

10

20

9.

Nukleárna medicína

10

20

10

20

10.

Pracovné lekárstvo

10

20

10

20

11.

Infektológia, cudzokrajné choroby

10

20

10

20

12.

Pneumológia a ftizeológia

10

20

10

20

13.

Chirurgia

9

15

10

20

14.

Cievna chirurgia

9

15

10

20

15.

Kardiochirurgia

9

15

10

20

16.

Neurochirurgia

9

15

10

20

17.

Plastická chirurgia

9

15

10

20

18.

Hrudníková chirurgia

9

15

10

20

19.

Maxilofaciálna chirurgia

9

15

10

20

20.

Popáleninové

9

15

10

20

21.

Transplantačné

5

15

10

20

22.

Úrazová chirurgia

9

15

10

20

23.

Ortopédia

9

15

10

20

24.

Urológia

9

15

10

20

25.

Oftalmológia

9

15

10

20

26.

ORL

9

15

10

20

27.

Neurológia

10

20

10

20

28.

Algeziológia

10

20

10

20

29.

Dermatovenerológia

10

20

10

20

30.

Radiačná onkológia

10

20

10

20

31.

Klinická onkológia

10

20

10

20

32.

Psychiatria

10

20

10

20

33.

Paliatívna medicína a Hospic

9

15

10

20

34.

Pracovisko pre dlhodobo chorých/doliečovacie

9

15

10

20

35.

Ortopedická protetika

10

20

10

20

36.

Drogovo závislí

10

20

10

20

37.

Reumatológia

10

20

10

20

38.

Foniatria

10

20

10

20

39.

Gerontopsychiatria

9

15

10

20

40.

Ošetrovateľské

10

20

10

20

Tabuľka č. 6. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru, jedného zdravotníckeho asistenta/ sanitára a jedného fyzioterapeuta na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

č.

Oddelenie

Počet obsadených lôžok na jednu sestru

Počet obsadených lôžok na jedného fyzioterapeuta

Počet obsadených lôžok na jedného zdravotníckeho asistenta /sanitára

Denná zmena

Nočná zmena

Denná zmena

Nočná zmena

Denná zmena

Nočná zmena

1.

Fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia

10

20

20

0

10

-

Tabuľka č. 7 Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru alebo pôrodnú asistentku a jedného zdravotníckeho asistenta/ sanitára na gynekologicko – pôrodníckych pracoviskách

č.

Oddelenie

Počet obsadených lôžok na jednu sestru alebo pôrodnú asistentku

Počet obsadených lôžok na jednu pôrodnú asistentku

Počet obsadených lôžok na jedného zdravotníckeho asistenta /sanitára

Denná zmena

Nočná zmena

Denná zmena

Nočná zmena

Denná zmena

Nočná zmena

1.

Gynekologické

9

15

-

-

20

20

2.

Pôrodnícke

-

-

10

20

20

20

Tabuľka č. 8 Minimálne požiadavky personálneho zabezpečenia na pracoviskách pôrodných sál

Pôrodné sály

Pôrodné asistentky na zabezpečenie zmennosti/ pohotovosti na jedno pôrodné lôžko

Pôrodné asistentky

Sanitár na pôrodnú sálu na každú zmenu

6

na každé obsadené pôrodnícke lôžko jedna pôrodná asistentka

1

Tabuľka č. 9 Minimálne požiadavky personálneho zabezpečenia na pracoviskách operačných sál

Operačné sály v príslušných špecializovaných odboroch

Sestry/Pôrodné asistentky

Zdravotnícky asistent/Sanitár

na jeden operačný stôl

1 sestra sterilná

Na jeden operačný stôl 1

Gynekologické a pôrodnícke

na jeden operačný stôl

1 pôrodná asistentka/sestra sterilná

Na jeden operačný stôl 1

Tabuľka č. 10 Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru a jedného zdravotníckeho asistenta /sanitára na pracoviskách jednotiek intenzívnej starostlivosti, transplantačných oddeleniach a oddeleniach anestéziológie a internej medicíny

Oddelenie

Počet obsadených lôžok na jednu sestru

Počet obsadených lôžok na jedného zdravotníckeho asistenta /sanitára

JIS pre dospelých

4

3

JIS pre deti

2

7

Patologickí novorodenci

2

7

Jednotka intermediárnej starostlivosti

4

3

Anestéziológia a intenzívna medicína

1

3

Tabuľka č. 11 Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného klinického psychológa, liečebného/špeciálneho pedagóga, na sestru a zdravotníckeho asistenta/sanitára na oddeleniach medicíny drogových závislostí

č.

Oddelenie

Počet obsadených lôžok na jedného klinického psychológa

Počet obsadených lôžok na jedného liečebného /špeciálneho pedagóga

Počet obsadených lôžok na jednu sestru

Počet obsadených lôžok na jedného zdravotníckeho asistenta/sanitára

V rannej

a poobednej zmene

V rannej

a poobednej zmene

V každej zmene

V každej

zmene

1.

Medicína drogových závislostí

20

20

10

20

Tabuľka č. 12 Príslušné profesijné tituly sestier16) pre poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach pre dospelých

č.

Oddelenie

Profesijný titul

1.

Vnútorné lekárstvo

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

2.

Diabetológia, porucha látkovej premeny a výživy

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

3.

Endokrinológia

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

4.

Gastroenterológia

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

5.

Geriatria

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

6.

Hematológia a transfúziológia

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

7.

Kardiológia, vrátane intervenčnej kardiológie

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

8.

Nefrológia

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve alebo sestra, špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov

9.

Nukleárna medicína

sestra, špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve

10.

Pracovné lekárstvo

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

11.

Infektológia, cudzokrajné choroby

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

12.

Pneumológia a ftizeológia

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

13.

Chirurgia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

14.

Cievna chirurgia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

15.

Kardiochirurgia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

16.

Neurochirurgia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

17.

Plastická chirurgia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

18.

Hrudníková chirurgia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

19.

Maxilofaciálna chirurgia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

20.

Popáleninové

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

21.

Transplantačné

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

22.

Úrazová chirurgia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

23.

Ortopédia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

24.

Urológia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

25.

Oftalmológia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

26.

ORL

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

27.

Neurológia

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

28.

Algeziológia

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve alebo sestra, špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

29.

Dermatovenerológia

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve alebo sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

30.

Radiačná onkológia

sestra, špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve

31.

Klinická onkológia

sestra, špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve

32.

Psychiatria

sestra, špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii

33.

Paliatívna medicína a Hospic

sestra, špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve

34.

Pracovisko pre dlhodobo chorých

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

35.

Ortopedická protetika

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

36.

Drogovo závislí

sestra, špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii

37.

Reumatológia

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

38.

Foniatria

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

39.

Gerontopsychiatria

sestra, špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii alebo sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

40.

Ošetrovateľské

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve alebo sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve alebo iný špecializačný odbor podľa zamerania pracoviska

41.

Urgentný príjem/Prijímacia ambulancia

sestra špecialistka v špecializovanej urgentnej starostlivosti alebo sestra špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve alebo sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

Tabuľka č. 13 Príslušné profesijné tituly sestier16) pre poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach pre deti a dorast

č.

Oddelenie

Profesijný titul

1.

Pediatrická infektológia

sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

2.

Pediatrická pneumológia a ftizeológia

sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

3.

Pediatrická neurológia

sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

4.

Detská psychiatria

sestra, špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii

5.

Pediatria

sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

6.

Detská chirurgia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

7.

Pediatrická ortopédia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

8.

Pediatrická urológia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

9.

Pediatrická otorinolaryngológia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

10.

Pediatrická oftalmológia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

11.

Detská dermatovenerológia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve alebo sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

12.

Pediatrická onkológia

sestra, špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve

13.

Rehabilitácia v detskom veku

sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

14.

Detská ortopedická protetika

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

15.

Pediatrická reumatológia

sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

16.

Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve alebo sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

17.

Pediatrická kardiológia

sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

18.

Detská kardiochirurgia

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

19.

Neonatológia

sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve

20.

Pediatrická nefrológia

sestra, špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

21.

Pediatrická endokrinológia

sestra, špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

22.

Detská diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

sestra, špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

23.

Pediatrická imunológia a alergiológia

sestra, špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

24.

Detská hematológia

sestra, špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

25.

Detský hospic

sestra, špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve

26.

Patologickí novorodenci

sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve

27.

Urgentný príjem/Prijímacia ambulancia

sestra špecialistka v špecializovanej urgentnej starostlivosti alebo sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve alebo sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

Tabuľka č. 14 Príslušné profesijné tituly sestier a fyzioterapeutov pre poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na oddeleniach fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Oddelenie

Profesijný titul

č.

sestra

fyzioterapeut

1.

Fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia

sestra, špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve

fyzioterapeut, špecialista

Tabuľka č. 15 Príslušné profesijné tituly sestier a pôrodných asistentiek 16) pre poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na oddeleniach gynekologicko – pôrodníckych

Oddelenie

Profesijný titul

č.

sestra

pôrodná asistentka

1.

Gynekologické

sestra, špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve

pôrodná asistentka, špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite alebo pôrodná asistentka, špecialistka v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve

2.

Pôrodnícke

––

pôrodná asistentka, špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite alebo pôrodná asistentka, špecialistka v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve

3.

Pôrodné sály

––

pôrodná asistentka, špecialistka v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve

Tabuľka č. 16 Príslušné profesijné tituly sestier a pôrodných asistentiek16) pre operačné sály

Profesijný titul

Operačné sály v príslušných špecializovaných odboroch

sestra, špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále

Gynekologické a pôrodnícke

sestra, špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále alebo pôrodná asistentka, špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve

Tabuľka č. 17 Príslušné profesijné tituly sestier16) pre jednotky intenzívnej starostlivosti, transplantačné centrá, a oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie

Profesijný titul

JIS pre dospelých

sestra, špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých

JIS pre deti

sestra, špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii

Patologickí novorodenci

sestra, špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve

Transplantačné centrum

sestra, špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

Anestéziológie a intenzívnej medicíny

sestra, špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti alebo sestra, špecialistka v špecializovanej urgentnej starostlivosti

Tabuľka č. 18 Príslušné profesijné tituly klinických psychológov, liečebných pedagógov, špeciálnych pedagógov a sestier16) pre oddelenia medicíny drogových závislostí

č.

Oddelenie

Profesijný titul

klinický psychológ

liečebný /špeciálny pedagóg

sestra

1.

Medicína drogových závislostí

klinický psychológ, špecialista

liečebný pedagóg, špecialista

špeciálny pedagóg, špecialista

sestra, špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii

18. Ústavné zariadenie zamestnáva na sledovanie a analýzu a prevenciu nozokomiálnych nákaz epidemiológa.

TRETIA ČASŤ

Minimálne požiadavky na materiálno - technické vybavenie jednotlivých ústavných zariadení

ODDIEL 1

I. NEMOCNICE

1. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia urgentného príjmu

Základné priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu tvorí:

Všeobecná nemocnica

1. Urgentná časť pracoviska urgentného príjmu

a) jednotka úrazovej starostlivosti 30 m2,

b) sadrovňa 12 m2,

c) jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti/2 boxy 20 m2,

(1 box slúži aj ako izolačka)

2. Ambulantná časť pracoviska urgentného príjmu

a) odborné ambulancie (interná, chirurgická) 15 m2

b) priestory pre expektačné lôžka/2-3 15 m2/lôžko
(v prípade potreby slúžia aj ako izolačka).

3. Vstupná hala

a) čakáreň pre pacientov do odborných ambulancií 30 m2,

b) priepust pre prepravu pacientov na urgentnú časť 6 m2,

c) recepcia (triedenie pacientov, komunikácia) 6 m2.

4. Priestory pre personálne, hygienické a sociálne zázemie, sklady.

Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia urgentného príjmu je uvedené v prvej časti, oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie jednotlivých miestností tvoria:

Jednotka úrazovej neodkladnej starostlivosti 1 box

a) transportné lôžko RTG transparentný (trauma stretcher),

b) stropná operačná lampa alebo stropné osvetlenie,

c) anestéziologický stropný záves,

d) transportný monitor vitálnych funkcií,

e) transportný ventilátor konvenčný,

f) dávkovač objemový/2,

g) dávkovač lineárny/3,

h) chirurgická odsávačka,

i) ručná vysokoobjemová odsávačka,

j) transportná chrbticová doska,

k) sada pneumatických dláh,

l) ohrievač infúzií, transfúzií,

m) teplotný režim pacienta (výhrevná prikrývka),

n) negatoskop.

Jednotka všeobecnej neodkladnej starostlivosti - 1 box

a) transportné lôžko intenzívnej starostlivosti,

b) anestéziologický stropný záves,

c) stropná operačná lampa alebo stropné osvetlenie,

d) transportný monitor vitálnych funkcii (EKG, PD PP, saturácia O2, NiBP, iBP, TT),

e) chirurgická odsávačka,

f) dávkovač objemový/2,

g) dávkovač lineárny/3,

h) externý kardiostimulátor,

i) výhrevná prikrývka (teplotný režim pacienta),

j) negatoskop.

Ambulantná časť pracoviska urgentného príjmu

Minimálne priestorové a materiálno technické vybavenie zodpovedá vybaveniu ambulancií v odbore vnútorné lekárstvo, chirurgia uvedených v prílohe č. 1 vyhlášky.

Ďalšie vybavenie tvorí:

Expektačné lôžko (transportné lôžko intenzívnej starostlivosti)

a) transportný monitor vitálnych funkcií/na lôžko (EKG, respirácia, neinvazívny TK, TT) pulzoxymetria),

b) lineárny dávkovač/2 na lôžko,

c) objemový dávkovač/na lôžko,

d) germicídny žiarič4).

Spoločné vybavenie pre pracovisko urgentného príjmu

a) EKG prístroj 12 – zvodový,

b) resuscitačný vozík s vybavením,

c) vozík na zaistenie obtiažnych dýchacích ciest (štandard a difficult airway vozík) (v rámci ústavného zariadenia)

d) transportný ventilátor,

e) pulzoxymeter transportný/3,

f) biochemický a hematologický analyzátor (základný ionogram ABR gly, KO) (v rámci ústavného zariadenia),

g) USG prístroj (komplexný),

h) pojazdný RTG prístroj,

i) CT prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

j) rozvod medicinálnych plynov.

Špecializovaná nemocnica – koncová nemocnica

Základné priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu tvorí:

1. Urgentná časť pracoviska urgentného príjmu

a) jednotka úrazovej neodkladnej starostlivosti 30 m2,

b) sadrovňa 12 m2

c) jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti/2 boxy 20 m2,

(1 box slúži aj ako izolačka)

2. Ambulantná časť pracoviska urgentného príjmu

a) odborné ambulancie (interná, chirurgická) 15 m2

b) priestory pre expektačné lôžka/2-3 15 m2/lôžko
(v prípade potreby slúžia aj ako izolačka).

3. Vstupná hala

a) čakáreň pre pacientov do odborných ambulancií 30 m2,

b) priepust pre prepravu pacientov na urgentnú časť 6 m2,

c) recepcia (triedenie pacientov, komunikácia) 6 m2.

4. Priestory pre personálne, hygienické a sociálne zázemie, sklady.

Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia urgentného príjmu je uvedené v prvej časti, oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Jednotka úrazovej neodkladnej starostlivosti/1 box

a) transportné lôžko RTG transparentný (trauma stretcher),

b) stropná operačná lampa,

c) RTG prístroj (stropný),

d) anestéziologický stropný záves,

e) transportný monitor vitálnych funkcií,

f) transportný ventilátor konvenčný,

g) dávkovač objemový/2,

h) dávkovač lineárny/3,

i) resuscitačný vozík komplexný (s vybavením),

j) chirurgická odsávačka,

k) ručná vysokoobjemová odsávačka,

l) transportná chrbticová doska,

m) sada pneumatických dláh,

n) ohrievač infúzií, transfúzií,

o) vysokoobjemový pretlakový infúzny prístroj (Rapid Infusion System),

p) teplotný režim pacienta ( výhrevná prikrývka),

q) negatoskop.

Jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti/2 boxy

a) transportné lôžko intenzívnej starostlivosti/2,

b) anestéziologický stropný záves/2,

c) stropná operačná lampa alebo stropné osvetlenie/2,

d) transportný monitor vitálnych funkcii (EKG, PD PP, saturácia O2, NiBP, iBP, TT)/2,

e) chirurgická odsávačka/2,

f) dávkovač objemový/4,

g) dávkovač lineárny/6,

h) externý kardiostimulátor/2,

i) negatoskop.

Ambulantná časť pracoviska urgentného príjmu

Minimálne priestorové a materiálno technické vybavenie zodpovedá vybaveniu ambulancií v odbore vnútorné lekárstvo, chirurgia uvedených v prílohe č. 1 vyhlášky.

Ďalšie vybavenie tvorí:

Expektačné lôžko

a) transportné lôžko intenzívnej starostlivosti,

b) transportný monitor vitálnych funkcií (EKG, respirácia, neinvazívny TK, TT) pulzoxymetria)/lôžko,

c) lineárny dávkovač/2/lôžko,

d) objemový dávkovač/lôžko,

e) germicídny žiarič4).

Spoločné vybavenie pre pracovisko urgentného príjmu

a) EKG prístroj 12 – zvodový/2,

b) resuscitačný vozík s vybavením/2,

c) vozík na zaistenie obtiažnych dýchacích ciest s vybavením (štandard a difficult airway vozík) (v rámci ústavného zariadenia),

d) vysokofrekvenčný transportný ventilátor,

e) pulzoxymeter transportný/3,

f) biochemický a hematologický analyzátor (základný ionogram ABR gly, KO) (v rámci ústavného zariadenia),

g) USG prístroj (komplexný),

h) pojazdný RTG prístroj,

i) CT prístroj (v rámci ústavného za riadenia),

j) rozvod medicinálnych plynov.

2. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia urgentného príjmu - pediatria

Základné priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu pre deti a dorast je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu pre deti a dorast tvoria:

Všeobecná nemocnica

1. Vstupná hala

a) recepcia (triedenie pacientov, komunikácia) 6 m2,

b) čakáreň pre pacientov do odborných ambulancií 30 m2,

c) priepust pre prepravu pacientov na urgentnú časť 6 m2,

2. Urgentná časť pracoviska urgentného príjmu

jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti/dvojbox/zásteny 30 m2,

3. Ambulantná časť pracoviska urgentného príjmu

a) Vyšetrovne - odborné ambulancie (interná, chirurgická) 15m2/ambulancia,

b) Vyšetrovňa – izolačka 15m2/lôžko,

c) Priestory pre personálne, hygienické a sociálne zázemie, sklady.

Základné vecné a prístrojové vybavenie urgentného príjmu je uvedené v prvej časti, oddiele 2.

Ďalšie vybavenie jednotlivých miestností tvoria:

Jednotka neodkladnej starostlivosti (2 boxy)

a) transportné lôžko intenzívnej starostlivosti (dospelý, dieťa – baby term)/2,

b) anestéziologický stropný záves/2,

c) stropná operačná lampa alebo stropné osvetlenie/2,

d) transportný monitor vitálnych funkcií/2 (EKG, SpO2, NIBP, IBP, TT, ETCO2)/2,

e) transportný ventilátor (dieťa, dospelý)/2,

f) laryngoskopická súprava/2,

g) set na manuálnu ventiláciu pľúc (samorozpínacie vaky, masky, vzduchovody)/3,

h) systém inhalácia O2, neinvazívna ventilácia, nebulizačná liečba/2,

i) chirurgická odsávačka/2,

j) dávkovač objemový/2,

k) dávkovač lineárny/4,

l) ohrievač dojčenskej stravy/2,

m) negatoskop.

Ambulantná časť pracoviska urgentného príjmu

Minimálne priestorové a materiálno technické vybavenie zodpovedá vybaveniu ambulancií v odbore vnútorné lekárstvo, chirurgia uvedených v prílohe č. 1 vyhlášky.

Ďalšie vybavenie tvorí:

Expektačné lôžko- vyšetrovňa, izolačka,

a) transportné lôžko intenzívnej starostlivosti,

b) transportný monitor vitálnych funkcií (EKG, respirácia, neinvazívny TK, pulzoxymetria, teplota tela) na jedno lôžko,

c) lineárny dávkovač/2 na jedno lôžko,

d) objemový dávkovač/1 na jedno lôžko,

e) negatoskop,

f) germicídny žiarič.4)

Spoločné vybavenie pre pracovisko urgentného príjmu

a) EKG prístroj 12 – zvodový,

b) resuscitačný vozík s vybavením,

c) vozík na zabezpečenie obtiažnych dýchacích ciest s vybavením (štandard a difficult airway vozík),

d) transportný ventilátor,

e) pulzoxymeter transportný/3,

f) biochemický a hematologický analyzátor (v rámci ústavného zariadenia),

g) USG prístroj (komplexný) (v rámci ústavného zariadenia),

h) pojazdný RTG prístroj,

i) CT prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

j) rozvod medicinálnych plynov.

Špecializovaná nemocnica – koncová nemocnica

Základné priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu tvorí:

1. Urgentná časť pracoviska urgentného príjmu

a) jednotka úrazovej neodkladnej starostlivosti 30 m2,

b) sadrovňa 12 m2

c) jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti/2 boxy 20 m2,

(1 box slúži aj ako izolačka)

2. Ambulantná časť pracoviska urgentného príjmu

a) odborné ambulancie (interná, chirurgická) 15 m2,

b) priestory pre expektačné lôžka/2-3 15 m2/lôžko
(v prípade potreby slúžia aj ako izolačka).

3. Vstupná hala

a) čakáreň pre pacientov do odborných ambulancií 30 m2,

b) priepust pre prepravu pacientov na urgentnú časť 6 m2,

c) recepcia (triedenie pacientov, komunikácia) 6 m2.

4. Priestory pre personálne, hygienické a sociálne zázemie, sklady.

Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia urgentného príjmu je uvedené v prvej časti, oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie jednotlivých miestností tvoria:

Jednotka úrazovej neodkladnej starostlivosti/1 box

a) transportné lôžko RTG transparentný (trauma stretcher),

b) stropná operačná lampa,

c) RTG prístroj (stropný),

d) anestéziologický stropný záves,

e) transportný monitor vitálnych funkcií,

f) transportný ventilátor konvenčný,

g) dávkovač objemový/2,

h) dávkovač lineárny/3,

i) resuscitačný vozík komplexný (s vybavením),

j) chirurgická odsávačka,

k) ručná vysokoobjemová odsávačka,

l) transportná chrbticová doska,

m) sada pneumatických dláh,

n) ohrievač infúzií, transfúzií,

o) teplotný režim pacienta ( výhrevná prikrývka),

p) negatoskop.

Jednotka všeobecnej neodkladnej starostlivosti (2 boxy)

a) transportné lôžko intenzívnej starostlivosti (dospelý, dieťa – baby term)/2,

b) anestéziologický stropný záves/2,

c) stropná operačná lampa alebo stropné osvetlenie/2,

d) transportný monitor vitálnych funkcií/2 (EKG, SpO2, NIBP, IBP, TT, ETCO2)/2,

e) transportný ventilátor (dieťa, dospelý)/2,

f) laryngoskopická súprava/2,

g) set na manuálnu ventiláciu pľúc (samorozpínacie vaky, masky, vzduchovody)/3,

h) systém inhalácia O2, neinvazívna ventilácia, nebulizačná liečba/2,

i) chirurgická odsávačka/2,

j) dávkovač objemový/2,

k) dávkovač lineárny/4,

l) ohrievač dojčenskej stravy/2,

m) negatoskop.

Ambulantná časť pracoviska urgentného príjmu

Minimálne priestorové a materiálno technické vybavenie zodpovedá vybaveniu ambulancií v odbore vnútorné lekárstvo, chirurgia uvedených v prílohe č. 1 vyhlášky.

Ďalšie vybavenie tvorí:

Expektačné lôžko - vyšetrovňa, izolačka,

a) transportné lôžko intenzívnej starostlivosti,

b) transportný monitor vitálnych funkcií (EKG, respirácia, neinvazívny TK, pulzoxymetria, teplota tela) na jedno lôžko,

c) lineárny dávkovač/2 na jedno lôžko,

d) objemový dávkovač/1 na jedno lôžko,

e) negatoskop,

f) germicídny žiarič.4)

Spoločné vybavenie pre pracovisko urgentného príjmu

a) EKG prístroj 12 – zvodový,

b) resuscitačný vozík s vybavením,

c) vozík na zabezpečenie obtiažnych dýchacích ciest s vybavením (štandard a difficult airway vozík),

d) transportný ventilátor,

e) pulzoxymeter transportný/3,

f) biochemický a hematologický analyzátor (v rámci ústavného zariadenia),

g) USG prístroj (komplexný) (v rámci ústavného zariadenia),

h) pojazdný RTG prístroj,

i) CT prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

j) rozvod medicinálnych plynov.

3. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia vnútorného lekárstva

Základné priestorové vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie jednotlivých miestností tvoria:

Lôžková časť

a) infúzna pumpa,

b) glukomer,

c) kreslá pre kardiakov,

d) negatoskop,

e) odsávačka chirurgická pojazdná.

Jednotka intenzívnej starostlivosti

a) monitorovací systém:

1. monitor pri lôžku: EKG s možnosťou tlače, neinvazívny TK, saturácia O2, dychová frekvencia,

2. centrálny monitor.

b) odsávačka,

c) prívod kyslíka pri každom lôžku,

d) infúzne pumpy,

e) injekčné pumpy,

f) glukomer,

g) negatoskop,

h) set na kanyláciu centrálnych žíl,

i) set na evakuáciu pleurálneho výpotku,

j) set na evakuáciu ascitu,

k) set na perikardiocentézu,

l) funkčný celok na dočasnú kardiostimuláciu.

Jednotka intenzívnej metabolickej starostlivosti (ak sa zriaďuje)

a) monitorovací systém:

1. monitor k lôžku (bed – side monitor): EKG s možnosťou tlače, neinvazívny TK, saturácia O2, dychová frekvencia,

2. centrálny monitor.

b) infúzne pumpy,

c) injekčné pumpy,

d) odsávačka,

e) kreslo pre kardiakov,

f) pumpy na enterálnu výživu,

g) set na punkciu ascitu,

h) set na evakuáciu pleurálneho výpotku,

i) set na biopsiu pečene,

j) glukomer,

k) negatoskop,

l) funkčný celok na dočasnú kardiostimuláciu,

m) zariadenie na reinfúziu ascitu.

4. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia gynekológie a pôrodníctva

Základné priestorové vybavenie gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie pôrodníckeho úseku tvorí:

a) vyšetrovňa,

b) hygienický filter pre rodičku (umývadlo, toaleta a sprchový box),

c) miestnosť pre prvú dobu pôrodnú vybavená umývadlom 7m2/na lôžko,

d) pôrodný box vybavený umývadlom a drezom 20 m2,

e) novorodenecký box 14 m2,

f) operačná sála pre cisárske rezy 30 m2,

g) miestnosť na umývanie a sterilizáciu inštrumentária,

h) čistiaca miestnosť,

i) príručný sklad.

Ďalšie priestorové vybavenie operačnej sály pre cisárske rezy tvorí:

a) hygienický filter pre personál s toaletou s umývadlom a sprchou,

b) miestnosť na umývanie rúk operujúceho personálu nadväzujúca na operačnú sálu,

c) miestnosť na umývanie nástrojov (s dvojdrezom),

d) miestnosť na sterilizáciu (ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom, oddelením centrálnej sterilizácie),

e) operačná sála 30 m2,

f) novorodenecký box 14 m2.

Ďalšie priestorové vybavenie gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia tvorí:

a) zákroková miestnosť s vybavením podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Základné vecné a prístrojové vybavenie gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie jednotlivých miestností pôrodníckeho úseku tvoria:

Vyšetrovňa

a) gynekologický vyšetrovací stôl,

b) vyšetrovacie lôžko,

c) schodíky,

d) písací stôl a stoličky,

e) výškomer,

f) negatoskop,

g) kadiotokografický prístroj,

h) amnioskop s príslušenstvom,

i) teplomer,

j) fonendoskop,

k) tlakomer,

l) stetoskop,

m) pelvimeter,

n) centimeter,

o) reagens na vyšetrenie moču papierkové indikátory,

p) Temešváryho roztok.

Miestnosť pre prvú dobu pôrodnú s priľahlým zariadením pre osobnú hygienu

a) lôžka alebo polohovateľné lôžka,

b) nočné stolíky,

c) stôl a stolička,

d) skriňa,

e) umývadlo.

Pôrodný box

a)pôrodné lôžko,

b) kyslíková fľaša s príslušenstvom,

c)infúzne stojany,

d) infúzne pumpy,

e)kadiotokografický prístroj,

f) odsávačka.

Novorodenecký kútik (box) v pôrodnej sále

a) termolôžko,

b) pulzný oxymeter,

c) dojčenská váha,

d) kompletná výbava na kardiopulmonálnu resuscitáciu:

1. odsávačka s plynule regulovateľným podtlakom s možnosťou nastaviť 100 cm H2O,

2. samorozpínací dýchací vak - 240 ml – 2ks + masky č. 1,2,3, rezervoár a hadica na pripojenie k O2,

3. laryngoskop, s lyžicou 0, 1, 2,

4. endotracheálna kanyla, 2; 2,5; 3; 3,5; 4,

5. zavádzač ku kanyle, alebo Magillove kliešte k nazálnej intubácii,

6. vzduchovod,

7. odsávacia cievka,

8. redukčný ventil s prietokomerom na O2,

9. hodinky s možnosťou sledovania sekúnd a fonendoskop,

10. pomôcky na zaistenie cievneho prístupu,

11. pomôcky na fixáciu kanyly,

12. lieky na resuscitáciu.

Operačná sála pre cisárske rezy (ak sa zriaďuje)

a) operačný stôl/polohovateľné kreslo,

b) operačná lampa,

c) anesteziologický prístroj s monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, saturácie Hb, (Sp,O2), ETCO2 a monitorom anestetických plynov (halotan, izofluran),

d) defibrilátor s EKG monitorom,

e) odsávačka,

f) chirurgické inštrumentárium podľa zamerania pracoviska,

g) resuscitačný set pozostávajúci z:

1. sady laryngoskopov a rôznych lyžíc, zavádzača a Magillových klieští,

2. endotracheálnych kanýl (rôzne veľkosti, z každej veľkosti po 1 kuse),

3. T- tubusu (ústny vzduchovod) najmenej 3 rôzne veľkosti pre mužov, ženy, deti a dorast,

4. ambuvaku (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v 2 veľkostiach,

5. kyslíkovej fľaše a redukčného ventilu,

6. kyslíkovej masky,

7. odsávačky a odsávacieho katétra v dvoch rôznych veľkostiach,

h) elektrokoagulačný prístroj,

i) vozík na prevážanie pacientov,

j) sterilizačná aparatúra vhodného typu (ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie),

k) klimatizácia s filtráciou vzduchu zabezpečujúca požadované parametre ovzdušia4) a tepelno – vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,

l) anestéziologický prístroj,

m) infúzny stojan,

n) schodíky,

o) zberné nádoby,

p) inštrumentárny stolík,

q) otáčacia stolička.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) infúzna pumpa,

b) kardiotokograf,

c) ultrazvuk abdominálnou a vaginálnou sondou,

d) kolposkop,

e) vaginoskop.

Gynekologická operačná sála

Základné vecné a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v prvej časti, v oddiele 2, v bode 3.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) diagnostický a operačný laparoskop,

b) diagnostický hysteroskop,

c) elektrokoagulátor,

d) cystoskop.

Zákroková miestnosť

a) gynekologický vyšetrovací stôl,

b) gynekologické inštrumentárium,

c) kolposkop,

d) písací stôl a stoličky,

e) inštrumentačný stolík,

f) odsávačka,

g) operačná lampa.

Súčasťou materiálno - technického vybavenia pôrodníckeho oddelenia je pôrodnícke inštrumentárium (nožnice, peány, kochre, vaginálne zrkadlá, kertlingové kliešte, kyrety, podávkové kliešte, abortové kliešte, pinzeta, kliešte, vakuumextraktor, vakuumexhaustor).

5. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia neonatológie

Základné priestorové vybavenie neonatologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie neonatologického oddelenia tvorí:

a) miestnosť pre hygienu novorodencov a kojencov (2 prebalovacie, čistiace boxy na 10 detí),

b) miestnosť na dekontamináciu inkubátorov (ak oddelenie nemá zabezpečenú dekontamináciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie),

c) izolačná miestnosť s umývadlom/vaničkou na umytie novorodenca,

d) izby pre rodičov hospitalizovaných detí (lôžka pre rodičov s vlastným príslušenstvom pre osobnú hygienu).

Základné vecné a prístrojové vybavenie neonatologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie jednotlivých miestností tvoria:

Novorodenecké oddelenie – Observačný box (ak sa zriaďuje)

a) kompletná výbava na kardiopulmonálnu resuscitáciu pre novorodencov,

b) laryngoskop s lyžicou veľkosti 0 a 1,

c) ručný kriesiaci vak 250 - 750 ml s PEEP ventilom 5 – 10 cm H2O,

d) bazálny inkubátor na 3 lôžka,

e) pulzný oxymeter,

f) apnoe monitor,

g) lineárny dávkovač s min. rýchlosťou podávania od 0,1 ml/hod 1/3 lôžka,

h) kompresor na vzduch (ak nie je k dispozícii centrálny rozvod vzduchu),

i) odsávačka (elektrická resp. prúdová) s reguláciou podtlaku 80 – 100 cm H2O,

j) dojčenská váha,

k) prístroj na meranie krvného tlaku u novorodencov s manžetami,

l) T - resuscitátor umožňujúci nastavenie PEEP a PIP s príslušenstvom,

m) zmiešavač kyslík /vzduch s prietokomerom,

n) elektrické ohrievacie vankúše na každé lôžko.

Novorodenecké oddelenie - Úsek fyziologických novorodencov (ak sa zriaďuje)

a) kompletná výbava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

b) dojčenská váha,

c) oftalmoskop,

d) prístroj na skríningové vyšetrenie sluchu,

e) prístroj na fototerapiu 2/10 lôžok,

f) transkutálny bilirubinometer,

g) zohrievač dávok mlieka,

h) elektrické ohrievacie vankúše 1/3 lôžka.

Novorodenecké oddelenie – Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov (ak sa zriaďuje)

a) kompletná výbava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

b) intermediárny inkubátor 1/2 lôžka,

c) pulzný oxymeter 1/3 lôžka,

d) kardiomonitor,

e) monitor na neinvazívne meranie krvného tlaku,

f) lineárny dávkovač s min. rýchlosťou podávania od 0,1 ml/hod 1/2 lôžka,

g) monitor na sledovanie koncentrácie O2 v inkubátore,

h) zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch 1/3 lôžka,

i) prístroj na fototerapiu 1/3 lôžka,

j) 6 elektrických zásuviek na 1 inkubátor,

k) oftalmoskop,

l) apnoe monitor 2/3 lôžka,

m) zohrievač dávok mlieka,

n) elektrické vankúše 1/2lôžka.

Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (ak sa zriaďuje)

a) kompletná výbava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

b) 12 elektrických zásuviek, 2/kyslík, 2/stlačený vzduch, 2/odsávačky/1 lôžko,

c) intenzívne resuscitačné lôžko – inkubátor pre každé dieťa,

d) pulzný oxymeter 1/1 lôžko,

e) kardio- respiromonitor 1/1 lôžko,

f) prístroj na neinvazívne meranie krvného tlaku (NIBP) 1/3 lôžka,

g) prístroj na invazívne meranie krvného tlaku (IBP) 1/5 lôžok,

h) UV lampa,

i) 2 lineárny dávkovač s min. rýchlosťou podávania od 0,1 ml/hod /1 lôžko,

j) ventilátor 1/2 lôžka,

k) zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch 1/3 lôžka,

l) monitor pľúcnej mechaniky,

m) inkubátor s reguláciou vlhkosti a s odsávačkou na každé lôžko,

n) váha do inkubátora,

o) prenosný RTG prístroj na snímkovanie pri lôžku,

p) prenosný USG prístroj s dopplerom na zobrazovanie pri lôžku,

q) negatoskop,

r) inhalátor,

s) výhrevné lôžko so servomechanizmom 1/5 lôžok,

t) zmiešavač kyslík /vzduch s prietokomerom 1/3 lôžka,

u) zohrievač dávok mlieka,

v) prístroj na fototerapiu 1/2 lôžka.

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov v Perinatologických centrách (ak sa zriaďuje)

a) kompletná výbava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

b) 12 elektrických zásuviek, 2/kyslík, 2/stlačený vzduch, 2 odsávačky/1 lôžko,

c) intenzívne resuscitačné lôžko – inkubátor pre každé dieťa,

d) pulzný oxymeter 1/1 lôžko,

e) kardio- respiromonitor 1/1 lôžko,

f) prístroj na neinvazívne meranie krvného tlaku 1/2 lôžka

g) prístroj na invazívne meranie krvného tlaku 1/2 lôžka,

h) UV lampa,

i) 4 lineárny dávkovač s min. rýchlosťou podávania od 0,1 ml/hod /1 lôžko,

j) ventilátor 1/1,5 lôžka,

k) zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch 1/2 lôžka,

l) ventilátor s možnosťou vysokofrekvenčnej ventilácie,

m) dávkovač NO k ventilátoru,

n) monitor pľúcnej mechaniky ku každému ventilátoru,

o) inkubátor s reguláciou vlhkosti a s odsávačkou,

p) váha do inkubátora,

q) prenosný RTG prístroj na snímkovanie pri lôžku,

r) prenosný USG prístroj s dopplerom na zobrazovanie pri lôžku,

s) negatoskop,

t) inhalátor,

u) výhrevné lôžko so servomechanizmom 1/4 lôžka,

v) zmiešavač kyslík /vzduch s prietokomerom 1/3 lôžka,

w) monitor cerebrálnych funkcií 1/5 lôžok ,

x) zariadenie na liečbu pacienta hibernizáciou,

y) prístroj na fototerapiu 1/2 lôžka,

z) transkutálny bilirubinometer.

6. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia

pediatrie

Základné priestorové vybavenie pediatrického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie oddelenia tvorí:

a) herňa/trieda pre deti s umývadlom,

b) izby pre rodičov hospitalizovaných detí (lôžka pre rodičov s vlastným príslušenstvom pre osobnú hygienu).

Základné vecné a prístrojové vybavenie pediatrického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie jednotlivých miestností tvoria:

Lôžková časť

a) inhalátor,

b) odsávačka,

c) ORL lampa ( v rámci ústavného zariadenia),

d) Otoskop (v rámci ústavného zariadenia),

e) glukomer,

f) negatoskop,

g) ohrievač dojčenskej stravy,

h) lineárny dávkovač,

i) USG prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

j) infúzna pumpa,

k) apnoe monitor,

l) pulzný oxymeter.

Jednotka intenzívnej starostlivosti

a) infúzna pumpa – 2 na lôžko,

b) zvlhčovač vzduchu – l na 2 lôžka,

c) lineárny dávkovač – 2 na lôžko,

d) monitor pre kontrolu saturácie O2, pulzný oxymeter – l na lôžko,

e) samorozpínací dýchací vak,

f) laryngoskop,

g) transportný pulzný oxymeter,

h) monitor vitálnych funkcií (neinvazívny tlak, teplota, saturácia, EKG, dychová krivka)

i) odsávačka (l na lôžko, z toho minimálne jedna transportná),

j) defibrilátor,

k) polohovateľné lôžka,

l) antidekubitálny nafukovací matrac.

Uvedené požiadavky na priestorové vybavenie a materiálno – technické vybavenie oddelenia pediatrie sa zabezpečia aj na ostatné oddelenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast.

7. Minimálne materiálno-technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia chirurgie

Základné priestorové vybavenie chirurgického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Základné vecné a prístrojové vybavenie chirurgického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) infúzna pumpa.

Operačná sála

Základné vecné a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v prvej časti, v oddiele 2, v bode 3.

Úsek hrudníkovej chirurgie (ak sa zriaďuje)

Má rovnaké vecné a prístrojové vybavenie ako chirurgické oddelenie ústavného zariadenia.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) centrálny podtlak (na aktívne odsávanie),

b) prenosné inhalátory,

c) nebulizátor.

Operačná sála na úseku hrudníkovej chirurgie (ak sa zriaďuje)

Má rovnaké vybavenie ako operačná sála chirurgického oddelenia ústavného zariadenia.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) vysokofrekvenčný ventilátor,

b) intubačný bronchoskop,

c) videotorakoskop s príslušenstvom,

d) videomediastinoskop s príslušenstvom.

Jednotka intenzívnej starostlivosti

a) monitor vitálnych funkcií,

b) oxymeter prenosný,

c) sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),

d) dávkovač liekov,

e) infúzna pumpa,

f) glukomer,

g) urometer,

h) zvlhčovač vzduchu,

i) odsávačka,

j) pumpa na enterálnu výživu,

k) prístroj na meranie svalovej relaxácie (v rámci ústavného zariadenia),

l) prístroj na meranie acidobázickej rovnováhy (v rámci ústavného zariadenia).

8. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Základné priestorové vybavenie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie tvoria:

a) monitorovacia centrála (s umývadlom na ruky),

b) izolačný box.

Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vecné a prístrojové vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) základné pomôcky pre kardiopulmonárnu resuscitáciu,

b) monitorovací systém (EKG, pulzová frekvencia, TK, telesná teplota, saturácia O2, frekvencia dýchania),

c) transportný monitor vitálnych funkcií,

d) monitor ETCO2 + CO2 (alebo modul),

e) ventilačný monitor (alebo modul),

f) monitor minútového objemu srdca a neinvazívneho tlaku krvi (alebo modul),

g) monitor minútového objemu srdca neinvazívny,

h) metabolický monitor (nepriamy kalorimeter),

i) monitor žalúdočnej pH (alebo modul),

j) kardiostimulátor,

k) transportný ventilátor a vysokofrekvenčný ventilátor,

l) ventilátor so zvlhčovaním,

m) zvlhčovač- ohrievač pre oxygenoterapiu,
n) odsávačka elektrická,
o) odsávačka pneumatická,

p) samorozpínací dýchací vak,

q) súprava laryngoskopov a intubačných kanýl,

r) lineárny dávkovač a infúzna pumpa,
s) anesteziologický prístroj,

t) set pre drenáž hrudníka,

u) prenosný rtg prístroj,
v) resuscitačné lôžko s váhou,
w) monitor s modulom pre invazívne hemodynamické meranie,
x) USG prístroj.

Izolačný box v rámci lôžkovej časti (ak sa zriaďuje)

Je vybavený jedným lôžkom, dvojdrezom, germicídnym žiaričom4) a má rozlohu najmenej 10 m2. Z priestoru chodby je izolovaný zadverím s najmenšou plochou 2 m2 a s umývadlom. Priestor izolačného boxu musí byť odvetraný osobitne do voľného ovzdušia s možnosťou vytvorenia podtlaku.

Detská anestéziológia a intenzívna medicína

Má rovnaké vybavenie ako pracovisko anestéziológie a intenzívnej medicíny pre dospelých okrem monitoru minútového objemu srdca, monitoru minútového objemu srdca neinvazívneho, metabolického monitoru, monitoru žalúdočnej pH a hemodialyzačného prístroja.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) kompletná výbava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

b) fototerapia (prípadne ako súčasť intenzívneho lôžka),

c) lamin. flow pre prípravu infúznych roztokov a parenterálnu výživu,

d) set na malé chirurgické výkony,

e) set nástrojov na urgentnú tracheostómiu,

f) negatoskop,

g) RTG prístroj,

h) USG prístroj,

i) intenzívny inkubátor,

j) ventilátor s neinvazívnou ventiláciou,

k) ventilátor s podávaním iNO.

9. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy

Ústavná zdravotná starostlivosť v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy je zvyčajne poskytovaná v rámci oddelenia vnútorného lekárstva alebo v rámci špecializovaných zdravotníckych zariadení – národných ústavov. Základné priestorové vybavenie, vecné a prístrojové vybavenie oddelenia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy je rovnaké ako vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva.

10. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia endokrinológie

Ústavná zdravotná starostlivosť v odbore endokrinológia je zvyčajne poskytovaná v rámci oddelenia vnútorného lekárstva alebo v rámci špecializovaných zdravotníckych zariadení – národných ústavov. Základné priestorové vybavenie, vecné a prístrojové vybavenie oddelenia endokrinológie je rovnaké ako vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva.

11. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia gastroenterológie

Ústavná zdravotná starostlivosť v odbore gastroenterológia je zvyčajne poskytovaná v rámci oddelenia vnútorného lekárstva alebo v rámci špecializovaných zdravotníckych zariadení. Základné priestorové vybavenie, vecné a prístrojové vybavenie oddelenia gastroenterológie je rovnaké ako vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva.

Ďalšie priestorové vybavenie tvorí:

a) miestnosť vybavená prostriedkami na manuálnu alebo prístrojovú dekontamináciu endoskopov, s umývadlom, drezom a germicídnym žiaričom.4)

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) flexibilný gastroskop (v rámci ústavného zariadenia),

b) flexibilný kolonoskop (v rámci ústavného zariadenia),

c) zdroj studeného svetla a stlačeného vzduchu k endoskopom (v rámci ústavného zariadenia),

d) odsávačka k endoskopom (v rámci ústavného zariadenia),

e) elektrochirurgická jednotka k endoskopom (v rámci ústavného zariadenia),

f) rigidný rektoskop (v rámci ústavného zariadenia),

g) videogastroskop (v rámci ústavného zariadenia),

h) videokolonoskop (v rámci ústavného zariadenia),

i) príslušenstvá pre biopsie z hornej aj dolnej časti zažívacieho traktu, pre zastavenie krvácania, pre polypektomiu, papilotomie, extrakcie konkrementov a drenáže žlčových ciest, dilatácie stenóz zažívacieho traktu (v rámci ústavného zariadenia),

j) endoskopický ultrasonograf (v rámci ústavného zariadenia),

k) pH meter (v rámci ústavného zariadenia),

l) manometer (v rámci ústavného zariadenia),

m) over tube pre endoskop a príslušenstvom/kliešte pre extrakciu cudzích telies (v rámci ústavného zariadenia),

n) príslušenstvo pre dilatácie stenóz tráviaceho traktu (balonkové) (v rámci ústavného zariadenia).

12. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia infektológie

Základné priestorové vybavenie infektologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie tvoria:

a) čajová kuchynka členená na čistú časť a nečistú časť s vybavením umožňujúcim dezinfekciu a sterilizáciu použitého stolového riadu,

b) mliečna kuchynka pre novorodencov a dojčatá s čistou a nečistou časťou s dezinfekciou kojeneckých fliaš,

c) miestnosť na dekontamináciu kontaminovaných predmetov a materiálov,

d) príjmová ambulancia s dvoma čakárňami priamo súvisiacimi s vonkajším priestorom.

Základné vecné a prístrojové vybavenie infektologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) elektrická odsávačka,

b) mikroskop,

c) mraznička,

d) termostat,

e) negatoskop,

f) inkubátor,

g) plastový ochranný odev pre prácu s vysokoinfekčnými nákazami,

h) automatická umývačka mís,

i) germicídny žiarič.4)

Jednotka intenzívnej starostlivosti a septická stanica

a) polohovacie lôžka,

b) monitorovací systém (EKG, pulzová frekvencia, TK, telesná teplota, saturácia O2, frekvencia dýchania),

c) pulzný transkutánny oxygenometer,

d) infúzna pumpa,

e) laryngoskop,

f) ventilátor pre zaistenie a riadenie dýchania,

g) nebulizátor pre rôzne typy inhalačnej terapie,

h) elektrická odsávačka,

i) prístroj pre umelý kašeľ,

j) externý kardiostimulátor,

k) pojazdný inkubátor,

l) negatoskop,

m) hemoperfúzny prístroj s príslušenstvom (ak v danom zariadení nie je hemodialýza),

n) mraznička,

o) termostat,

p) mobilné zariadenie na hygienickú očistu ťažko chorých a imobilných pacientov,

q) germicídny žiarič.4)

Oddelenie infektológie tvorí samostatnú ucelenú prevádzku a ma špecifický režim pohybu osôb, nakladania s infekčným materiálom, nakladania s odpadom a systém dekontaminácie podľa požiadaviek osobitného predpisu3)[17]) aby sa vylúčilo riziko šírenia prenosných ochorení.

13. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia pneumológie a ftizeológie

Základné priestorové vybavenie oddelenia pneumológie a ftizeológie je uvedené

v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia pneumológie a ftizeológie je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Všeobecná nemocnica

Lôžková časť

a) negatoskop,

b) ručný inhalátor,

c) prístroj na funkčné vyšetrenie pľúc umožňujúci meranie úsilného výdychu a prietok/objemovej slučky (presnosť do 3 %),

d) prístroj analýzy krvných plynov (v rámci ústavného zariadenia),

e) výdychomer,

f) infúzne pumpy,

g) fibrobronchoskop s príslušenstvom,

h) odsávačka,

i) pulzoxymeter,

j) prístroj na bronchomotorické testy so softwarovým vybavením na vyhodnotenie,

k) digestor (v prípade podávania cytostatík),

l) prístroj na rádiografiu hrudníka dostupný (v rámci ústavného zariadenia),

m) ergometer,

n) prístroj na možnosť katetrizačného vyšetrenia (v rámci ústavného zariadenia),

o) RTG prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

p) prístroj na neinvazívnu ventilačnú podporu,

q) ultrasonograf (v rámci ústavného zariadenia),

r) germicídny žiarič.4)

Špecializovaná nemocnica

Lôžková časť

a) negatoskop,

b) ručný inhalátor,

c) prístroj na funkčné vyšetrenie pľúc umožňujúci meranie úsilného výdychu a prietok/objemovej slučky (presnosť do 3 %),

d) analyzátor krvných plynov (v rámci ústavného zariadenia),

e) výdychomer,

f) pulzoxymeter,

g) prístroj na meranie difúznej kapacity,

h) bodypletyzmografický prístroj,

i) prístroj na monitorovanie EKG a tlaku,

j) prietokový cytometer (v rámci ústavného zariadenia),

k) prístroj na monitorovanie EKG a vitálnych funkcií,

l) germicídny žiarič.4)

Oddelenie pneumológie a ftizeológie tvorí samostatnú ucelenú prevádzku a má špecifický režim pohybu osôb, nakladania s infekčným materiálom, nakladania s odpadom a systém dekontaminácie podľa požiadaviek osobitného predpisu3)17) aby sa vylúčilo riziko šírenia mykobakterióz.

14. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia ortopédie

Základné priestorové vybavenie ortopedického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie tvorí:

a) príručný sklad na dlahy a špecializovaný zdravotnícky materiál.

Základné vecné a prístrojové vybavenie ortopedického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) negatoskop,

b) preväzový stolík,

c) mechanické dlahy,

d) elektromotorické dlahy,

e) infúzne pumpy,

f) oxymeter,

g) pojazdný rtg prístroj ( v rámci ústavného zariadenia),

h) vertikalizačné zariadenie na chôdzu.

Operačná sála

Základné vecné a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v prvej časti, v oddiele 2, v bode 3.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) tourniquet,

b) endoprotetické implantáty,

c) osteosyntetický materiál (externá a interná osteosyntéza opornopohybového ústrojenstva),

d) motorová jednotka – vzduchová resp. elektrická (vŕtačka, pílka, fréza),

e) elektrické koagulačné prístroje včítane bipolárnej pinzety.

Ústavné zariadenie so zameraním na endoprotetiku a spondylochirurgiu (ak sa zriaďuje)

a) ihly na kostné biopsie,

b) chladiace zariadenie pre kostnú banku,

c) operačný mikroskop pre spondylochirurgiu,

d) odsávačka krvi,

e) prístroj na monitoring miechy,

f) rámové rozveráky,

g) zahrievacia vložka na operačný stôl.

Sadrovňa v rámci ústavného zariadenia (najmenej 12 m2)

a) sadrovací stojan,

b) sprcha,

c) oscilačná pílka,

d) elektrické pílky na sadru,

e) sadrovacie nástroje,

f) repozičná rukavica,

g) sadrovací stôl,

h) drez s lapačom sádry.

15. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia ortopedickej protetiky

Základné priestorové vybavenie oddelenia ortopedickej protetiky je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie tvoria:

a) telocvičňa,

b) rehabilitačný úsek.

Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia ortopedickej protetiky je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

Minimálne priestorové vybavenie, vecné a prístrojové vybavenie oddelenia ortopedickej protetiky je rovnaké s vybavením ortopedického oddelenia. Izby pre pacientov a sociálne zariadenia pre pacientov musia byť bezbariérové a vybavené madlami.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) negatoskop,

b) zvyšovač WC,

c) vozík pre ležiacich pacientov,

d) vozík pre telesne postihnutých.

Telocvičňa

a) polohovacie manipulačné lôžko,

b) Kenny stôl,

c) špeciálna polohovacia stolička,

d) bradlový chodník,

e) instabilná plošina,

f) stacionárny bicykel,

g) veľké zrkadlá,

h) rebriny,

i) činky,

j) gumové expandery,

k) lopta – rôzne veľkosti,

l) úchopové pomôcky.

Rehabilitačná časť

Minimálne vecné a prístrojové vybavenie rehabilitačnej časti je rovnaké ako vybavenie oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Operačná sála (ak sa zriaďuje)

Minimálne vecné a prístrojové vybavenie operačnej sály je rovnaké ako vybavenie operačnej sály pre ortopedické oddelenie.

Pracovisko diagnostiky funkčných porúch pohybového aparátu

a) pohyblivý chodník na reedukáciu chôdze a pre amputovaných pacientov,

b) elektronický podobarograf s možnosťou počítačovej analýzy,

c) Myoboy (Myotest).

Sadrovňa (minimálne 12 m2)

a) sadrovací stojan,

b) sadrovacie lôžko,

c) sadrovací stôl,

d) sprcha,

e) oscilačná pílka,

f) drez s lapačom sádry.

16. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení

oddelenia urológie

Základné priestorové vybavenie urologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Základné vecné a prístrojové vybavenie urologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Operačná sála

Základné vecné a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v prvej časti, v oddiele 2, v bode 3.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) inštrumentárium pre otvorené operácie,

b) endoskopické prístrojové vybavenie rigídne alebo flexibilné (resektoskop),

c) cystoskop (rigídny alebo flexibilný),

d) zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie,

e) ultrasonograf s rektálnou a abdominálnou sondou,

f) bioptická pištoľ,

g) urologický RTG stôl (v rámci ústavného zariadenia).

Lôžková časť

h) mikroskop,

i) centrifúga,

j) urodynamické zariadenie minimálne na uroflowmetriu,

k) germicídny žiarič.4)

17. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia

geriatrie

Ústavná zdravotná starostlivosť v odbore geriatria je zvyčajne poskytovaná v rámci oddelenia vnútorného lekárstva alebo v rámci špecializovaných zdravotníckych zariadení. Základné priestorové vybavenie, vecné a prístrojové vybavenie oddelenia geriatrie je rovnaké ako vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) infúzna pumpa,

b) odsávačka biologických sekrétov,

c) glukomer,

d) hrazdičky na nadvihovanie pacienta na lôžku,

e) postele s nastaviteľnou výškou lôžka,

f) bočnice na lôžka,

g) rebríček pre vysadzovanie pacientov,

h) kreslá na vysadzovanie pacientov s nastaviteľnou výškou sedadla a opierkami horných končatín,

i) pomôcky pre polohovanie ležiacich pacientov,

j) podušky na prevenciu dekubitov u sediacich pacientov,

k) pomôcky pre lokálnu prevenciu dekubitov,

l) servírovacie stolíky na jedenie,

m) vozík na prevoz pacienta,

n) prenosná toaleta (v prípade, že izba má toaletu, prenosná toaleta stačí pre 20% lôžok, ak nie je pri izbe toaleta , prenosná toaleta je potrebná 1 na izbu),

o) stoličky na sprchovanie pacientov,

p) prenosná vaňa na kúpanie imobilných pacientov,

q) prenosné váhy na váženie plienok,

r) prenosný inhalátor,

s) rehabilitačné pomôcky,

t) palice a barle,

u) chodítka

v) G aparát,

w) vozík na manipuláciu s imobilným ležiacim pacientom,

x) Bioptronová lampa,

y) vyplachovač podložných mís.

18. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia

pre dlhodobo chorých

Základné priestorové vybavenie oddelenia pre dlhodobo chorých je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia pre dlhodobo chorých je uvedené

v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) prístroj na asistované dýchanie,

b) infúzna pumpa,

c) glukomer,

d) negatoskop,

e) odsávačka chirurgická pojazdná,

f) hrazdičky na nadvihovanie pacienta na lôžku,

g) postele s nastaviteľnou výškou lôžka,

h) bočnice na lôžka,

i) rebríček pre vysadzovanie pacientov,

j) kreslá na vysadzovanie pacientov s nastaviteľnou výškou sedadla a opierkami horných končatín,

k) pomôcky pre polohovanie ležiacich pacientov,

l) stoličky na sprchovanie pacientov,

m) podušky na prevenciu dekubitov u sediacich pacientov,

n) pomôcky pre lokálnu prevenciu dekubitov,

o) servírovacie stolíky na jedenie,

p) prenosná toaleta (v prípade, že izba má toaletu, prenosná toaleta stačí pre 20% lôžok, ak nie je pri izbe toaleta , prenosná toaleta je potrebná 1 na izbu),

q) prenosná vaňa na kúpanie imobilných pacientov,

r) prenosné váhy na váženie pampersiek,

s) prenosný inhalátor,

t) G aparát,

u) chodítka,

v) palice a barly,

w) rehabilitačné pomôcky,

x) vozík na manipuláciu s imobilným ležiacim pacientom,

y) kolieskové kreslá,

z) Bioptronová lampa,

aa) vyplachovač podložných mís.

19. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia oftalmológie

Základné priestorové vybavenie oftalmologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Základné vecné a prístrojové vybavenie oftalmologického oddelenia je uvedené

v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Diagnostická časť

a) svetelné optotypy,

b) optotypy do blízka,

c) skúšobné obruby,

d) skiaskopické lišty,

e) skiaskopické zrkadlá (elektrický retinoskop),

f) automatický keratorefraktometer,

g) oftalmometer,

h) sady diagnostických kontaktných šošoviek na gonioskopiu a na fundoskopiu,

i) štrbinové lampy s aplanančným tonometrom,

j) Schiötzov tonometer,

k) exoftalmometer,

l) elektrické oftalmoskopy,

m) binokulárny hlavový nepriamy oftalmoskop (len pracoviská, ktoré vykonávajú vitreo – retinálnu chirurgiu a na vyšetrenie retinopatie nedonosených detí),

n) sady diagnostických šošoviek (20D, 60D, 90D) (len pracoviská, ktoré vykonávajú vitreo – retinálnu chirurgiu),

o) pseudoisochromatické tabuľky,

p) perimeter guľový,

q) vybavenie na vyšetrenie okohybných svalov a binokulárneho videnia:

1. synoptofor,

2. Hessov štít,

3. Maddoxov kríž,

4. akomodometer,

5. cheiroskop,

6. stereoskopy,

7. Worthove svetlá,

8. sada priziem.

r) Ultrazvuky A scan,

s) Topograf rohovky (len pre pracoviská vykonávajúce refrakčnú mikrochirurgiu),

t) Pachymeter rohovky (len pre pracoviská vykonávajúce refrakčnú mikrochirurgiu),

u) Endotelový mikroskop (len pre pracoviská vykonávajúce refrakčnú mikrochirurgiu).

Operačná sála

Základné vecné a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v prvej časti, v oddiele 2, v bode 3.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) operačný mikroskop so štrbinovou lampou,

b) kompletný mikrochirurgický operačný systém pre predný segment oka,

c) kompletný mikrochirurgický operačný systém pre zadný segment oka,

d) kryokoagulátor,

e) diatermokoagulátor,

f) autokláv,

g) parný sterilizátor,

h) sety inštrumentov.

20. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia otorinolaryngológie

Základné priestorové vybavenie otorinolaryngologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Základné vecné a prístrojové vybavenie otorinolaryngologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) vyšetrovacia jednotka ORL,

b) sada nástrojov na základné ORL vyšetrenie,

c) vyšetrovací mikroskop,

d) zväčšovací laryngoskop,

e) fibronazofaryngolaryngoskop,

f) čelový reflektor a zdroj studeného svetla (svetelné káble),

g) videoreťazec (endokamera - videorekordér- monitor),

h) sada teleskopických optík na rinosinoskopiu,

i) klinický audiometer (tónová a slovná audiometria, voľné pole),

j) klinický tympanometer,

k) prístroj na vyšetrovanie otoakustických emisií,

l) odsávačka,

m) elektrokoagulačný prístroj,

n) germicídny žiarič.4)

Zákroková miestnosť

a) vyšetrovací stôl,

b) operačná lampa,

c) ORL inštrumentárium,

d) inštrumentačný stolík.

Operačná sála

Základné vecné a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v prvej časti, v oddiele 2, v bode 3.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) čelový reflektor aj na studené svetlo,

b) zdroj studeného svetla (svetelné káble),

c) sada nástrojov na tonzilektómiu, adenotómiu, exstirpáciu polypov,

d) sada nástrojov na všeobecnú chirurgiu (skalpel, pinzeta, ihelec, nožnice),

e) sada nástrojov na septorinoplastiku,

f) operačný mikroskop,

g) sada pre ušnú mikrochirurgiu,

h) kostná fréza,

i) kostná - ušná fréza,

j) tracheostomické kanyly,

k) videoreťazec (endokamera, monitor, videorekordér),

l) sada nástrojov na ušnú mikrochirurgiu,

m) fibrolaryngofaryngoskop,

n) sada nástrojov na endoskopickú nosovú chirurgiu,

o) sada rigidných bronchoskopov a ezofagoskopov,

p) fibrobronchoskop a ezofagoskop.

Jednotka intenzívnej pooperačnej starostlivosti

a) EKG prístroj s monitorovacím zariadením,

b) defibrilátor,

c) kyslíková bomba,

d) intubačný laryngoskop.

21. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zdravotníckych zariadení v odbore dermatovenerológia

Základné priestorové vybavenie dermatovenerologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie tvoria:

a)miestnosť pre fyzikálnu terapiu,

b) miestnosť pre aplikáciu mastí s umývadlom.

Základné vecné a prístrojové vybavenie dermatovenerologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) svetelný mikroskop s tisícnásobným zväčšením,

b) mikroskop so zariadením na pozorovanie v tmavom poli,

c) žiariče UV – A a UV – B,

d) germicídny žiarič4),

e) solux,

f) diatermia,

g) zariadenie na kryoterapiu,

h) kauter,

i) Woodova lampa,

j) dermatoskop,

k) fotoaparát,

l) gynekologický stôl a osvetlenie,

m) gynekologické páky alebo spekulá,

n) malý operačný set pre odber na histológiu,

o) punche rôznych veľkostí,

p) váhy technické,

q) vaňa na liečebné kúpele,

r) testovacie súpravy na intrakutánne a epikutánne testy.

22. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia kardiológie

Základné priestorové vybavenia kardiologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Základné vecné a prístrojové vybavenie kardiologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Všeobecná nemocnica

Lôžková časť

a) prístroj na 24 hodinové monitorovanie EKG a TK s príslušnými kazetami,

b) záťažové EKG (bicyklová ergometria),

c) echokardiografický prístroj na dvojrozmerné zobrazenie s farebným dopplerovským signálom.

Jednotka intenzívnej starostlivosti (koronárna jednotka)

a) zariadenie na hemodynamické monitorovanie pacientov na KJ,

b) pojazdný echokardiografický prístroj na dvojrozmerné zobrazenie s farebným dopplerovským signálom,

c) set na kanyláciu veľkých žíl,

d) set na kanyláciu perikardu,

e) externý defibrilátor s možnosťou bifázickej kardioverzie,

f) set na zavedenie dočasnej kardiostimulácie,

g) dočasný kardiostimulátor,

h) magnet.

Špecializovaná nemocnica

Základné vecné a prístrojové vybavenie má rovnaké ako kardiologické oddelenie všeobecnej nemocnice.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) echokardiografický prístroj s možnosťou 2 D zobrazenia, pulzným a kontinuálnym dopplerovským zobrazením, tkanivovým dopplerom a multiplanárnou sondou pre transezofágové snímanie, zariadením pre záťažovú echokardiografiu,

b) elektrokardiografický prístroj s možnou zápisu vysokorozlišovacieho spriemerneného EKG,

c) bicyklový ergometer alebo bežiaci pás,

d) EKG monitor s možnosťou 24 hodinového monitorovania, záznamu 12-zvodového elektrokardiogramu, vyhodnotenia variácie srdcovej frekvencie,

e) infúzna pumpa,

f) transportný monitor,

g) ambuvak s PEEP ventilom,

h) lineárne dávkovače,

i) odsávačky,

j) defibrilátor s možnosťou bifázickej synchronizovanej elektrickej kardioverzie,

k) EKG prístroj,

l) negatoskop,

m) glukomer,

n) laryngoskop,

o) telemetria.

Oddelenie arytmií

a) monitorovací systém,

b) sklopný stôl na diagnostiku synkop,

c) transportný monitor,

d) EKG prístroj,

e) negatoskop,

f) glukomer,

g) laryngoskop,

h) echokardiografický prístroj s možnosťou zobrazenia, pulzným a kontinuálnym dopplerovským zobrazením, tkanivovým dopplerom,

i) EKG prístroj s možnosťou stanovenia TWA a HRV,

j) prístroj na stanovenie alternansu vlny T,

k) elektrokardiografický prístroj s možnosťou spriemerneného vysokorozlišovacieho EKG.

Koronárna jednotka

a) monitorovací systém (EKG, pulzová frekvencia, TK, telesná teplota, saturácia O2, frekvencia dýchania),

b) transportný monitor vitálnych funkcií,

c) monitor E + CO2 (alebo modul),

d) ventilačný monitor (alebo modul),

e) monitor minutového objemu srdca (alebo modul),

f) monitor minutového objemu srdca neinvazívny,

g) kardiostimulátor externý,

h) vysokofrekvenčný ventilátor (v rámci ústavného zariadenia),

i) ventilátor so zvlhčovaním,

j) zvlhčovač - ohrievač pre oxygenoterapiu,
k) odsávačka elektrická,

l) samorozpínací dýchací vak,

m) súprava laryngoskopov,

n) lineárny dávkovač,
o) infúzna pumpa,

p) defibrilátor,

q) EKG prístroj,

r) glukomer,

s) súprava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

t) prístroj na intraaortálnu balónikovú kontrapulzáciu,

u) pojazdný rtg prístroj,

v) dialyzačný prístroj (v rámci ústavného zariadenia).

Oddelenie invazívnej a intervenčnej kardiológie

a) pulzný rtg prístroj na koronarografické a a ventrikulografické výkony a intervencie na koronárnych tepnách,

b) prístroj na vyhodnotenie hemodynamiky,

c) monitor EKG,

d) intravaskulárny ultrazvuk,

e) defibrilátor,

f) ventilátor,

g) angiografická pumpa,

h) injekčná pumpa,

i) infúzna pumpa.

Oddelenie invazívnej a intervenčnej arytmológie (môže byť súčasťou oddelenia arytmií)

a) pulzný skiaskopický rtg prístroj,

b) elektrofyziologický prístroj na snímanie a zápis intrakardiálnych elektrických potenciálov a invazívnu diagnostiku arytmií,

c) echokardiografický prístroj s možnosťou intrakardiálnej echokardiografie,

d) tlakomer na invazívne meranie krvného tlaku.

Detská kardiológia

Základné priestorové vybavenie oddelenia detskej kardiológie je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie tvoria:

a) herňa/trieda pre deti s umývadlom,

b) izby pre rodičov hospitalizovaných detí (lôžka pre rodičov s vlastným príslušenstvom pre osobnú hygienu),

c) miestnosť pre hygienu novorodencov a kojencov (2 prebalovacie, čistiace boxy na 10 detí ),

d) miestnosť pre rodičov,

Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia detskej kardiológie je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) výhrevné lôžka so servomechanizmom,

b) kardiomonitor,

c) prenosný monitor,

d) pulzný oxymeter/2 lôžka (ak nie je integrálnou súčasťou kardiomonitora),

e) set na kardio – pulmo cerebrálnu resuscitáciu,

f) infúzny dávkovač,

g) monitor na neinvazívne meranie krvného tlaku ( ak nie je integrálnou súčasťou kardiomonitora),

h) lineárny dávkovač,

i) infúzna pumpa,

j) zvlhčovač vzduchu,

k) set na malé chirurgické výkony,

l) ohrievač dojčenskej stravy,

m) set na zavádzane externého PM,

n) germicídny žiarič.4)

Jednotka detskej kardiológie

a) kompletná výbava na kardio – pulmo cerebrálnu resuscitáciu,

b) 2/kyslík, 2/stlačený vzduch, 1/odsávačka/1 lôžko,

c) postele typu intenzívnych resuscitačných lôžok,

d) kardio- respiromonitor/1 lôžko,

e) fototerapia,

f) infúzne /injekčný dávkovač/1 lôžko,

g) ventilátor/1,5 lôžka,

h) váha pre malé deti,

i) set na malé chirurgické výkony,

j) set na zavedenie externého kardiostimulátora,

k) RTG prístroj,

l) inhalátor,

m) defibrilátor,

n) kardiostimulátory (lôžko - aspoň 2 sekvenčné)

o) EKG prístroj,

p) výhrevné lôžko so servomechanizmom 1/lôžko.

23. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia neurológie

Základné priestorové vybavenia neurologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie tvoria:

a) EEG vyšetrovňa,

b) miestnosť pre rehabilitáciu.

Základné vecné a prístrojové vybavenie neurologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) elektroencefalografický prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

b) elektromyografický prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

c) prístroj pre snímanie evokovaných potenciálov (v rámci ústavného zariadenia),

d) negatoskop.

Jednotka intenzívnej starostlivosti

a) monitory vitálnych funkcií vrátane EEG,

b) odsávačka,

c) defibrilátor,

d) infúzne pumpy,

e) perfuzory na podávanie liekov,

f) snímač intrakraniálneho tlaku (v rámci ústavného zariadenia),

g) acidobáza – analyzátor (v rámci ústavného zariadenia),

h) ionogram – analyzátor (v rámci ústavného zariadenia),

i) glukomer.

24. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia algeziológie

Základné priestorové vybavenia algeziologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Základné vecné a prístrojové vybavenie algeziologického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) liekové pumpy,

b) prenosná operačná lampa,

c) prístroj na transkutánnu elektrickú nervovú stimuláciu (TENS).

25. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia

neurochirurgie

Základné priestorové vybavenie neurochirurgického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Základné vecné a prístrojové vybavenie neurochirurgického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Operačná sála

Základné vecné a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v prvej časti, v oddiele 2, v bode 3.

Ďalšie vybavenie tvorí:

a) bipolárna koagulácia.

Jednotka intenzívnej starostlivosti

a) prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu s režimom podporného dýchania a možnosťou automatickej asistovanej ventilácie,

b) monitory na sledovanie vitálnych funkcií minimálne jeden s možnosťou monitorovania priameho tlaku,

c) prístroj na transkraniálne dopplerovské vyšetrenie.

26. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia psychiatrie

Základné priestorové vybavenia psychiatrického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie tvoria:

a) miestnosť na ergoterapiu s umývadlom 3 m2 /na osobu,

b) miestnosť pre psychoterapiu 3 m2 /na osobu.

Základné vecné a prístrojové vybavenie psychiatrického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Všeobecná nemocnica

Lôžková časť

a) prístroj na elektrošoky s EEG, EKG s písomným a tlačeným výstupom,

b) narkotizačný prístroj,

c) prenosný EKG prístroj,

d) alkotest na 3,5 promile,

e) laryngoskop,

f) prístroj kriesiaci ručný,

g) glukomer,

h) audio súprava.

Jednotka intenzívnej starostlivosti (ak sa zriaďuje)

a) ručný kriesiaci prístroj,

b) zariadenie na videomonitorovanie pacientov,

c) monitoring vitálnych funkcií,

d) infúzna pumpa,

e) laryngoskop,

f) odsávačka,

g) glukomer.

Špecializovaná nemocnica

Základné vecné a prístrojové vybavenie ma rovnaké ako psychiatrické oddelenie všeobecnej nemocnice.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) fotostimulátor (v rámci ústavného zariadenia),

b) prístroj na kvalitatívne toxikologické vyšetrenie (v rámci ústavného zariadenia),

c) falopletyzmograf.

Pracovisko klinickej psychológie

a) vyšetrovacie lôžko (relaxačné kreslo),

b) audiovizuálne zariadenie,

c) determinačný prístroj,

d) biofeedback prístroj,

e) počítačová sada na kognitívne testy.

27. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia úrazovej chirurgie

Základné priestorové vybavenie oddelenia úrazovej chirurgie je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie tvorí sadrovňa ( najmenej 12 m2).

Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia úrazovej chirurgie je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Operačná sála

Základné vecné a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v prvej časti, v oddiele 2, v bode 3.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) nízkootáčková vŕtačka,

b) základné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,

c) kompletné brušné a hrudné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,

d) osteosyntetický materiál:

1. set pre zavádzanie Kirschnerovych drôtov,

2. set pre zavádzanie skrutiek,

3. set pre zavádzanie Enderových prútov,

4. set pre zavádzanie Prevotových prútov,

5. set na dlahovú osteosyntézu,

6. set na serkláže osteosyntézu, dočasné fixačné ortézy, sadra, fixačný materiál na konzervatívnu liečbu.

28. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia kardiochirurgie

Základné priestorové vybavenia kardiochirurgického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Základné vecné a prístrojové vybavenie kardiochirurgického oddelenia je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) infúzna pumpa,

b) prenosný monitor.

Operačná sála

Základné vecné a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v prvej časti, v oddiele 2, v bode 3.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) operačný stôl s automatickým elektrickým ovládaním s náhradnou prenosnou stolovou doskou,

b) prístroj pre mimotelový obeh srdca a termoregulačná jednotka,

c) pacientské monitory s možnosťou merania 3 invazívnych tlakov a 1 dabler monitor,

d) čelové svetlo so zdrojom svetla,

e) autotransfúzny systém,

f) prístroj na intraaortálnu balónikovú kontrapulzáciu (IABK),

g) hemochrom,

h) plynový analyzátor,

i) podporný systém cirkulácie bez ohľadu na počet operačných stolov,

j) vákuové odsávanie,

k) lupové okuliare,

l) prístroj na prezeranie koronarografických záznamov,

m) prenosný monitor,

n) prenosný ventilátor,

o) dávkovače a infúzne pumpy,

p) ECHO + s TEE sondou,

q) sekvenčný kardiostimulátor,

Jednotka intenzívnej starostlivosti

a) monitorovací systém a servoventilátor,

b) ambuvak s PEEP ventilom,

c) lineárny dávkovač,

d) infúzna pumpa,

e) odsávačka,

f) defibrilátor,

g) kardiostimulátor,

h) EKG prístroj,

i) hemodialyzačný prístroj,

j) IABK,

k) bronchoskop na vysokofrekvenčnú ventiláciu,

l) elektrický vyhrievací matrac,

m) antidekubitový matrac,

n) ECHO + TEE sonda.

Detská kardiochirurgia

Základné priestorové vybavenia oddelenia detskej kardiochirurgie je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia detskej kardiochirurgie je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) výhrevné lôžka so servomechanizmom,

b) kardiomonitor /2 lôžka,

c) prenosný monitor,

d) pulzný oxymeter /2 lôžka (ak nie je integrálnou súčasťou kardiomonitora),

e) set na kardio – pulmo cerebrálnu resuscitáciu,

f) monitor na neinvazívne meranie krvného tlaku ( ak nie je integrálnou súčasťou kardiomonitora),

g) lineárny dávkovač,

h) zvlhčovač vzduchu,

i) set na malé chirurgické výkony,

j) negatoskop,

k) ohrievač dojčenskej stravy,

l) set na zavádzane externého PM.

Jednotka intenzívnej starostlivosti detskej kardiochirurgie

a) kompletná výbava na kardio – pulmo cerebrálnu resuscitáciu,

b) 2/kyslík, 2/stlačený vzduch, 1 odsávačka /1 lôžko,

c) postele typu intenzívnych resuscitačných lôžok,

d) kardio- respiromonitor,

e) ventilátor/1,5 lôžka,

f) váha pre malé deti,

g) set na malé chirurgické výkony,

h) set na zavedenie externého kardiostimulátora,

i) Rtg prístroj,

j) negatoskop,

k) inhalátor,

l) defibrilátory,

m) kardiostimulátory,

n) EKG prístroj,

o) výhrevné lôžko so servomechanizmom 1/lôžko.

29. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie

Základné priestorové vybavenia oddelenia plastickej chirurgie je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia plastickej chirurgie je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Operačná sála

Základné vecné a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v prvej časti, v oddiele 2, v bode 3.

Ďalšie vybavenie tvoria:

a) elektroskalpel,

b) dermatóm,

c) vakutom,

d) centrálny motor pre vŕtačky, frézy, abradery,

e) mikrochirurgické inštrumentárium,

f) inštrumentárium pre abdominálnu chirurgiu,

g) prístroj pre liposukciu,

h) čelové svetlo,

i) turniket,

j) podložné ortopedické podpery,

k) preväzový stolík s osvetlením,

l) preväzový stolík pre chirurgiu ruky so svetlom,

m) súpravy nástrojov na preväzy,

n) preväzový set,

o) zväčšovacie okuliare.

30. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia

klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

Základné priestorové vybavenia oddelenia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie je uvedené v prvej časti, v oddiele 1 v písmene B).

Ďalšie priestorové vybavenie tvorí vyšetrovňa funkčnej diagnostiky 20 m2.

Základné vecné a prístrojové vybavenie oddelenia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie je uvedené v prvej časti, v oddiele 2 v bode 2.

Ďalšie vybavenie tvoria:

Lôžková časť

a) prístroj na monitorovanie TK a EKG,

b) bicyklový spiroergometer (v rámci ústavného zariadenia),

c) infúzna pumpa,

d) prietokomer periférneho cievneho riečiska,

e) spirometer na vyšetrenie kompletných pľúcnych funkcií (v rámci ústavného zariadenia),

f) prenosný spirometer (v rámci ústavného zariadenia),

g) elektromyograf (v rámci ústavného zariadenia),

h) skríningový audiometer (v rámci ústavného zariadenia),

i) negatoskop,

j) pulzný oxymeter,

k) prístroje na kvantitatívne toxikologické vyšetrenie (v rámci ústavného zariadenia),

Jednotka intenzívnej toxikologickej starostlivosti (ak sa zriaďuje)

a) monitory EKG a TK,

b) monitor na sledovanie hemodynamiky,

c) infúzne pumpy,

d) hemoperfúzny prístroj,

e) odsávačka,

f) pumpy na enterálnu výživu,